TORONTO ZINAS/NEWS #38 - 23. sept 2002

*****************************************

*****************************************

 

Vistehnologiski attistitakas latviesu zinas Toronto!

BRIVI abonementi: torontozinas@yahoo.com

http://www.oocities.com/torontozinas

 

[The most high-tech Latvian news in Toronto!

FREE subscriptions: torontozinas@yahoo.com

http://www.oocities.com/torontozinas]

 

*****************************************

 

*****************************************

 

SAJA NUMURA:

* Velreiz par Sveiks TV; Atceries balsot...

* Sludinajumi...

* Toronto kalendars...

* Arpus Toronto...

 

[IN THIS ISSUE:

* Once more about Sveiks TV; Remember to vote...

* Advertisements...

* Toronto Calendar...

* Outside Toronto...]

 

*****************************************

 

*****************************************

 

Apsolos katru reizi nerakstit sitik gari un plasi par SVEIKS televizijas raidijumiem. Bet patiesam tas ir kaut kas neticams redzet latviesus un dzirdet latviesu valodu KANADAS televizija!

Un es to nesaku tikai tapec, ka manai pusotru gadu vecai meitai Darijai sajuka prats, kad vina sedeja mammai klepi, un taja pasa laika redzeja mammu ekrana.

Ka teica Kanadas "Minister of Heritage" Sheila Copps pagajusas nedelas OMNI.2 atklasana, berni pavada vairak laika pie TV ne ka skola. Ja vini sevi (savu etnisko grupu) redz atspogulotu televizija, tad vini var sevi saukt par kanadiesiem: vieta televizija dod vietu Kanada.

Respektivi: paradoties TV latviesi klust dala no Kanadas multikulturalas mozaikas "lielas speles". Mes ari "skaitamies" un mums ari pienakas laiks etera. Un jutas baigi labi!

 

 

KAS: SVEIKS latviesu TV programma

KAD: Sestdienas 11:30; Atkartojums tresdienas 14:30, no 21. sept lidz 14. dec.

(Lietuviesu un igaunu raidijumi ari sest (10:30 un 11:00) ar atkartojumiem pirm/otr).

KUR: CFMT (OMNI.1)

   Toronto TV: Channel 47; Cable 4;

   Satelitu sistemas: Express Vu 218; Star Choice; Look TV.

 

 

Ta ka es piedalijos SVEIKS veidosana, varu meginat atbildet uz daziem no jusu akigiem jautajumiem:

 

?: Kur tika filmets virtuves sizets?

A: CFMT "virtuves studija", kur griestu kamera var filmet edienus no augsas.

 

?: Kapec Ingo negatavoja "latviesu" edienu?

A: Jo mums bija maz laika filmesanai un piragu mikla ilgi rugst. Kas ja klingeris butu plakans?

 

?: Kur bija prezidente intervijas laika?

A: Prezidente Vaira Vike-Freiberga sedeja CFMT studija Otava, es sedeju CFMT studija Toronto.

 

?: Vai ir pieejams kaut kads parskats par saturu visam 13 programmam?

A: Visu SVEIKS saturu kodolgrupa ir nolemusi neatklat! Bet varam pazinot, ka katra programma bus profils (par tautas deju grupam, rotkaliem), galvenais sizets (par beriem, naudu, nakotni); intervija; un vel virtuve, muzika, deja...

Nakamajas programmas:

28. sept - Muzike Linda Maruta...

5. okt - Sefpavars Ingo Karklins...

