สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย Thai Association of Orthodontists

บ้านใหม่ของเราคือ www.thaiortho.org


We have moved to www.thaiortho.org


สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-6657 , 0-2398-5508 , 0-9696-2233
Fax. 0-2399-1886 , 0-2886-5245 , 0-2246-7892
Thai Association of Orthodontists
267 Sailom Nives,  Bangna-Trad Rd.,
Bangna, Bangkok 10260,Thailand.
Tel: 662-3985508    Fax: 662-3991886

thaiortho@yahoo.com

 

 

 

 

 

 1