ยินดีต้อนรับสู่ Computer laboratory #1(40User)

ห้องเรียนไม่ควรมีอาหารและเครื่องดื่ม ท่านใดที่นำติดตัวมา กรุณานำออกไป เดี๋ยวนี้

 บทเรียน Online
  เทคโนโลยีเว็บเพจ : เรียนรู้เทคนิคการสร้าง webpage
  คำสั่ง DOS เบื้องต้น : คำสั่ง DOS พื้นฐานที่มักใช้กันบ่อยๆ พร้อมตัวอย่างการใช้
  วิชา2001-0001 : คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ(พิมพ์ดีด,Word,PowerPoint,Excel)
  วิชา 3000-0206 : การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย(AutoCAD)
  วิชา 3000-0202 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(VisualBASIC 6.0)
  หลักสูตรใหม่ 2546 : หลักสูตรใหม่ทั้งปวช.และปวส.ปรับปรุงครั้งหลังสุด
  Links : ไปยังที่อื่นๆๆ อีกมากมาย...

โปรดระวัง : ความรู้อาจไม่พอทำงาน หากท่านไม่ตั้งใจเรียนเพียงพอ

บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(เวลาเรียน-คะแนน)
เกรดย้อนหลัง : สำหรับดูคะแนนและเวลาเรียนของภาคเรียนก่อนหน้านื้
คะแนนและเวลาเรียน : สำหรับดูคะแนนและเวลาเรียนของทุกกลุ่มที่เข้าเรียนในห้องนี้
ตารางการใช้ห้อง : ตารางเรียนในภาคเรียนต่างๆของห้องนี้
1