สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่

พลตำรวจเอก สวัสดิ์  อมรวิวัฒน์

เลขที่  ส.ว.157
sen157@parliament.go.th

เกิด

วันที่  20  กันยายน  2478

ที่อยู่

13/3  หมู่ 8  ตำบลป่าแดด
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทร. 053-817444
โทรสาร. 053-817445

การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     (รร.นายร้อยตำรวจ)
ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
     (Indiana University : สหรัฐฯ)
ปริญญาโท  สาขาพัฒนาสังคม
     (ม.เกษตรศาสตร์)

อาชีพ

ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์

อธิบดีกรมตำรวจ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2534
สมาชิกวุฒิสภา 2532 และ 2535
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2539

                                               1