บทนำ .... สาเหตุที่ต้องทำกรณีศึกษาระบบงานร้านขายหลอดไฟฟ้านิรันดร์


Back
โปรแกรมเมนู
โปรแกรมงานหลัก
โปรแกรมแสดง
โปรแกรมปรับปรุง
โปรแกรมรายงาน
โปรแรมรายงานสรุป
โปรแกรมระบบ
ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ อาจารย์ทุกท่าน เพื่อนนักศึกษาทุกคน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยสนับสนุนให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ******
	ระบบขายหลอดไฟฟ้านี้เป็น โปรเจ็คกรณีศึกษาในวิชาสัมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2542 ภาคเรียนที่ 2 
ซึ่งข้อมูลบางอย่างที่ได้กล่าวถึงใน บางขั้นตอนของการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ทางผู้จัดทำฯ ได้สมมติขึ้นมาทั้งสิ้น เพื่อให้ประกอบกับกรณีศึกษาดังกล่าวนี้
	จากการที่ได้ลองศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างของระบบตั้งแต่ต้นทำให้ผู้จัดทำฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย จึงอยากที่
จะเผยแผ่ ความรู้เหล่านั้นให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั่วไปได้ลองศึกษาดูบ้าง และหากจะมีผู้ใดที่จะนำระบบที่ผู้จัดทำฯได้พัฒนาขึ้นนี้ไปพัฒนาต่อ ทางผู้จัด
ทำฯ ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมาก 
					        	 ผู้จัดทำกรณีศึกษาระบบขายหลอดไฟฟ้า				
1