 

 

Ja velaties lasit par SVEIKS Interneta:

SVEIKS majas lapa: http://www.latviancentre.org/sveiks

DELFI: http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=3946051&ndate=1032555600&categoryID=605

DIENA: http://www.diena.lv/kultura/lasit.php?id=164076

CFMT(OMNI.1): http://www.omni1.ca/OMNI1/schedule.shtml un http://www.omnitv.ca/OMNI1/en_prog_latv.shtml

LETA: http://www.leta2000.com/news.asp?NewsID=2002092013085601DFE15D17F1B6BA3F

LATVIANS ONLINE: http://latviansonline.com/news/index.shtml un http://www.latviansonline.com/forums/forum0/index.pl?read=30858

TVNET: http://www.tvnet.lv/news/abroad/index.php?id=1242519

----------------------------------------

 

----------------------------------------

 

SVEIKS SAUC TEVI PALIGAAAAAAAAAAA!

... Nemot vera, ka turpmaka programmas Sveiks veidosana ir pamata atkariga no skatitaju atsaucibas, ludzam visus izteikt savas domas CFMT (OMNI.1) programmas informacijas koordinatorei Sandy Zwyer pa telefonu: (416) 260-3590, vai nosutot epastu: szwyer@rci.rogers.com, vai rakstot vestuli: 545 Lakeshore Blvd. West, Toronto, ON, M5V 1A3.

 

----------------------------------------

 

----------------------------------------

CITAS ZINAS:

 

* UZ AUGSU: Pasaules ekonomiska foruma jaunaja globalaja konkuretspejas saraksta Latvija ienem 42. vietu, Lietuva - 49. vietu, bet Igaunija 27. vieta. Pirma vieta Somija, tad ASV un Kanada.

* NEAIZMIRSTI BALSOT: Tuvojas laiks Latvijas velesanam... varat balsot ari tepat Toronto. Skat: http://www.cvk.lv, vai http://www.politika.lv

 

Nakamas TZ: 7. oktobri.

 

Mara Gulena, Redaktore

torontozinas@yahoo.com

416-423-7418

 

*****************************************

 

*****************************************

 

[I promise I won't write long intros about the SVEIKS television show in every issue. But it is so amazing to see Latvians and hear Latvian on CANADIAN television!

And I'm not just saying that because my one year-old daughter Darija became totally confused when she saw mom on the screen, and also happened to be sitting in mom's lap.

As Canada's Minister of Heritage Sheila Copps said at last week's OMNI.2 launch, kids spend more time in front of the tube than they do at school. If they see themselves (their ethnic group) reflected on television, then they can call themselves Canadians: a place on TV gives them a place in Canada.

Which means Latvians become part of the big multicultural mosaic - in its high-tech, most visible form. We're in the big picture, we "count", and we get airtime. And that feels great!

 

 

WHAT: SVEIKS Latvian TV program

WHEN: Saturdays 11:30; Repeats Wednesdays 14:30, from Sept 21 to Dec 14.

(Lithuanian and Estonian shows are also Sat (10:30 and 11:00), repeats Mon/Tues).

WHERE: CFMT (OMNI.1)

   Toronto TV: Channel 47; Cable 4;

   Satellite systems: Express Vu 218; Star Choice; Look TV.

 

 

Since I was part of the SVEIKS team, I can respond to a few frequently asked questions:

 

Q: Where was the cooking segment filmed?

A: In the CFMT studio kitchen - where a ceiling camera can shoot food from above.

 

Q: Why didn't Ingo prepare "Latvian" food?

A: Because we had a tight filming schedule and "piragi" dough takes a while to rise. What if the "klingeris" were flat?

 

Q: Where was the president during the interview?

A: President Vaira Vike-Freiberga was sitting in the CFMT studio in Ottawa, I was in the CFMT studio in Toronto.

 

Q: Can we get details on the 13 shows?

A: The SVEIKS team has decided to keep schedule details a secret. But we can tell you every episode contains a profile (on a folk dance group, jewelers); a main feature (on kids, money, the future); an interview; and cooking segments, music, dance...

Next shows:

Sept 28 - Musician Linda Maruta...

Oct 5 - Chef Ingo Karklins...

