abbot.gif (16801 bytes)


เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์รูปปัจจุบัน พระราชสุธรรมเมธี วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร   เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร   และเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย   สร้างมาแต่ครั้งสมัยที่กษัตริย์ศรีธรรมาโศกราชแห่งประเทศอินเดีย โบราณ ทรงส่งพระมหาเถระผู้ทำหน้าที่เป็นสมณทูตมาเผยแผ่หลัก ธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา และแจกพระบรมสารีริกธาตุไป ในประเทศทั้งปวงที่นับถือศาสนาพุทธ   พระองค์ที่เดินทางมาเผยแผ่ใน ครั้งนี้ มีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นผู้นำ และวัดพระปฐม เจดีย์ก็เป็นวันแรกที่สร้างขึ้นในภูมิภาคแถบนี้   จึงสันนิษฐานว่าพระ มหาเถระที่เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกน่าจะเป็นพระอรหันต์ทั้งสองคือ พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ กาลเวลาผ่านไป มีพระภิกษุรูปอื่นๆ ดำรงตำแหน่งสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ต่อจากนั้นมา  จะมีเจ้าอาวาสอยู่ครองมาแล้วกี่รูปยังไม่อาจจะสืบทราบ ได้ทราบแต่เมื่อครั้งรัชสมัยของล้นเกล้า พระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่     ๔     ทรงเริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐม เจดีย์ครั้ง ใหญ่   ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๖  เป็นต้นมา   มีเจ้าอาวาสอยู่ปกครองวัดพระปฐมเจดีย์มาจนกระทั่งบัดนี้  มีรายนาม ดังต่อไปนี้  .-

 ๑.  เจ้าอธิการแป้น

เจ้าอาวาสรูปที่ 1

  อยู่ในตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสประมาณก่อน พ.ศ.๒๔๐๐ ถึง ๒๔๐๘ ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารใด ยืนยันประวัติของท่านอย่างชัดเจน

 ๒.  พระสนิทสมณคุณ (แก้ว) 

เจ้าอาวาสรูปที่ 2   มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  นับว่าเป็นชาวนครชัยศรี  เดิมเป็นพระสมุห์ จำพรรษาอยู่วัดรังษีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร  รัชกาลที่ ๔ โปรดให้ย้ายมาปกครองวัดพระปฐมเจดีย์ อยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสประมาณ ๔ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๐๘ ถึง ๒๔๑๑

 ๓.  พระปฐมเจติยานุรักษ์ (กล่ำ)

เจ้าอาวาสรูปที่ 3

  สมณศักดิ์เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ    ตำแหน่งทางปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองนครชัยศรีองค์แรก   ในปัจจุบัน ตำแหน่งนี้เทียบได้กับเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม     มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพนมทวน    จังหวัดกาญจนบุรี   อยู่ในตำแหน่ง เจ้าอาวาส  ๓๗ ปี โดยประมาณ  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๑๑ ถึง ๒๔๔๗

๔.  พระราชโมลี  โสณุตฺตโร (ช้อน)

เจ้าอาวาสรูปที่ 4   มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช    มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์    เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองนครชัยศรี   สอบได้เปรียญ ธรรม  ๖  ประโยค  เป็นชาวบ้านตลาดแก้ว  แขวงจังหวัดสุพรรณบุรี  เกิดเมื่อวันพุธที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๑๓  อยู่ใน ตำแหน่งเจ้าอาวาส  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๕๒  ถึง ๒๔๕๕  แล้วได้ย้ายไปอยู่ ณ วัดราชบุรณะ(วัดเลียบ)  กรุงเทพฯ  ต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ

๕.  พระพุทธรักขิต (พลอย)

เจ้าอาวาสรูปที่ 5    มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ    ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะเมืองนครชัยศรี    วุฒิทางธรรมได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค  เป็นชาวอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เกิดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๒๔    มรณภาพเมื่อ วันที่  ๓  เมษายน พ.ศ.๒๔๖๒  อายุ  ๔๗  ปี เป็นพระภิกษุ  ๒๖  พรรษา   อยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสประมาณ  ๗  ปี  ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๕๔   ถึง วันที่  ๓  เมษายน  ๒๔๖๒

