" Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely."
ที่ใดมีอำนาจ ที่นั้นมีการฉ้อฉล ...  ที่ใดมีอำนาจมากล้น ... การฉ้อฉลก็ชั่วเสียสุดประมาณ

John Emerich Edward Dalberg Acton
First Baron Acton of Aldenham
1834 - 1902

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive

มีคนเข้าชมขณะนี้จำนวน คนครับ วันนี้  
รับฟัง ชม ข่าว
[ TV 5] [ TV 9 (1) ] [ TV 9 (2) ] [ FM 100.5(1) ] [ FM 100.5 (2)]
  Attack on USA  [Attack on USA]   [Attack on USA2]   [Battle Hymm of the Republic]   [DoD Announces Names of Army Unaccounted]

The men and women of Thailand offer our deepest sympathy and condolences to the victims and families whose lives have been forever changed by the events of September 11, 2001.
[Thai PM - Press Statement ] 12 Sept 2001

Future US Army fire-support system 'not Crusader'

The US Army officially terminated the United Defense Crusader 155mm self-propelled howitzer programme this month and launched development of a new cannon system intended to be half Crusader's weight, while incorporating its advanced technologies.
[Jane's Defence Weekly - first posted onto http://jdw.janes.com on 16 August 2002]

Hot off the Ramp

John Chaplinski, contractor with General Motors, drives the Stryker Infantry Carrier Vehicle down the ramp of a C-130H transport aircraft recently. The exercise was a rehearsal for a C-130 insertion of four Strykers during Millennium Challenge '02 later this month. (Army photo by Spc. Marc Loi)

