F1B :Petronas Malaysian Grand Prix 2005
   KLIA - กัวลาลัมเปอร์ - Sepang F 1 Circuit - Malaysian F1 GP "Qualify Day & Racing day" - ซิตี้ทัวร์ - KLIA 
กำหนดการเดินทาง 18-21 มีนาคม 2548
 

   ไทยแพนทัวร์ เชิญชวนท่านผู้มีเกียรติสัมผัสรถแข่งที่เร็วที่สุดในโลก สนามที่ 2 ตื่นตาตื่นใจและร่วมลุ้นกับมหกรรมการแข่งขันรถแข่งสูตรหนึ่งรายการเดียวที่จัดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ “PETRONAS MALAYSIAN F1 GRAND PRIX 2005 !!” อย่างจุใจถึง 2 วันเต็ม ทั้งรอบ Qualify Day และ Racing Day [Final] โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES [MH] เหิรฟ้าสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ KLIA (ประเทศมาเลเซีย) เที่ยวชมเมืองหลวง "กัวลาลัมเปอร์" อาทิ ถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตรนัสตึกที่สูงที่สุดของโลก, พระราชวัง “อีสตานน่า ไนการ่า”, ลานเมอร์เดก้า, ตึกสุลต่านอับดุลซามัค, K.L.Tower หอคอยที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีมากมาย ดังรายการดังต่อไปนี้

 

วันแรก (18 มี.ค.48) กรุงเทพ ฯ – K.L.I.A.(ประเทศมาเลเซีย) – กัวลาลัมเปอร์
10.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน Malaysia Airlines [MH] เจ้าหน้าที่พร้อมคอยให้การต้อนรับ
12.00 น. เดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) โดย Malaysia Airlines / MH 785
15.05 น. ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ [K.L. International Airport] ประเทศมาเลเซีย ผ่านตรวจคนเข้าเมืองและประทับตราหนังสือเดินทางแล้ว เดินทางสู่ตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เข้าสู่ที่พัก Dorsett Regency Hotel, Kuala Lumpur
 
วันที่สอง (19 มี.ค.48) กัวลาลัมเปอร์ – Malaysian F1 GP 2005 “Qualify Day”
08.00 น. จิบกาแฟยามเช้า บริการอาหารแบบบุปเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามแข่งรถ Sepang Circuit, Malaysia
10.00 น. ถึงสนามแข่งให้ท่านได้เยี่ยมชมบู๊ทต่างๆ มากมายจากการออกบู๊ทของค่ายรถแข่งต่างๆ ตลอดจนเลือกซื้ออุปกรณ์แต่งรถหรือของที่ระลึกมากมายภายในงาน อาทิ Ferrari, Mercedes, BMW เป็นต้น จากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาและเร้าใจกับการชมการแข่งรถสูตรหนึ่งหรือรถแข่งที่เร็วที่สุดของโลกในรอบจัดอันดับ Petronas Malaysian F1 GP 2005 “Qualify Day”
10 – 10.45 น. F 1 PRATICE SESSION 3
11 – 12.00 น. F 1 PRATICE SESSION 4
12.10 น. แสดงการบิน โดย กองทัพอากาศของมาเลเซีย
14 – 15.00 น. F 1 QUALIFY SESSION 1
16.00 น. เดินทางสู่ Dorsett Regency Hotel, Kuala Lumpur เป็นคืนที่ 2
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งสินค้าจากห้างสรรพสินค้าขึ้นนำ อาทิ Suria KLCC, Bukit Bintang Walk เป็นต้น
 
วันที่สาม (20 มี.ค.48) กัวลาลัมเปอร์ - Malaysian F1 GP 2005 “Racing Day”
07.30 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
08.30 น. นำคณะเดินทางสู่สนามแข่งรถ Sepang Circuit, Malaysia สัมผัสความเร้าใจจากการแข่งรถแข่งที่เร็วที่สุดในโลก โดยนักแข่งรถชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ Michael Schumacher, Jenson Button, Ruvens Barrichello, Fernando Alonsa, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen, David Coulthard ฯลฯ กับการขับเคี่ยวกันอย่างสุดมัน ในสนามแข่งขันรถที่จัดว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลก อาทิ Ferrari, BAR Honda, Renault, Willians BMW, McLaren Mercedes, Jaguar Racing, Toyota Racing ฯลฯ…………..
10.30 – 11.30 น. F 1 QUALIFY SESSION 2
12.15 น. F 1 Driver Parade
13.55 – 14.05 น. แสดงการบิน โดย กองทัพอากาศของมาเลเซีย
14.30 น. Pit Lane Open
14.45 น. Pit Lane Closed
14.46 น. National Anthem
15.00 น. PETRONES MALAYSIAN GRAND PRIX [56 LAPS]
17.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กัวลาลัมเปอร์ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ Dorsett Regency, K.L. เป็นคืนที่ 3
 
วันที่สี่ (21 มี.ค.48) กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – K.L.I.A. – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
หลังอาหารชมโดยรอบเมืองหลวง “กัวลาลัมเปอร์” อาทิ ตึกเปโตรนัส ทวินทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 20,000 ล้านบาท ยอดตึกสูงถึง 452 เมตร, K.L.Tower หอคอยที่สูงอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความสูงถึง 421 เมตร, พระราชวังกษัตริย์ “อีสกาด้า ไนการ่า”, ตึกสุลต่านอับดุลซามัค, เมอร์เดก้าแสควร์ พร้อมถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นที่ระลึก และช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากมาเลเซีย....... จากนั้น นำคณะเดินทางสู่สนามบิน K.L.I.A.
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
13.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ K.L. INTERNATIONAL AIRPORT [KLIA] ตรวจเช็คสัมภาระ รับตั๋วโดยสารเครื่องบิน
15.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airlines / MH 782

16.20 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 16,500 บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ปกครอง มีเตียงเสริม) ท่านละ 15,500 บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 12,500 บาท
  พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,200 บาท
 
อัตรานี้รวม :
- ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
- อาหารบริการ ณ ภัตตาคารจีน และอาหารเช้าที่โรงแรม รวม 7 มื้อ
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมด่านและค่าผ่านแดน
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการในกัวลาลัมเปอร์ ระดับ 4 ดาว (รวม 3คืน)

อัตรานี้ไม่รวม :
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airlines และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันสายการบิน รวมประมาณ 7,400 บาท
- บัตรเข้าชมรถแข่ง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีบริการ 3 %

ราคาตั๋วชมการแข่งขัน :
No.
Location
3Days
2Days
1Day
A Topaz [Mall Area – Upper Ter] 1,000/267 900/240 ---------
B Citrine[Mall Area – Lower Tier] 700/187 600/160 500/134
E Grandstand :K1 Platinum 1,000/267 ---------- ---------
  Grandstand :K1 Gold 800/214 700/187 ---------
  Grandstand :F Platinum 800/214 ---------- ---------
  Grandstand :F Gold 600/160 500/134 ---------
F Hillstand Cover :C2 250/67 200/54 150/40
G Hillstand : E,G,K2 ,C1,C3 200/54 150/40 --------

หมายเหตุ * ราคาเป็น RM / USD

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความบกพร่องของสายการบินหรือการนัดหยุดงาน คนจีนต่างด้าวเดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางเล่มเหลือง

การเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย *

- กรณีเป็นคนไทย ใช้เพียงหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- กรณีชาวต่างชาติ บางประเทศต้องขอวีซ่าก่อน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)


1