ศูนย์บริการวุฒิสภา

    เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
       ๑. เพื่อบริการความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา ทุกท่าน
       ๒. เพื่อบริการแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อ ทุกท่าน
       ๓. เพื่อบริการให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
โดยจะให้บริการแบบเชิงรุก คือสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทุกรูปแบบ
ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบเสมอไป สามารถติดต่อได้ที่

   
     - E-mail: sprd@parliament.go.th
     - Website: http://www.parliament.go.th
     
โทรสาร หมายเลข ๐๒-๒๔๔๑๗๗๙
โทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๒๔๔๑๗๗๗-๘
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน หมายเลข ๑๕๖๒
ตู้ ป.ณ.๑๑ ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