 Term I
Course I
- Ln 1-1-S Intro/Adult Learning กล่าวนำ/กการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
- Ln 1-2-S Intro to Strategic Leadership กล่าวนำ ความเป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์
- Ln 1-3-S Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์
- Ln 1-4-S Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์
- Ln 1-5-S Organizational Culture วัฒนธรรมองค์การ
- Ln 1-6-S Ethics of Military Professional จริยธรรมของอาชีพทหาร
- Ln 1-7-L/S Just War Theory ทฤษฎีสงครามที่เป็นธรรม
- Ln 1-8-S Leadership in/of a Professional ความเป็นผู้นำ อาชีพ
- Ln 1-9-L/S Mentoring การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา
- Ln 1-10-L/S Future Environment สภาวะแวดล้อมอนาคต
- Ln 1-11-L/S Strategic Vision วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์
- Ln 1-12-S Systems Thinking การคิดเป็นระบบ
- Ln 1-13-S Leading Change การเปลี่ยนแปลงการนำ
- Ln 1-14-S Group Processes กระบวนการกลุ่ม
- Ln 1-15-L/S Capitalizing Diversity ความหลากหลาย
- Ln 1-16-S Negotiations การเจรจาต่อรอง
- Ln 1-17-EX Negotiations Exercise แบบฝึกหัดการเจรจาต่อรอง
- Ln 1-18-S Strategic Ldr Applications การนำความเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ไปใช้
- Ln 1-19-S SL Applications (2) การนำความเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ (๒)
 Term I
Course II
BLOCK I : Understanding War, Grand Strategy and The National Security Environment
- Ln 1: Introduction to Grand Strategy & National Security กล่าวนำสู่มหายุทธศาสตร์ และความมั่นคงแห่งชาติ
- Ln 2:Causes of War I:Systemic Causes of War (Cooperation & Conflict I) เหตุแห่งสงคราม ๑ : (ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ๑)
- Ln 3: Cooperation & Conflict II: Non-state Actors ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ๒ : ผู้แสดงที่ไม่ใช่รัฐ
- Gettysburg Staff Ride 
- Ln 4: Cooperation & Conflict III: International Political Economy ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ๓ : เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
- Ln 5: Causes of War II: States, Culture & Social เหตุแห่งสงคราม ๒ : รัฐ, วัฒนธรรม และสังคม
- Ln 6: Causes of War: III: Leaders & Individual เหตุแห่งสงคราม ๓ : ผู้นำ และ ส่วนบุคคล
- Ln 7: National Values and Interests ผลประโยชน์ และค่านิยม แห่งชาติ
- Ln 8: Grand Strategy I: Strategy Formulation มหายุทธศาสตร์ ๑: การกำหนดยุทธศาสตร์
- Ln 9: Grand Strategy II: National Power มหายุทธศาสตร์ ๒: พลังอำนาจของชาติ
- Ln 10:Grand Strategy III: (Exercise) มหายุทธศาสตร์ ๓: (แบบฝึกหัด)
BLOCK II : National Security Policy and Decisionmaking
- Ln 11:Domestic Context & Process I เนื้อหา & กระบวนการในประเทศ ๑
- Ln 12:Domestic Context & Process II เนื้อหา & กระบวนการในประเทศ ๒
- Ln 13:Domestic Context & Process III (Case Study) เนื้อหา & กระบวนการในประเทศ (ศึกษาเฉพาะกรณี)
- Ln 14:Civil-Military Relations ความสัมพันธ์พลเรือน ทหาร
- LN 15:National Security and The Media  สื่อมวลชน
- Ln 16: The Interagency Process & National Security กระบวนการระหว่างองค์กร และความมั่นคงแห่งชาติ
- Ln 17: National Security Decisionmaking:(Interagency Exercise) การตัดสินใจด้านความมั่นคงแห่งชาติ
BLOCK III : Sources and Evolution of Strategy
- Ln 18: Theory of War I: (Clausewitz, Sun Tzu) NTL-Sun Tzu
- Ln 19:Theory of War II: Seapower & Maritime Strategy สมุทธานุภาพ
- Ln 20:Theory of War III: (Air Power)  เวหานุภาพ
- Ln 21:World War I & Interwar Years (Landpower)  สงครามโลกครั้งที่ ๑
- Ln 22:World War II: Total War & the Victory Plan  สงครามโลกครั้งที่ ๒
- Ln 23:NSC 68 & Cold War Strategy  สงครามเย็น
- Ln 24:Korea & Limited War  สงครามเกาหลี
- Ln 25:Vietnam  เวียดนาม
- Ln 26:Persian Gulf War สงครามอ่าวเปอร์เซีย
BLOCK IV : Current and Future Strategy and Defense Issues
- Ln 27:Strategic Vision วิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์
- LN 28:U.S. Defense Strategy and Shaping The International Environment ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ และการปรับแต่งสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
- Ln 29:Urban Issues & NYC Field Trip   ปัญหาในเมือง และทัศนศึกษามหานครนิวยอร์ค
- Ln 30:NYC Field Trip: Debriefings ทัศนศึกษามหานครนิวยอร์ค : การบรรยายสรุปกลับ
- LN 31:Respond การตอบโต้
- LN 32:Weapons Of Mass Destruction (WMD) and Deterrence อว.ทำลายล้างรุนแรงและการป้องปราม
