พันเอก ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ @ กองข่าว กรมข่าวทหารบก ------- Col. Titawat  Satiantip @ Directorate of Intelligence, Royal Thai Army

 พยายามจะให้เวบแห่งนี้เป็นที่บันทึกการเดินทางของผม แล้วแต่เวลาอันสมควรที่จะพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆ เพื่อใช้เวทีแห่งนี้ในการแบ่งปันความคิด ความรู้มาก-น้อยบ้าง หรือ มีและไม่มีสาระ ครับ

 โครงการเรื่องเล่า
 • ชีวิตเด็ก บ.บ.
 • ประสบการณ์ฝึกภาคกองร้อยที่ชายแดนไทย-พม่า ( ปี ๒๕๓๗)
 • ๑ ปีที่ บ.พระเจดีย์สามองค์  ( ปี ๓๙)
 • การเรียนชั้นนายพันทหารราบ ที่ FT.Benning ( ปี ๔๓)
 • แง่คิดการทำงานกับ พ.ท.สุรศักดิ์
 • งานข่าวกรองของ ทบ.
 • ความต้องการข่าวกรอง ผบ.ชา ( ข่าวกรองที่ - ต้องรู้ - ควรรู้ - อยากรู้)
 • ทำไม ? ปชช. จึงมองข้ามการทหารและความมั่นคงของไทย ในบริบทของความเป็นชาติ
 • ถ้า ผมเป็น ผบ.ทบ. ผมจะทำอะไรบ้าง?
 • ทำไมกองทัพไทย ไม่ทำให้ "อนุสรณ์สถานทหาร" ที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
 • กอล์ฟ เป็นกีฬาที่ดี  แต่ทำไม ผมไม่เล่นกอล์ฟ ?

 ---- ถ้ามีเวลา ----

ตั้งประเด็น/กระทู้/สอบถาม หัวข้อเรื่องใหม่ ที่นี่

         


ายงานและบทความ

             สำหรับผลงานและบทความทางวิชาการที่ผู้รวบรวมได้พยายามนำมาเผยแพร่นั้น  มีพื้นฐานความคิดหลายประการ คือ  กำลังพลของ ทบ. ที่ไปรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับต่างๆ มากมาย ทั้งจากทุนของกองทัพไทย ทุนส่วนตัว และทุนจากความร่วมมือจากมิตรประเทศ   โดยสิ่งที่ค้นคว้า เรียนรู้ น่าจะนำมาเผยแพร่ หรือ นำไปใช้ประโยชน์ได้   ทั้งนี้ รูปแบบที่เป็นทางการ หรือ อ้างอิงการรายงานแบบราชการนั้น   อาจจะทำให้ผู้สนใจที่จะนำเอกสารมาเผยแพร่ อาจจะรู้สึกว่าขั้นตอนและลักษณะการนำเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการนั้น ไม่คล่องตัวเท่าใดนัก   แต่ปัจจุบันสื่อ Internet เครื่องมือสำคัญในยุคข่าวสารข้อมูล สามารถทำลายกำแพงอุปสรรคเหล่านั้นลงไปแล้ว 
             ประการสำคัญ  ปรากฏว่า สิ่งที่ส่วนใหญ่ นศ.ป.โท ลงทุน ลงแรงวิจัย ( โดยเฉพาะ " กรณีศึกษาในหน่วยทหาร") นั้น กลับไปวางบนหิ้งในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ๑ เล่ม แล้วก็วางไว้ในตู้โชว์ ตัวเองอีก ๑ เล่ม   ทั้งๆ ที่จริงแล้ว องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น สามารถนำมาขยายผล ต่อยอด ค้นคว้า เพิ่มเติมได้อย่างดียิ่ง    หรืออย่างน้อยที่สุดสามารถนำมาอ่านประดับความรู้ได้อย่างดียิ่ง  

              หวังว่า  การเผยแพร่บทความและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับการศึกษาผ่านทางเวบไซท์แห่งนี้  คงจะเป็นจุดเริ่มให้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลของ ทบ. ได้เริ่มที่จะขายความคิด , แสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์ และแบ่งบันแนวคิดร่วมสมัยต่อกันบนเวที แห่งนี้

 

๑. วิชา Global security (ความมั่นคงของโลก)  
         ๑.๑ เรื่อง ยาเสพติด :
สหรัฐฯ พยายามใช้คำว่า narco-terrorism เพื่อป้องกันภัยคุกคามของตนเอง หรือไม่? เอกสารฉบับเต็ม ..... (อ่านต่อ)

     ๑.๒ เรื่อง ความขัดแย้งใน
Azerbaijan : การเข้าไปมีอิทธิพลของสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มความมั่นคงหรือไม่ เอกสารฉบับเต็ม ....(อ่านต่อ)

     ๑.๓ ยุทธศาสตร์จีนในการลดความขัดแย้งของประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จากผลกระทบในการพัฒนาต่างๆ ในลุ่มน้ำตอนบน เอกสารฉบับเต็ม ....(อ่านต่อ)

. วิชา การก่อการร้าย      ความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อการร้าย จะใช้ WMD (อ่านต่อ)

๓. วิชา นโยบายยุทธศาสตร์ใน 21st  Century         เวียดนาม: สิ่งท้าทายและยุทธศาสตร์


