สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่

นายอาคม  ตุลาดิลก

เลขที่  ส.ว.187
sen187@parliament.go.th

เกิด

วันที่  20  ธันวาคม  2485

ที่อยู่

191/105  หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 5
ถนนเชียงใหม่-หางดง  ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50100
โทร. 053-274609 และ 222596

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต  (ม.ธรรมศาสตร์)
ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษาและ
     สาขาบริหารงานตำรวจขบวนการ
     ยุติธรรม
ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาชั้นสูง
     (Michigan State University : สหรัฐฯ)

อาชีพ

ข้าราชการ

ประสบการณ์

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและ
     ฝึกอบรมข้าราชการ
นายอำเภอ  กรมการปกครอง
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์  สหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติกำกับ
     การเลือกตั้งนามิเบีย
คณะทำงานโครงการหลวงดอยอ่างขางฯ

                                               1