Mr.Thanakorn Khamphuang

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนตัวของผม
ชื่อข้าพเจ้า / นายธนากร ขำพ่วง
ชื่อเล่น / O.K(โอเค)
เกิดวันท ี่/ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
เชื้อชาติไทย / สัญชาติไทย / ศาสนาพุทธ
สถานะ / โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน / 7/250หมู่1 หมู่บ้าน นันทิชา3/2-3 ถ.บ้านกล้วยไทรน้อย
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ / 02-9037690 , 01-4893560 E-mail/thanakorn_ok@thaimail.com
สถานที่ทำงาน / บริษัท RS.Promotion 1992 จำกัด 02-5112024 ต่อ130
ตำแหน่ง / ช่างเทคนิค แผนก / CD,VCD,DVD
จบการศึกษา / ระดับอนุปริญญา(ปวส.)สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
/ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษมกลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1