ภาษาล้านนา


ภาษาล้านนา
ก่อนที่ล้านนาจะถูกไทยกลืนชาตินั้นล้านนามีภาษาของตัวเองที่ใช้กันมาแต่โบราณซึ่งถือเป็นความภาค
ภูมิใจอย่างหนึ่งของชาวล้านนา แต่ในปัจจุบันภาษาล้านนากำลังจะตายเพราะด้วยเหตุผลทางการเมือง
ของประเทศไทยที่ต้องการทำลายความแตกต่างระหว่างไทย - ล้านนาลงไป เพื่อสะดวกในการปกครอง
จึงไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกหลานล้านนารู้จักกับภาษาของบรรพบุรุษของตัวเอง

ภายหลังจากประเทศไทยริดรอนอำนาจการปกครองของกษัตริย์ล้านนาจนหมดสิ้นและเข้าควบคุมการ
ปกครองภายในล้านนาหมดทุกด้านแล้ว ก็ได้ทำการห้ามมิให้มีการสอนภาษาล้านนาอีกต่อไป ทั้งในวัด
และในโรงเรียน เป็นเหตุให้ภาษาล้านนาตายลงอย่างช้าๆ จนปัจจุบันนี้ลูกหลานชาวล้านนาถูกทำให้
เป็น "ไทย" กันหมด ภาษาล้านนาจึงหายไปจากสังคมล้านนาเหลือไว้เพียง "ภาษาพูด" ซึ่งก็กำลังจะ
ตายลงไปด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาอ่านหน้านี้แล้วถ้าไม่อยากให้ภาษาล้านนาของพวกเราตายไปขอให้ช่วย
กันเผยแพร่ภาษาของเราให้คนรู้จักกันมากๆ จะcopy จะพิมพ์กันก็ตามสะดวกไม่ต้องเกรงใจคนทำ
เวปนี้เพราะภาษาล้านนาไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคน

 

ตัวอักษรล้านนา

ตารางเปรียบเทียบอักษรล้านนากับอักษรของไทย

อักษรล้านนา
อักษรไทย
คำอ่าน
ก๋ะ
ขะ
ก๊ะ
คะ
งะ
จ๋ะ
ฉะ
จ้ะ
ซะ
ชะ

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลเนื้อหาโดยหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาไทย

 

1