วิธีพิจารณาความแพ่ง

http:www.oocities.com/thailegal ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย Update everyweek

 <Home> <Webboard> <Guestbook> <Condition> <About Me> <Education> <Legal Word> <Cooffee Break> <The Rule of Law>
 <
แพ่งและพาณิชย์> <วิธีพิจารณาความแพ่ง> <วิธีพิจารณาความอาญา>
<
อาญา> <คำคม>

 
ค่าขึ้นศาล

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วางหลักกฎหมายไว้ว่า

ในคดีที่คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์นั้นอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นตามจำนวนทุนทรัพย์ ที่เรียกร้องหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาท

ตาราง 1 ค่าขึ้นศาล (เสียในเวลายื่นคำฟ้อง) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง ได้วางหลักไว้ว่า คำฟ้องทั่วไป ให้เรียกโดยอัตรา 2.50 บาท ต่อ ทุนทรัพย์ 100 บาท แต่ไม่ให้เกิน 200,000 บาท เว้นแต่ฟ้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาด ของอนุญาโตตุลาการ หรือขอให้บังคับจำนอง ให้เรียกโดยอัตรา ร้อยละ 1 บาท ต่อทุนทรัพย์ 100 บาท แต่ไม่ให้เกิน 80,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลำดับ

กรมสรรพากรฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต่างกัน โจทก์จะต้องเสียค่าขึ้นศาลอย่างไร ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1220/2543 ว่า 

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2539 มิได้บัญญัติ เรื่องค่าขึ้นศาลไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องนำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม ม.17 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งตามตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ. เรื่องค่าขึ้นศาลมิได้บัญญัติว่าคดีหนึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลไม่เกิน 200,000 บาท ดังนั้น ในการ พิจารณาว่าคดีใดจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเท่าใด จำต้องพิจารณาคำฟ้องเป็นเกณฑ์ ซึ่ง ป.วิ.พ.ม.1(3) บัญญัติว่า คำฟ้อง หมายความว่า กระบวนพิจารณาใด ๆ ที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลฯ ดังนี้ การเรียกค่าขึ้นศาลจึงต้องดุว่าคำฟ้องที่เสนอ ต่อศาลมีกี่ข้อหา แต่ละข้อหาเกี่ยวข้องกันหรือแยกจากกันได้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2537 ข้อหาหนึ่ง ปี 2538 ข้อหาหนึ่ง และปี 2539 อีกข้อหาหนึ่ง คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการเสนอ ข้อหาต่อศาล 3 ข้อหา ที่ไม่เกี่ยวข้องกันสามารถแยกออกจากกันได้ โจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลทั้งสามข้อหา

คำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ ปี 2543 เล่ม 3 หน้า 104)

Thailegal 12/01/44


Webmaster : Thailegal
more information,contact : thailegal@yahoo.com
Copyright(c)2000,Thailegal,All Right Reserved   

1