โครงงานคอมพิวเตอร์

วิชา ภาษาไทย

ที่มาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

ขอบเขตของการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้

      ภาษา VBScript
      Text Editor EditPlus
      Internet Explorer

ขั้นตอนการดำเนินการ

ที่ปรึกษา
      คุณครูเกษม แสงโสภณ

สรุปผลโครงงาน

1