Bishonen Bishoujo
Yay! I was the first to catch Shuro! ^_^.
1