อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา

โทร. 076 - 571519

1ข้อมูลทั่วไป
2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3.โครงสร้างของหน่วยงาน
4.อัตรากำลัง
5.แผนงาน/โครงการงบประมาณ
6.ผลการดำเนินงาน
7.ผู้จัดทำ

 

 

 

 

1