สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายภิญญา  ช่วยปลอด

เลขที่  ส.ว.098
sen098@parliament.go.th

เกิด

วันที่  9  เมษายน  2483

ที่อยู่

729/77  หมู่บ้านสุขสันต์นิเวศน์
ซอยลาดพร้าว 101  ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ  10240
โทร. 370-1749

การศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ม.ธรรมศาสตร์)

อาชีพ

นักธุรกิจ และนักการเมือง

ประสบการณ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2522, 2526,
     2529 และ 2531
ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงคมนาคม
     และ รมต.กระทรวงการต่างประเทศ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
รมช.กระทรวงพาณิชย์ 2531

                                               1