±Ó±Ó¤s²ø
ÅwªïÅwªï§A/©p­Ì 
 
­øª¾ le
 
 
 
 
 
 
¦Û §Ú ¤¶ ²Ð   ---> ·Qª¾§Ú«YÃä­Ó?? §A¥i¥H«Y³o¤@­¶¤¤ª¾¹D
 
ªB ¤Í ¤¶ ²Ð   ---> ¦b³o¤@­¶¤¤§A¥i¥H»{ÃѨì§Úªº¤@¨ÇªB¤Í
 
ÅK ¹F ¥§ ¸¹   --->§Ú³£­ø«Y¦nª¾«Y«§¾¤®a....«Y¤@d¼@·Ó§a
 
¨½ ¦w ¯Ç «×   ---> ¥»¨ÓÊ\¥i¥H¸Ü«Y§Úo¬J°¸¹³..¦ý«Y¦Ó®a¤S¦n¦ü­ø«Y
 
¹Ú ·Q ¦¨ ¯u   --->§Úı±o§A­ø¦n¤J³o­¶·|¦nd...¦]¬°§Ú«YÉN«§¹Ú·Q®a
 
¥ª ¾F ¥k ªÙ   ---> ·Q¥hd¦n¦no¬Jºô­¶¬Ý¬Ý..ËݧA¥hËݦa¤è°Õ
 
§Ú ªº ·Ó ¤ù ---> §Ú¦nÁà..¦ý«Y§Ú¦n¼Ö·N­Ú§Úd¬Û§AÚ»ge
 
¥X ½æ ªB ¤Í   ---> §Ú­øè°§r...µL©Ò¿×°Õ...Ú»¤U§Údè°è°ªB¤ÍÅo
 
µu ½g ¤p »¡ ---> ¦n¦ü¦Ó®a«Y«§³£ÉN®aÅo...§AÁé·N³£¥i¥HÚ»¤Uge
 
¬P ¬P »P §A ---> ·Qª¾§A«YÃäºØ¤H....¤J¥hÚ»Ú»°Õ
 
¤ß ²z ¤p ´ú   ---> ¤p¤p¤ß²z´úÅç...«}Ú»¤U§A¤ß²z¥¿­ø¥¿±`Åo
 
°g Â÷ ÀÉ ®×   ---> °g­ø°gÂ÷§Ú­øª¾...§A¸Üle
 
ºq µü ºë ¿ï   --->§Ú´XÁé·No¬Jºqo¬Jºqµü...§Ú¦Û¤v¥´®a
 
®a ±Ú ¦¨ ­û   ---> §Ú¦³¦n¦h¿Ë±­...·Qª¾Ê\o¦a«YÃä­Ó? ¤J¾¤Ú»¤UÅo
 
¤j ¨Æ ¦^ ÅU   ---> §Ú­øı±o§Ú¥Í©R¤¤¦³«§¤j¨Æ...¦ý«Y­Ó¦W¦nÅ¥ ar ma
 
 
³Ì·s§ó·s¤é¬O¦b : 6 ¤ë30 ¤é
 
 
°O±oñ¼g³X«È¦W³æØ{!!¼H¼H
 
¦n¦hÁ¤j®a..¦]¬°±Ó±Ó¤s²ø finally ¦³ªº1000´X­Ó¤H..
§Úª¾¹D§Ú­Óhp­ø«YËݦn©Ò¥H§Ú¦hÁ¤j®a­Ú­±....
·íµM§A¦a¥H«á­n¾¤¦hd°Õ..¦]¬°¤j®aËݦn¤H...
¤@­ÓËÝcheapªºhp³£¾¤..©Ò¥H§Ú¨M©w§Ú¥H«á·|¦¨¤éupdate ®a
 
 
ñ¼g³X«È¦W³æ        Æ[¬Ý³X«È¦W³æ
 
 
 
aiiiiiiiii....­Ócounter¦¨¤é³£Ãa®a....
¦n·Q´«o­Ó­Ó....
±H«H­Ú§Ú§r!           
 

This page hosted by  Get your own Free Home Page
 
Welcome to GeoCities!
1