Szavak szerkezete

Szó = lexéma

Sorrend: szótő + képző(k) +jel(ek) + rag

szóelemek = morfémák

Szótő

Toldalékok

Magánhangzó a toldalék előtt: előhangzó (vagy kötőhangzó)

egyalakú

Képző

Jelek

Rag

többalakú (változó) Megváltoztatja a szó jelentését, gyakran szófaját is.

hal -> hallgat (ige -> ige)

hang -> hangos (főnév -> melléknév)

A szó jelentését módosítják, utalnak a szavak kapcsolatára a mondatban.

A szó mondatbeli szerepét nem jelölik.

Példa: egyes szám jele, múl idő jele stb.

A szó jelentését nem változtatja meg, csak mondatbeli szerepét jelöli.

Példa: könyv -> -et, -ről, -nek stb.

abszolút, relatív

Új szót alkotnak!

Nem alkotnak új szót!

Nem alkotnak új szót!

 

 

SZÓFAJOK ÉS RAGOZÁSUK

1. IGE

NÉVSZÓ

EGYÉB ÖNÁLLÓ SZÓFAJOK

NEM ÖNÁLLÓ SZÓFAJOK

2. Főnév

3. Melléknév

4. Szám-név

5. Névmás

főnévi, melléknévi, számnévi

6. Határozószó

7. Igenév

8. Indulatszó

9. Igekötő

10. Névutó

11. Néve

12. Kötőszó

13. Módosítószó

Módok: kijelentő, feltételes, felszólító - köznév, gyűjtőnevek Fokok:

alap,

közép,

felső

határozott:

tőszámnév, törtszámnév, sorszámnév,

személyes

én, te, ő, stb.

hely, idő, mód és állapot főnévi: főnév +-ni ej, haj, sej, nosza, hajrá Állhat: ige előtt, ige után. Az ige és az igekötő közé más szó is beékelődhet.

Példák: abba, agyon, alá, át, be, bele, benne, egybe, el, ellen, elő, előre, fel, föl, félbe, félre, felül, fölül, fenn, fönn, hátra, haza, helyre, hozzá, ide, keresztül, ketté, ki, körül, közbe, közre, külön, le, meg, mellé, neki, oda, össze, rá, rajta, széjjel, szembe, szerte, szét, tele, tova, tovább, tönkre, túl, újjá, újra, utána, végbe, végig, vissza stb.

Névszó után állhat, és határozószót eredményez. határozott: a, az

Néha mutató névmás is lehet: Az igaz, hogy…

egyesek: akár, azaz, azonban, bár, de, ellenben, és, ha, hanem, hiszen, hogy, is, meg, mégis, mégsem, mert, mihelyt, mint, mivel, noha, pedig, s, se, sem, tehát, tudniillik, ugyanis, vagy, vagyis stb. kérdő:

vajon

-e

visszaható:

magam, magad stb.

Idők: múlt, jelen, jövő - tulajdonnév:
  1. személy,
  2. állat,
  3. földrajzi,
  4. intézmény, szervezet,
  5. irodalmi művek, műalkotások,
  6. márkanevek
kölcsönös:

egymás

mutató melléknévi:

folyamatos (-ó, -ő)

befejezett (-t, -tt)

beálló (andó, endő)

állító:

igen, bizony, persze, hogyne stb.

birtokos

enyém, tied stb.

határozatlan: egy, kevés, kis, kevés

Megkülönböztetendő a számnévtől!

Esetek: alanyi, tárgyas határozatlan: sok, kevés stb. közelre, távolra mutató:

főnévi (ez, ugyanez, az, ugyanaz ), melléknévi ( ilyen, olyan stb.), számnévi (ennyi, annyi stb.)

kérdő   tagadó, tiltó:

nem, sem, ne, se, dehogy, nehogy stb.

kérdő: főnévi (ki?), melléknévi (milyen?), számnévi (hány?)
Szám: egyes, többes vonatkozó:

aki, amilyen, ahány

vonatkozó határozói: ige + -va, -ve (--ván, -vén) párosak: is…is, mind…mind, se…se, sem…sem, nemcsak…hanem, vagy…vagy, akár…akár stb. óhajtó:

bár, bárcsak

határozatlan:

valaki, valamilyen, valamennyi

Személy: I., II., III. általános:

akárki, akármilyen, akármennyi

határozatlan határozatlanság:

talán, esetleg, alighanem

létige: van

ikes igék

általános

Szóalkotás:

Szóképzés

Szóösszetétel

Szóelvonás és rövidítés

Rövidítések, mozaikszók

igéből -> ige névszóból -> ige igéből -> névszó névszóból -> névszó jelölt, jelöletlen zűrzavar -> zűr

jelesrendűség, jórendűség -> rendűség

zöldségféleségek -> féleségek

naturalizmus, impresszionizmus -> izmusok

nagytakarítás -> nagytakarítok

képmutatás -> képmutat

segédrendező -> segédrendez

OTP
cselekvő: műveltető, visszaható, szenvedő, ható valamilyen eszközt használ, valamivel ellát valamit, valamit fog, gyűjt, szed, valamilyen módon viselkedik, valamilyennek mond, gondol, valamilyenné tesz, valamilyenné lesz, válik cselekvés folyamata

cselekvés eredménye,

képesség, tulajdonság

képesség, tulajdonság hiánya

főnévi igenév

melléknévi igenév

határozói igenév

foglalkozás, gyűjtőnév, elvont fogalom, kicsinyítés, becézés, asszonynév, valamivel ellátott (jellemző tulajdonság), valaminek híjával lévő (valamitől megfosztott), valahová tartozó, mértéket jelölő, törtszámnév, sorszámnév

Egyéb: Kovácsék, hátul, szél stb.

többszörös szóösszetételek:

szófaj = utótag szófaja

6 szótagig egybeírjuk, utána kötőjel!

MALÉV
tartós: gyakorító, mozzanatos, kezdő előtag-utótag viszonya: mellérendelő (egybeírjuk, vagy kötőjellel), alárendelő (egybeírjuk), jelentésszűkítő
1