 

 

To read about SVEIKS on the Internet:

SVEIKS home page: http://www.latviancentre.org/sveiks

DELFI: http://www.delfi.lv/archive/article.php?id=3946051&ndate=1032555600&categoryID=605

DIENA: http://www.diena.lv/kultura/lasit.php?id=164076

CFMT(OMNI.1): http://www.omni1.ca/OMNI1/schedule.shtml

http://www.omnitv.ca/OMNI1/en_prog_latv.shtml

LETA: http://www.leta2000.com/news.asp?NewsID=2002092013085601DFE15D17F1B6BA3F

LATVIANS ONLINE: http://latviansonline.com/news/index.shtml un http://www.latviansonline.com/forums/forum0/index.pl?read=30858

TVNET: http://www.tvnet.lv/news/abroad/index.php?id=1242519

----------------------------------------

 

----------------------------------------

SVEIKS NEEDS YOUR HEEEEEEEEEEEEEEEELP!

... Since future Sveiks shows depends partly on viewer response, please voice your opinion with CFMT (OMNI.1) Programming Information Coordinator Sandy Zwyer. By phone: (416) 260-3590, e-mail: szwyer@rci.rogers.com, or snail mail: 545 Lakeshore Blvd. West, Toronto, ON, M5V 1A3.

----------------------------------------

 

----------------------------------------

OTHER NEWS:

 

* UPWARDS: The World Economic Forum's new global competition list puts Latvia in 42nd place, Lithuania in 29th and Estonia in 27th. First place goes to Finland, followed by the USA and Canada.

* DON'T FORGET TO VOTE: Latvia's elections are fast approaching.... and you can vote right here in Toronto. See: http://www.cvk.lv, or http://www.politika.lv.

 

Next issue of TZ: October 7.

 

Mara Gulens, Editor

torontozinas@yahoo.com

416-423-7418]

 

*****************************************

 

*****************************************

 

**** SLUDINAJUMI/ADS ****

 

Ludzu darat musu sludinatajiem zinamu, ka lasijat vinus Toronto Zinas!

Please let our advertisers know you saw them in Toronto Zinas!

 

 

> GLEZNAS!

Talivalza Kikaukas, Visvalza Reinholda un Ginas Slapinas makslas darbus variet apskatities un pirkt pie Kristines un Petera Stivriniem: stivrins@hotmail.com, 416-785-2500 x2326 vai 705-424-6226.

> ART SALE

Paintings by Talivaldis Kikauka, Visvaldis Reinholds and Gina Slapina can be viewed and purchased from Kristine and Peteris Stivrins: stivrins@hotmail.com, 416-785-2500 x2326 vai 705-424-6226.

 

***

 

> MEKLE DARBU

Meitene no Latvijas velas stradat par aukli Kanadas latviesu gimene. Ir pieredze stradajot ar berniem, rekomendacijas, sertifikats, vaditaja aplieciba. Rakstit: loransa@navigators.lv, vai vestini@latnet.lv, tel:371-220252; Kanada: latpen@sympatico.ca.

> SEEKING WORK

Latvian girl seeking work as a babysitter for a Canadian Latvian family. Has experience with children, references, driver's licence. Write: loransa@navigators.lv, or vestini@latnet.lv, tel:371-220252; Canada: latpen@sympatico.ca.

 

***

 

> PAR KO IESTAJAS JAUNAIS LAIKS

Jaunais laiks iestajas par taisnigu, sekmigu un drosu Latviju.

Visas jomas Jaunais laiks veicinas latviesu valodas apgusanu un lietosanu, jo Latvija ir vieniga vieta pasaule, kas ir atbildiga par latviesu valodas un kulturas saglabasanu un attistibu.

Jaunais laiks Atbalsta grupa Toronto

> THE PRINCIPLES OF THE PARTY "JAUNAIS LAIKS"

The party "Jaunais laiks" is all for a just, successful and safe Latvia.

"Jaunais laiks" will endeavour to foster the learning, teaching  and use of the Latvian language, because Latvia is the only place in the world responsible for the preservation and development of the Latvian language and culture.

