สมาคมผู้ประกอบโรคศิลปแผนไทย (เชียงใหม่)
              
 The Association of Licensed                         
Thai Traditional Medicine Practitioners (Chiangmai)

อาคารตลาดความรู้สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10(โรงพยาบาลแม่และเด็ก)
โทร. 053-272740, 053-272256,053-274015(603) 05-115-7760






เภสัชกรรมไทย


เวชกรรมไทย


นวดไทย


พระพุทธศาสนา
   

 สมาคมผู้ประกอบ
โรคศิลปแผนไทย
(เชียงใหม)่


HOME

เวปไซด์ที่น่าสนใจ

* siammedherb - ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยอาทิ สมุนไพร เวชกรรมไทย นวดไทย พระพุทธศาสนา




thaimedicinecm@yahoo.com

 

1