 ๖.  พระธรรมวโรดม ธมฺมฺปปโชติโก

เจ้าอาวาสรูปที่ 6    นามเดิม  "โชติ  บัณฑิตยกุล"    มีสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ    มีราชทินนามปรากฎในหิรัณยบัฏ     ว่า พระธรรมวโรดม    บรมญาณอดุลสุนทรนายก    ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต    สุทธิกิจสาทร   มหาคณิสสร   บวรสังฆาราม  คามวาสี  มีฐานานุศักดิ์  ตั้งฐานานุกรมได้  ๘  รูป  ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์  เป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี   และเป็น กรรมการมหาเถรสมาคม   สอบได้เปรียญธรรม   ๘   ประโยค  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกุฏี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา    เกิดเมื่อวันเสาร์ที่  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๓  เวลา  ๐๑.๔๕  น.  อายุ  ๗๔ ปี กับอีก ๔ เดือน  เป็นพระภิกษุ  ๕๔  พรรษา  อยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาส  ๓๒  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๗  มกราคม  ถึงวันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๔๙๗

   ๗.  พระธรรมสิริชัย ชิตวิปุโล

เจ้าอาวาสรูปที่ 7   นามเดิม    ชิต   วิบูลย์จันทร ์   มีพระราชาคณะชั้นธรรม      มีราชทินนามปรากฏในหิรัณยบัฏ  ว่า   พระธรรมสิริชัย  ไตรปิฏกาภรณ์   พุทธานุสรณ์    มหาเจติยบูชิต    ธรรมบัณฑิต    มหาคณิสสร    บวรสังฆาราม   คามวาสี   มีฐานานุศักดิ์  ตั้งฐานานุกรม ได้  ๖  รูป  มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์  เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม    เจ้าคณะ ตรวจการ   ผู้ช่วยภาค  ๗   รองเจ้าคณะภาค  ๑๔   และต่อมาเป็นเจ้าคณะภาค ๑๔   มีวุฒิทางธรรม   นักธรรมชั้นโท และ เปรียญธรรม  ๕  ประโยค    เป็นชาวเกาะเรียน   หมู่ที่  ๓  ตำบลเกาะเรียน    อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา  เกิดเมื่อวันอังคารที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๔๐  มรณภาพวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๒๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.  อายุ  ๘๖  ปี  กับ  ๗  เดือน  เป็นพระภิกษุ  ๖๗  พรรษา  อยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาส  ๓๐  ปี ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗  ถึงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๒๗

 ๘  พระราชสิริชัยมุนี

เจ้าอาวาสรูปที่ 8   นามเดิม     โชติ  จุ้ยจิตร       มีสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช    มีราชทินนามว่า    พระราชสิริชัยมุนี     ตรีปิฎก วราลังการ  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี    มีฐานานุศักดิ์   ตั้งฐานานุกรมได้  ๔  รูป  ตำแหน่งเป็นเผยแผ่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  วุฒิทางธรรม  นักธรรมชั้นเอก  และเปรียญธรรม  ๗  ประโยค   เป็นชาวบ้านหมู่ที่  ๘     ตำบลบางแค เหนือ  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  เกิดเมื่อวันพุธที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๖๒ เวลา ๐๕.๐๐  น.     มรณภาพ เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๕   เวลา  ๐๕.๐๐ น.   อายุ  ๗๒  ปี    เป็นพระภิกษุ   ๕๑  พรรษา   อยู่ในตำแหน่ง เจ้าอาวาส  ๖  ปี  ๔  เดือน  ตั้งแต่วันที่  ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์รูปปัจจุบัน

๙.  พระราชสุธรรมเมธี ผุสฺสธมฺโม

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 01 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 02
  นามเดิม  "สุเทพ  บุษบก"  ดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช   นักธรรมชั้นเอก   เปรียญธรรม   ๙  ประโยค   และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย   เป็นชาวคลองบางขุน ตำบลบางสะแก   อำเภอ บางคณที  จังหวัด สมุทรสงคราม   เกิดเมื่อวันที่   ๓๑   กรกฎาคม     ๒๔๘๔   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖  รับพระบัญชา  ณ วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

(รายละเอียดประวัติพระราชสุธรรมเมธี)

 กลับไปด้านบน