The "Jaunais Laiks" support group in Toronto

 

***

 

> VISI CELI VED UZ RIGU

Ertakie lidojumi, letakas cenas. Zvaniet Zenijai Vitolai: tel 416-221-3113; fakss 416-221-4885; jean.vitols@travelplus.ca

> ALL ROADS LEAD TO RIGA

The most comfortable flights, the cheapest fares. Call Zenija Vitola: tel 416-221-3113; fakss 416-221-4885; jean.vitols@travelplus.ca

 

*****************************************

 

*****************************************

 

****  TORONTO KALENDARS/ CALENDAR ****

 

___________SEPT 2002___________________

______________________________________

***26. sept, 22:00 - DYNISS (IEPRIEKS DAINIS) UZSTAJAS, 360 Club (Queen St. W.).

Dainis speles "Freedom for Animals" naudas vaksanas akcija. Ieeja $5.

[DYNISS [FORMERLY DAINIS) AND THE BAND, 360 Club (Queen St. W.).

Dyniss and the band in a benefit for Freedom For Animals. $5 entrance fee lets you help out this cool organization.

 

28.-29. sept - DAILAS DAMAS DALAS DOMAS!, Saulaine.

Gaidam visas paaudzu dailas damas Saulaine, skaistas Nottawasagas upes krastos. Atklasim domas, draudzibu, dzivesstilu un dailumu... Apsolam Jums padomus, piedzivojumus, pastaigas un parsteigumus.

Apskatisim un parrunasim tematus kas mus katru kadreiz, ja ne biezi,skar: "Kur ir majas?" (Dr. Ilze Matiss); "Kadas ir manas radosas davanas?" (Lilita Tanne); "Ka izveidot un rotat auksto galdu?" (Mirdza Zemite un Daina Daugaviete); "Kur ir mans garigais 'es'?" (mac. Ilze Kuplena-Ewart); "Ka mes varam samazinat ikdienas saspilejumus un spriedzes?" (Aija Pavelsona); un "Krasnas rudens pukes" (Elizabete Ludvika). Baudisim ari 'salsa' un 'line dancing' (Kaiva Sukse un Beatrise Lice), yoga un vingrinajumus (Kaiva Sukse)un sefpavara Ingo Karklina gatavotas vakarinas! Ja velesities, dalibnieces ari vares sanemt 'shiatsu'masazas, manikirus un pedikirus.

Tuvaka informacija par so nedelas nogali un pieteiksanas lapas var sanemt no: Dainas Daugavietes (905)576-4762; Rutas Fogeles: cikpulkstens@yahoo.ca, vai (416)225-1786; Maras Gobas (416)487-1882; Sarmites Rubenes (905)887-6966; Elitas Petersones: epetersons@edu.yorku.ca, vai (416)491-0560; Suzannas Zakes (905)649-2929; Aijas Mazsiles (416)461-6436.

[TODAY'S WOMEN, TODAY'S IDEAS, Saulaine.

Come out to Saulaine for a weekend with friends... We'll explore various topics, both practical and non-convential, that have touched us all at some point, including: "What do I call home?" (Dr. Ilze Matiss); "How do I relate to my creative energy?"(Lilita Tanne); "How do I begin to create the perfect buffet table?"(Mirdza Zemite un Daina Daugaviete); " How do I connect to my spiritual energy/spirituality?" (mac. Ilze Kuplena-Ewart); "Can I really engage in stress reduction techniques and have them work?" (Aija Pavelsona); and "Flowers, flowers everywhere - now what do I do with them?" (Elizabete Ludvika).

Salsa and line dancing (Kaiva Sukse un Beatrise Lice) will rejuvenate after Saturday's gourmet dinner prepared by chef Ingo Karklins; a yoga and exercise class (Kaiva Sukse)  will invigorate on Sunday morning. If you wish to partake, 'shiatsu' massages, manicures and pedicures will also be available.

