<BGSOUND SRC="YUKIYU.MID">

SAN JUAN AIKIKAI DOJO
"Your spirit is the true shield"
Morihei Ueshiba (1883-1969)  Founder of Aikido

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1