רתנספל לכה

קי'צני ימוט

 

ןועבט - תירק

04 9834666 סקפ /לט

050 650248  ןופאלפ

. 1965 תנשב ל"ז יבא י"ע דסונש יתחפשמ קסע וניה "רתנספל לכה"
. מ"עב "לבנע" םירתנספה לעפמ לש ולוהינו ותמקהב ףתוש יתייה 1971 - 1977 םינשב
,גיוושנוארבמ "למייש" ,ןילרבמ "ייתנמ דרפ": םיינמרג םירתנספ וביכרה לעפמב
.ךאנורקמ "הקסידרונ" ,טוהסדנלמ " סיליוו"
לעפמה גיצה - 1977 ב . "לבנע" םשב ירוקמ ילארשי רתנספ לעפמב רצויו חתופ ליבקמב
.הפוריאל םאוציב לחהו הינמרג טרופקנרפב ימואלניבה דיריב םירתנספה תא
.ןועבט - תירקב "רתנספל לכה" םשב יאמצע קסע לעב יננה - 1978 מ
.( םוינומרהו הניגנ תובית ) םיקיתע תדלקימ ילכו םיגוסה לכמ םירתנספ םוקישו ץופישב יתויחמומ

 

עצבמב םישדח םירתנספ  
רייאמזור     
ינר'צ ןמפוה     
הלועמ בצמב םישמושמ םירתנספ     
םירזיבאו םילספס תואסכ     
ןוויכו ןוקית יתורש     
םינשי םירתנספ שודיחו ץופיש     
םירתנספ תרכשה     
הינק ינפל םירתנספ תקידבו ץועי     

םינש - 10 ל האלמ תוירחא רתנספ לכל  
.הלבוה ירחא ןושאר ןוויכו  


םינמז ויה

 

1 1