asds อันคำไทยเรานี้ดีนักหนา มีคุณค่ายิ่งใหญ่ใช้สื่อสาร
เป็นเครื่องมือสื่อสารวิชาการ เราลูกหลานเหลนไทยได้ชื่นชม
ภาษาไทยดั้งเดิมเริ่มคำโดด อวยประโยชน์สื่อความได้งามสม
ต่อมาเพิ่มหลายพยางค์ต่างนิยม อีกคิดสร้างคำประสมและคำซ้อน
คนต่างชาติก้าวหน้าอารยะ คำเทศคละคำไทยเเท้แลสลอน
เพิ่มสมาสยลแยบแบบสุนทร แต่งโคลงกลอนกาพย์ฉันท์บรรเจิดลักษณ
ถ้อยคำใช้ในภาษาน่าพินิจ คำใช้แทนความคิดมีน้ำหนัก
ภาษาไทยรวมใจไทยพร้อมพรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมล้ำเลิศเอย
ffdjnรวมลิงค์เว็บภาษาไทย

Homepage

คำนาม

คำนิยาม

คำนาม 5 ชนิด

คำนามที่ได้จาก

ภาษาบาลีและสันสกฤต

คำสรรพนาม

คำนิยาม

คำสรรพนาม 6 ชนิด

คำกริยา

คำนิยาม

คำกริยา 4 ชนิด

คำวิเศษณ์

คำนิยาม

คำวิเศษณ์ 10 ชนิด

คำบุพบท

คำนิยาม

บุพบทที่ไม่เชื่อมกับบทอื่น

บุพบทที่เชื่อมกับบทอื่น

คำสันธาน

คำนิยาม

คำสันธานตามลักษณะการเชื่อม

คำอุทาน

คำนิยาม

อุทานบอกอาการ

อุทานเสริมบท

หน้าที่เกี่ยวข้องของคำ

ลักษณะและระเบียบของคำ

รวมเว็บภาษาไทย

แบบฝึกหัด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บของเรา
 

คำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dddddในคำกลอนข้างต้นนี้ เราจะเห็นได้ว่าคำกลอนได้กล่าวถึงคำไทยประเภท ต่าง ๆ ไว้หลายประเภท ได้แก่ คำโดด คำประสม คำซ้อน ตลอดจนคำภาษาต่างประเทศที่ไทยรับมาใช้ รวมไปถึงคำสมาสและคำที่ใช้ในบทร้อยกรองคือโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน คำเหล่านี้ในบทประพันธ์ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าล้วนเป็นเครื่องแทนความคิด มีความหมายต่าง ๆ กันไป และน้ำหนักของความหมายก็แตกต่างกันไปด้วย กล่าวโดยสรุป คำในภาษาไทยซึ่งคนไทยได้ใช้กันมานานเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอันมีค่าควรแก่การอนุรักษ์และทำความเข้าใจ จึงสมควรที่เราจะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

dddddในเว็บไซต์แห่งนี้ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคำทั้ง 7 ชนิดในภาษาไทย คือ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน นอกจากนี้ผมยังเพิ่มหน้าที่เกี่ยวข้องของคำกับลักษณะและระเบียบของคำไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจชมอีกด้วยครับ

dddddผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจแก่เว็บไซต์แห่งนี้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยครับ

fคณะผู้จัดทำ

1