ตำแหน่ง / ยศทางทหาร (Army Assignments)

2513    

บันทึกเพิ่มเติม / website

2519-2524 ประถมศึกษา รร.วัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี
2525-2530 มัธยมศึกษา 1-6 รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร กทม.
2531 เตรียมทหาร 29( ศึกษารวม ทบ.-ทอ.-ทร. ตร. ที่ รร.เตรียมทหาร 7 วัน เนื่องจากช่วงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ) Royal Thai Army Armed Forces Academy Preparatory School - Class 29 (Pre-cadet 29)  
2531-2535 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น  40                    *** ม.6 เข้าศึกษา นนร.ชั้นปีที่ 1-5*** Royal Thai Army - Chulachomklao Royal Military Academy - Class 40(CRMA 40) *  
2534 ส่งทางอากาศ รุ่น 196 ( กระโดดร่ม ) Royal Thai Army - Airborne School
2535 จู่โจม รุ่น 109 Royal Thai Army - Ranger School
2535 หัวหน้ากองร้อย พัน.4 ร้อย.5 ( นนร.ชั้นปีที่ 5)  
2536 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร.9 พัน.2 ( ร.ต.) Platoon Leader, 2rd Rifle Company, 2-9 Infantry Battalion, 9th Infantry Division. }
  ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ศูนย์การทหารราบ Royal Thai Army - New Infantry Officer Orientation Course
2536 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร.9 พัน.2 ..(ร.ท.)   พ.ท.สุรศักดิ์ พันธเศรษฐ - ผบ.พัน.
  Balance Torch 2-94 ค่ายฝึกรบพิเศษที่ 1 (แก่งกระจาน )
2537 นักยิงปืน พล.ร.9 แข่งขันคัดเลือก ทบ.อาเซียน ทภ.1
 • หน.ทีม 4 คน - รองชนะเลิศประเภทเป้าล้มลุก
 • พล.ร.9          -รองชนะเลิศคะแนนรวม
 
2537 ผู้แนะนำอากาศยานหน้า ( Forward Air Guide ) กรมควบคุมปฎิบัติการทางอากาศ กองทัพอากาศ
2538 ชั้นนายร้อย ศร.รุ่น 96 Royal Thai Army - Infantry Officer Basic Course - Class 96
ต.ค.38 - ก.ย.39 หัวหน้าชุดปฏิบัติการพัฒนาบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่บ้านป้องกันชายแดนไทย-พม่า   อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี Team leader, Development Team at Three pagodas pass  
ก.ย.39 รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา ร.9 พัน.2( ร้อยเอก ) Company XO, 2rd Rifle Company, 2-9 Infantry Battalion, 9th Infantry Division. }
ธ.ค.2539 ผบ.ร้อย ฝึกและตรวจสอบ ร.9 พัน.2  
2540 ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย ( Australia English Language Course ) 1-41 ยศ.ทบ.Royal Thai Army , Army Command Centre.  
2541 ชั้นนายพัน ศร. รุ่น 70 Royal Thai Army - Infantry Officer Advanced Course - Class 70 Fort Thanarat, Pranburi, Prachupkirikan, THAILAND. }  
เม.ย. - พ.ค.2543 ยุทธวิธีระดับ พัน.ร. Intermediate staff course 1998 ณ ประเทศออสเตรเลีย Land Warfare Center, Canungra , Royal Australian Army  
2542 ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย ( Australia English Language Course ) 1-42    
ก.ย. 2542 นายทหารโปรแกรม ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล พล.ร.๙      ( พันตรี )  
17 ก.ค.- 15 ธ.ค.43 ชั้นนายพันทหารราบ ฟอร์ทเบนนิ่ง รัฐจอร์เจีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา Infantry Captain Career Course 3-2000 , USA
ก.ย.2544  ทหารราบดีเด่น (พล.ร.9) ศร.   
ก.ย. 2544 นายทหารนักเรียน รร.เสนาธิการทหารบก ชุดที่ 80 สบส. ( พันตรี )  
ก.ย. 2545 หน.ขว.ทบ. ( กองข่าว) ขว.ทบ. ( พันโท )  
ต.ค. - พ.ย.2546 วิเคราะห์ข่าวกรอง Combine Defence Research & Analysist Course 2003 ประเทศออสเตรเลีย Inltelligence Center, Canungra ,Royal Australian Army  
ก.พ.47  วิเคราะห์ข่าวกรองยุทธศาสตร์ สหพันธรัฐเยอรมนี Strategic Intelligence Analysis , Germany
ม.ค.- ธ.ค.48  ปริญญาโท สาขาความมั่นคงศึกษา ออสเตรเลีย Master of Defence Studies at UNSW@ADFA ( University of New South Wales at Australian Defence Force Academy

อ่านที่นี่

การศึกษา


Sign Guestbook   View Guestbook

Produced by

พันโท ฐิตวัชร์  เสถียรทิพย์

LTC.  Titawat Satiantip , Royal Thai Army
titawat@yahoo.com

Since 23 Jan 2005

ข้มูลทุกชนิดที่ลงในเวปไซต์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ สามารถนำไปเผยแพร่ได้ และ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกทั้งสิ้น

 

 

 

1 1