Bebsona Alfabeto de ESPERANTO ( Esperanto )

...Kontraste al Kuka Solvo de Latin3

Counter

Beno al vi, ecj se vi estus malricjulo kiel ankaw mi:

La nova alfabeto por Esperanto estas necesa por la malricja tria mondo!
Tie oni ankaw ofte volas uzi "InterReton" sur la komputilo.
Sed oni nur povas acjeti komputilacjon kun malmulta memorilo.
Kay oni devas uzi komputilon sen ia ekstra kosto por programaroy kostay.
Yen la nova alfabeto por Esperanto en la kadro de komputilo aw taypilo.


A...B...C...D...E....F...G...H...I...[j]....K...L...M
N...O...P...Q...R...S...T...U...V...W...X...Y...Z

Q havas la sonon kiel dz. (similete al la cjina alfabeto latina)
... La minusklo "q" havas formon de inversa "d", do q=dz.
X havas la sonon "ch" en Buch germana. (xano, xaoso, xedero, xoreo)
Yen la skemo de palataligitay konsonantoy de Zamenhof.

senvocjay sonoy [ p..f...k..t..]:+j.......[ts.]..c -> cj.......s -> sj
........vocjay sonoy [ b..v..g..d.]:+j.......[dz]..q -> qj.......z -> zj

J mola moligas la literoyn antaw qji kiel en la slavay lingvoy.
Tial de nun oni facile literumos slavayn proprayn nomoyn per qji.
Atentu ke Y ne moligas la literoyn antaw qji!


A...Bj..Cj..Dj..E....Fj..Gj..Hj...I...[j]..Kj..Lj..Mj
Nj..O...Pj..Qj..Rj..Sj..Tj..U...Vj..W..Xj...Y..Zj

Ekzemploy:
Bj: Bjalistoko (propra nomo)
Cj: cjerizo, cjevalo, cjielo, cjimpanzo
Dj: kadjeto, Lidja Zamenhof,
.......SED adyekto, adyektivo, adyunkto, adyutanto
.......Cjar oni sentas "yekto"-n ktp kiel kvazaw-radikoyn.
Fj: fjordo
Gj: Gjom (propra nomo)
Hj: Hjum (propra nomo)
Kj: Reykjaviko (propra nomo), SED dekyara
Lj: galjono, kariljono, kotiljono, SED malyuna, milyara
Mj: mjelo, poliomjelito, mjawo
Nj: Dnjepro, ginjolo, kampanjo, konjako, pinjono, sinjoro,
.......SED inyekti, inyektivo, inyektoro, konyekti, konyugi,
........konyugacio, konyunkcio, konyunktivo, konyunkturo
Pj: Pjongyango (propra nomo)
Qj: qjardeno, qjemelo, qjentila, qjoyo, qjusta
Rj: arjo, korjako, SED interyekcio
Sj: sjako, sjipo, sjtono, sjtrumpo
Tj: tju!, SED centyara
Vj: Vjetnamo << anstataw V^etnamo aw Vhetonamo >>,
........vjelo, vjolo, intervjuo, levjatano, SED novyaro
Xj: havas la sonon kiel "ch" en ich germana.
Zj: zjaluza, zjargono, zjawdo, zjazbando, zjurnalisto

-----------------------------------------------------------
Mia premiso estas ankaw yene:
-----------------------------------------------------------

En Zamenhofa alfabeto ne ekzistas logiko.
Aliflanke mi devas diri ke ya ekzistas logiko nur por Ewropanidoy
...law la historia vidpukto de Ewropanoy.
Kiel cjapeleto funkcias kiam G kun ^ iras kune?
Ni scias Kien cjapeleto kondukas kiam qji iras palataligante
...kun konsonantoy S kay C. Sed Kien?, kiam ^ iras kun G, H kay J.
Oni gaynas celitayn sonoyn kiel..ch[cj],..gh[dzj],..jh[zj],..sh[sj]
...law la historia sonsjanqjo de tiay literoy,
........ne el la fonetika logiko aw ia regulo!

Vjetonama kamparano neniam komprenas kial oni prononcas
...jhurnalo-n kiel tia, kvankam "j" havas la sonon de "jes".
Bebson volas diri "NE", cjar ne ekzistas tie
...LOGIKO FONETIKA por NeEwropanidoy.

