bar_flag.gif (430 bytes)

100.gif (4253 bytes)    www.oocities.com/thapthun

bar_flag.gif (430 bytes)


โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

(โรงพักเพื่อประชาชน)

1.  หลักการ

สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ในการรักษาความรักษาความ
   ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การให้บริการและการอำนวยความยุติธรรมแก่
   ประชาชน  จึงเป็นภารกิจหลักของกรมตำรวจ  ควาสำเร็จหรือความล้มเหลวของงาน
   ตำรวจจะอยู่ที่ผลการปฏิบัติของสถานีตำรวจ  หากมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ
   งานของสถานีตำรวจ  โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ  คุณภาพโปร่งใส  และให้ประชาชน
   เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  มากขึ้น  ย่อมทำให้เกิดความพึงพอใจแก่

KS418.JPG (20087 bytes)

ประชาชน  และทำให้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะ  "ตำรวจเพื่อประชาชน"  
   ดียิ่งขึ้น ดังนั้น  กรมตำรวจ  จึงได้จัดทำ  "โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน"  
  หรือ  "โครงการโรงพักเพื่อประชาน"  ขึ้น  โดยมีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้

KS415.JPG (22710 bytes)

1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการบริหาร
ของกรมตำรวจไปจนถึงสถานีตำรวจในลักษณะของการ  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  
ร่วมทำ  ร่วมประเมินผล

KS412.JPG (24080 bytes)

2)  ปรับบทบาท  ค่านิยม  และจิตสำนึกของข้าราชการกรมตำรวจ  จากการ
เป็นผู้ปกครอง  มาเป็นผู้ให้บริการ  และสามารถร่วมทำงานกับประชาชนได้  รวม
ทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้บริการจากสถานีตำรวจ

KS402.JPG (18935 bytes)

3)  ปรับปรุงให้กระบวนการต่างๆ  ของงานตำรวจสิ้นสุดที่สถานีตำรวจ  
และลดขั้นตอนการปฏิบัติลงให้น้อยที่สุด

KS399.JPG (14396 bytes)
 

2.  วัตถุประสงค์

  • 1.  มุ่งให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวก  และรวดเร็ว

KS393.JPG (13742 bytes)

2.  มุ่งให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาจากตำรวจ
ด้วย  ความเสมอภาค  เป็นธรรม  ถูกต้องตามหลักนิติธรรมโดยมิชักช้า

KS390.JPG (18065 bytes)

3.  มุ่งให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย  และประชาชนมีความรู้สึกอบอุ่นใจ  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้โดยปกติสุข

KS389.JPG (23564 bytes)

4.  มุ่งให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ขณะ
เดียวกันก็มุ่งบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรอย่างเคร่งครัด  สุภาพ  และยุติ
ธรรม  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร

KS387.JPG (19087 bytes)

5.  มุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน  และแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ
ภาพ

KS383.JPG (27099 bytes)

6.  มุ่งให้สถานีตำรวจ  รวมทั้งหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน  เป็นแหล่งที่พึ่ง
ของประชาชนอย่างแท้จริง  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  จัดพื้นที่อย่าง
เป็นสัดส่วน  สะดวกต่อการให้บริการประชาชน

KS400.JPG (14712 bytes)

7.  มุ่งพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมดี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  เอาจริงเอาจัง  เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  และมีจิตสำนึกใน
การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน  เสมือนหนึ่งตัวเองได้รับความเดือดร้อน

KS403.JPG (18774 bytes)

top101.gif (2888 bytes)


1