แบบพิมพ์ลูกเสือ
ลส.๑ คำร้องขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ลส.๒ ใบสมัครขอเป็นผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ลส.๓ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ลส.๔ ใบโอนกองลูกเสือ
ลส.๕ รายงานการลูกเสือประจำปี
ลส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
ลส.๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
ลส.๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ
ลส.๑๑ ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
ลส.๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ
ลส.๑๓ ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
ลส.๑๔ ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
ลส.๑๕ บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
ลส.๑๖ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
ลส.๑๗ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.๑๘ บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ ๕
เมื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ผ่านการอบรมขั้นที่ ๔ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) มาแล้วให้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการในกองลูกเสือของตนอย่างน้อยเป็นเวลา ๔ เดือนนับจากวันสุดท้ายของการฝึกอบรม และพร้อมที่จะรับการตรวจผลงานขั้นที่ ๕ จะต้องทำการเสนอขอตรวจขั้นปฎิบัติการและการประเมินผล จะต้องทำภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรม เมื่อจะดำเนินการขอรับการตรวจผลงานให้ดำเนินการดังนี้
ฝึกอบรมลูกเสือของตนไว้ให้พร้อม จัดเตรียมเอกสาร เกี่ยวกับกองลูกเสือของตน ( แบบ ลส.ต่างๆ) อุปกรณ์การฝึกอบรมลูกเสือ ห้องสำหรับประชุมนายหมู่ สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมลูกเสือ
ได้รับการแต่งตั้งมีตำแหน่งทางลูกเสืออย่างถูกต้องมีหลักฐานชัดเจน (ลส.๑๓)
ทำรายงานเสนอขอรับการตรวจต่อ ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ,จังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณี เพื่อให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือมาตรวจ ตามวันเวลาที่กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจผู้รับการตรวจจะต้อง สาธิตการสอนลูกเสือตามประเภทของลูกเสือที่ขอรับการตรวจ ๑ ครั้ง โดยเริ่มจากการเปิดประชุมกอง จนถึงปิดประชุมกองใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที
หลังจากที่ปิดประชุมกองแล้วจะต้องสาธิการสวนสนามตามขั้นตอนของกาารสวนสนาม และระเบียบแถว ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที และเมื่อเสร็จแล้วก็สาธิตการประชุมนายหมู่ ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที(เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ)
หลังจากนั้นก็ทำการสัมภาษณ์ ผุ้ที่ขอรับการตรวจ ด้านความรู้ในวิชาการลูกเสือและการบริหารงานในกองลูกเสือ
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วก็ทำรายงานสรุปผลการตรวจเพื่อเสนอต่อผู้ที่มอบหมายให้ไปตรวจพิจารณาและนำเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ ให้มีสิทธิประดับผ้าผูกคอกิลเวลล์ปาร์ค และสายบีด ๒ ท่อนต่อไป
พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๘ ภูมิพลอดุลยเดช
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นปีที่ ๔๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา ๓๗ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้อำนวยการใหญ่
รองผู้อำนวยการใหญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด
รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด
ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ
รองผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน
รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน
ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียน
รองผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียน
นายหมู่ลูกเสือ
รองนายหมู่ลูกเสือ
มาตรา ๓๕ ลูกเสือมี ๔ ประเภท คือ
ลูกเสือสำรอง
ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลูกเสือวิสามัญ
ลูกเสือที่เป็นหญิงอาจใช้ชื่อเรียกว่า"เนตรนารี" หรือชื่ออื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและบรรดาคำว่าลูกเสือในพระราชบัญญัตินี้ให้หมายความถึงลูกเสือที่เป็นหญิงด้วย
ขั้นความรู้ทางวิชาการของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในปัจจุบัน (ลูกเสือโลก)
ขั้นที่ ๑ General Information Course ขั้นความรู้ทั่วไป
ขั้นที่ ๒ Basic Unit Leader Training Cours (B.T.C.) วิชาขั้นความรู้เบื้องต้น จบการอบรมมีสิทธิ์สวมห่วงผ้าผูกคอกิลเวลล์
ขั้นที่ ๓ In - service Training ขั้นฝึกหัดงานในกองลูกเสือ
ขั้นที่ ๒ Basic Unit Leader Training Cours (B.T.C.) วิชาขั้นความรู้เบื้องต้น จบการอบรมมีสิทธิ์สวมห่วงผ้าผูกคอกิลเวลล์
ขั้นที่ ๔ Advanced Unit Leader Training Cours (A.T.C.) วิชาขั้นความรู้ชั้นสูง เมือ่จบการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานในกองลูกเสือและขอตรวจผลงานขั้นที่ ๕ ภายในเวลา ๒ ปี เมื่อผ่านการตรวจแล้วก็มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบด ๒ ท่อน ( A.T.)
ขั้นที่ ๕ Assistant Leader Training Cours (A.L.T.C.) วิชาผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เมือ่จบการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในขั้นต่างๆ จบครบ ๖ ครั้ง และไม่ก่อน ๑ ปีนับจากวันฝึกอบรม ก็รายงานขออนุมัติให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบด ๓ ท่อน ( A.L.T.)
ขั้นที่ ๖ Leader Training Cours (L.T.C.) วิชาหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เมือ่จบการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในขั้นต่างๆ จบครบ ๖ ครั้งและเป็นผู้อำนวยการฝึกวิชาผู้กำกับลูกเสือในขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.) จำนวน 2 ครั้ง และไม่ก่อน ๑ ปีนับจากวันฝึกอบรม ก็รายงานขออนุมัติให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบด ๔ ท่อน (.L.T.)

1