สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม

นายวีรวร  สิทธิธรรม

 

เลขที่  ส.ว.132
sen132@parliament.go.th

เกิด

วันที่  9  กันยายน  2481

ที่อยู่

29/1  ซอยร่วมมิตร  ถนนนิตโย
ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม  48000
โทร. 042-511999
โทรสาร. 042-511777

การศึกษา

ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
     (Fachhochschule Giessen
     Friedberg : เยอรมัน)

อาชีพ

ข้าราชการบำนาญการเมือง

ประสบการณ์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2516
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2519, 2522,
     2526, 2529 และ 2531
รมช.กระทรวงสาธารณสุข 2533
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

                                               1