- Ln 33:Transformation การแปรสภาพ
- Ln 34:Defense Issues: [QDR 2001 work group Dec 2000] [QDR 2001 Sep 30, 2001]
- LNS 35 & 36:Approaches To Grand Strategy: (Exercise) แนวทางไปสู่มหายุทธศาสตร์
- Constitution รัฐธรรมนูญ
- Declaration of Independence การประกาศอิสรภาพ
- Presidents ประธานาธิบดี
- Cabinet คณะรัฐมนตรี
- Congress สภาคองเกรส
- CJCS ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม
- Taliban
- Songs
- NMS ยุทธศาสตร์ทหารแห่งชาติ
- My Books
- My Vocab Thai
- NTL-Ancient War 
 Term I
Course III
Module 1: Defense Structure and Joint Processes
- Lsn 3-1-L, Intro to Course 3, BH กล่าวนำเข้าสู่หลักสูตร ๓
- Lsn 3-2-S, Defense Organization การจัดองค์การด้านการป้องกันประเทศ
- Lsn 3-3-DS for JSR/IPLs/Sem NMSs
- Lsn 3-3-S Joint Strategic Planning System ระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วม
- Lsn 3-4-S Joint Requirements: JROC, JWCA, IPL ความต้องการการปฏิบัติการร่วม
- Lsn 3-5-S Unified Command Plan (UCP) (DMSPO) แผนหน่วยบัญชาการรวม
- Lsn 3-6-DS for JSCP and review History of Force Management charts in Thorp Gym
- Lsn 3-7-S CINC and Service Readiness ผบ.หน่วยบัญชาการรวม และ ความพร้อมรบเหล่าทัพ
- Lsn 3-6-S JSCP (DMSPO)
Module 2: The Army
- Lsn 3-8-S Requirements Determination การกำหนดความต้องการ
- Lsn 3-10-S Mobilization การระดมสรรพกำลัง
-
- Lsn 3-12-S Military Assistance to Civil AuthoritiesS (MACA) การช่วยเหลือทางทหารแก่เจ้าหน้าที่พลเรือน
- Lsn 3-12-EX MACA แบบฝึกหัด การช่วยเหลือทางทหารแก่เจ้าหน้าที่พลเรือน
- Lsn 3-13-S Army Components ส่วนประกอบของกองทัพบก
Module 3: Resourcing the Force
- Lsn 3-9-L/P Science & Technology and Transformation วิทยาศาสตร์ &เทคโนโลยี และการแปรสภาพ
- Lsn 3-14-S PPBS/PPBES รผกง.
- Lsn 3-15-L/S Health- care Aspects of Well Being สวัสดิภาพ
- Lsn 3-17-EX Programming Ex
- Lsn 3-19-L/S Trends in the Federal Budget แนวโน้มในงบประมาณรัฐบาล
Module 4:Strategy and Force Structuring โครงสร้างกำลังรบและยุทธศาสตร์
- Lsn 3-16-L/P CLS: Army Leader Day วันผู้นำกองทัพบก
- Lsn 3-18-EX Force Planning Ex แบบฝึกหัดการวางแผนกำลังรบ
- Lsn 3-18-EX Force Planning Brief-backs แบบฝึกหัดการวางแผนกำลังรบ : การบรรยายสรุป
 Term I
Course IV
- Naval Employment การใช้กำลังทางทะเล
- Marine Employment การใช้กำลังนาวิกโยธิน
- Air Force Employment การใช้กำลังทางอากาศ
- JOPES ระบบการวางแผนและปฏิบัติการยุทธ์ร่วม
- Theater Strategy ยุทธศาสตร์ยุทธบริเวณ
- Operational Art ยุทธศิลป์
- Campaign Planning การวางแผนการทัพ
- Army Employment การใช้กำลังทางบก
- Army in Theater กองทัพบกในยุทธบริเวณ
- Army Component ส่วนประกอบของกองทัพบก
- SOF Employment การใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
- Theater Organization and C2 การจัด และการควบคุมบังคับบัญชายุทธบริเวณ
- Theater Logistics การส่งกำลังบำรุงยุทธบริเวณ
- Mutinational Operations การปฏิบัติการหลายชาติ
- JFLCC ผู้บัญชาการกองกำลังยกพลขึ้นบกร่วม
- Theater Air Operations การปฏิบัติการทางอากาศในยุทธบริเวณ
- JFACC/JFMCC
- CINC Strategy/Theater Intelligence ยุทธศาสตร์ ผบ.หน่วยบัญชาการรวม/ข่าวกรองภาคพื้น
- CINC Transportation ผบ.หน่วยบัญชาการรวม การขนส่ง
- Force Projection การส่งกำลังไปข้างหน้า
- MOOTW I /CINCCENT การปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่สงคราม ๑
- Information Operations/MOOTW II การปฏิบัติการสารสนเทศ/การปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่สงคราม ๒
- Space/Doctrinal Review การทบทวนหลักนิยม/อวกาศ
- Exercise การฝึก
- Future War สงครามอนาคต
- Transformation การแปรสภาพ
Term II
4 Electives
 203j -Regional Strategic Appraisal. (ASIA/PACIFIC) Period: C
 224w -Insurgency And Counterinsurgency In Theory And Practice. Period: D
 244j -Strategic Change, Transformation And Military Innovation. Period: E
 609jw -Warfighting Studies Program. (WSP) Period: F
Term III
4 Electives
 435 -Executive Public Speaking Period: O
 480 -TOTAL FORCE Period: C
 533j -STRATEGIC PLANNING: PRACTICAL APPLICATIONS Period: D
 609jw -Warfighting Studies Program Period: F

Last updated 

Col Surasak Bandhasreth
77/34 Muban The Emerald Garden 1,
Tatesaban 2 Rd.,
Pakkred, Nonthaburi 11120
Home Tel : (02) 927-8723
E-mail : surasak_b16@hotmail.com

BKK  Click for Bangkok, Thailand Forecast Click for Harrisburg, Pennsylvania Forecast PA

Lullaby and Good Night
1