สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์

นายเกษม  รุ่งธนเกียรติ

เลขที่  สว.010

เกิด

วันที่  19  พฤษภาคม  2501

ที่อยู่

49-51  ถนนเทศบาล 1 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์  32000
โทร. 044-511019
โทรสาร. 044-513-219

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต  (ม.ธรรมศาสตร์)
เนติบัณฑิตไทย

อาชีพ

นักการเมือง

ประสบการณ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2529,           
    2535/2, 2538 และ 2539

sen010@parliament.go.th

                                               1