-----------------------------------------------------------
Mia premiso estas ankaw pro amo por Esperanto:
-----------------------------------------------------------

Oni cjiam rekomendas al mi ke mi uzu tiparon-Latin3,
...cjar tio estas senkosta.

Iam Reqjino Marie ANTOINETTE rekomendis ke
...se popolamaso ne povas manqji panon,
......ili do libere manqju kukon anstatawe.
Al kompatinda Marie kuko aspektas senkosta.

Se oni hazarde apartenas al tavolo aristokrata,
...oni nepre bezonas posedi kay poluri
EKSTERORDINARAN INTELEKTON
........kay PROFUNDAN SENTIVECON
...por kompreni la veran staton de malricjuloy.

Unue Latin3 aw aliay sjaynas al vi senkosta,
....cjar vi ne scias ke poste tio kostos multege al vi.
Iam mi laboris kiel masjinlingve-programisto
......por CPU-oy kiel 6809, Z80, 8086 kay aliay,
...mi bone scias ke molvaroy (programaroy) kostas
...kay cjiam kostos nesupozeble pli multoblege ol
...via multekosta komputilo mem.

Vi ne rimarkas tion qjis vi komencas uzi
...materialvazoyn (datumbazoyn) kiel
...Lotus-123, dBASE3, aw Microsoft Office.
Por uzi komputilon en la reala negoco-mondo,
...vi ne povos tion fari sole per Latin3, cjar
La Angla lingvo yam de longe okupas la pozicion de
..."GLOBAL STANDARD". Kay cju vi povos batali
....nur sole kun la febla glavo de Latin3?

Do kiu lingvo vere estas la internacia lingvo?
Kiu lingvo gaynas cjampionecon inter multay konkurantoy?
Ekde la tempo de komputiloy kay ties InterRetoy,
...la batalo estas preskaw finita kun la angla lingvo
...kiel La Sola Venkinto. Tio estas evidenta al la mondo.

Nuntempe cjiu sistemo en la reqjolando por komputiloy
...funkcias pley favore al la angla lingvo kun
.....Nuda Alfabeto sen ia ayn supersigno.
Ekzemple materialvazoy (datumbazoy) kiel
...Lotus-123, dBASE3 k.t.p. ordigas ties materialoyn
..........law vico de nuda alfabeto de la angla,
...neniel law vico de Esperanta alfabeto kun supersignoy.
Kiu el ni (qjenerale malricjay Esperantistoy) povas
...donaci lavangon da mono por peti al la kompanioy
...ke ili fabriku specialayn produktazjoyn de
...Lotus-123, dBASE3 k.t.p. por Esperanto?

Antawdirite cjiu programsistemo laboras efike kay bonege
...nur por uzantoy deye la angla lingvo kay ties alfabeto.
Oni asertas al ni ke Esperanto neniam havos sjancon
...por fariqji internacia veturilo de la informazjoy
...tutmonday kay signifgravay por la estanteco,
.....cjar la angla lingvo aktuale prenas tian rolon
.......pley kristalklare, pley pompe kay pley fiere.

Sed law mia humila opinio ekzistas nur unu sjanco
...por Esperanto, se qji decidas preni kay apliki
.....aw la armilon de la venkinto,
.....aw la hararon de Sjimsjono (Samsono),
.....aw nudan alfabeton (sen supersignoy) de la angla.
Per nuda alfabeto kiel armilo Esperanto tiam povos disponi
...kian ayn programaron speciale produktitan por la angla
.....pli bone kay pli efektive kay pli internaciece
.......kun pli da logikeco kay uzebleco de nia lingvo.
Kay sekve Esperanto povus venki Goljaton kiel Davido.
Cju vi ankaw konsentas al mi, cju ne?
Se Ne, Kiel do vi venkos kay gaynos la pozicion de
........La Internacia Lingvo por Esperanto?

Cervo tro fiera de siay kornoy tre belay galopas
...en densan arbaron kay tie interplektiqjas la kornoy
...kun brancjoy de la arbaro.
...Li ne povas plu kuri por atendi esti pafmortigita!
Esperanto tro fiera de siay supersignoy tre belay
...galopas en la InterReton ........

.....................sincere via,
.....................malricja, aziana S-ro Bebson Y. TAKATA

 1