More info and registration forms available from: Daina Daugaviete (905)576-4762; Ruta Fogele: cikpulkstens@yahoo.ca, or (416)225-1786; Mara Goba (416)487-1882; Aija Mazsile Lagzdina (416)461-6436; Sarmite Rubene (905)887-6966; Elita Petersone: epetersons@edu.yorku.ca, vai (416)491-0560; Suzanna Zake (905)649-2929.]

 

27. sept; 1., 3., 6.,9., 12. okt - Peteris Eglitis uzstasies opera "Oedipus Rex", Hummingbird Centre For The Performing Arts.

Amerikas latviesu bass-baritona Petera Eglisa Ziemelamerikas debija. Eglitis uzstasies ka Kreons   Kanadas Operas Kompanijas "Oedipus Rex" uzveduma. Info: http://www.coc.ca.

[Peteris Eglitis performs in "Oedipus Rex", Hummingbird Centre For The Performing Arts.

American born Latvian bass-baritone Peteris Eglitis makes his North American debut as Creon in the Canadian Opera Company's production of "Oedipus Rex". Info: http://www.coc.ca.]

 

*** 28. sept, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

Otra Sveiks raidijuma piedalas muzike Linda Maruta. http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

Musician Linda Maruta is featured in the second Sveiks program. http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 30. sept, 19:00 - JAUNAKAS ZINAS PAR PARTIJU JAUNAIS LAIKS, Toronto Latviesu Centra.

No elektroniskiem avotiem un mutiski no Latvijas. Riko Jaunais laiks Atbalsta grupa Toronto.

[THE LATEST NEWS ON THE PARTY "JAUNAIS LAIKS", Toronto Latvian Centre.

From electronic sources and people who have recently returned from Latvia. Organized by the "Jaunais Laiks" Support Group in Toronto.]

*****************************************

 

*****************************************

 

Loti daudziem Toronto latviesiem TORONTO ZINAS ir vienigais latviesu zinu avots. Ir vienmer zel uzzinat, ka kads nezina, kas noteik, jo nesanem TZ. LUDZU padodiet so e-pastu talak 10 pazinam... lai visi zina, kas notiek!

 

For many Torontonians TORONTO ZINAS is the only Latvian source of information. It's always a shame to find out someone missed an event - because they don't receive TZ. PLEASE forward this e-mail to 10 of your friends... so we all know what's happening.

 

*****************************************

 

*****************************************

 

___________OKT 2002___________________

__________________________________________

*** 1. okt, 19:00 - PIEDALOTIES TIESISKA VALSTS IZAUGSME, Toronto Latviesu Centra.

Tiksanas ar Lindu Freimani, Rigas Juridiskas Augstkolas (RJA) prorekotori. Linda runas par juridisko izglitibu un Rigas Juridisko augstskolu Latvijas prieksvelesanu gaisotne. Sekos diskusija un kafijas galds. Ieeja pret ziedojumiem. Sikaku info par RJA: http://www.rgsl.edu.lv

[CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF THE RULE OF LAW, Toronto Latvian Centre.

A meeting with Linda Freimane, Vice Rector of the Riga Graduate School of Law. Linda will speak on legal education and the Riga Graduate School of Law (RGSL) in pre-election Latvia. The meeting will be followed by discussions and coffee. Entrance free – donations welcome. More information about the RGSL: http://www.rgsl.edu.lv]

 

*** 5. okt, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

Tresa Sveiks raidijuma piedalas sefpavars Ingo Karklins. http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS"  LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

Chef Info Karklins is featured in the third Sveiks program. http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

5. okt, 8:00-20:00 - LATVIJAS SAEIMAS VELESANAS, Toronto Latviesu Centra.

Dodies balsot un panem lidzi Latvijas pilsona pase, vai Pilsonibas apliecinajumu, kur noradits personas kods. Informaciju par politiskajam partijam un deputatu kandidatiem var atrast http://www.cvk.lv. Specifiskus jautajumus var atbildet Latvijas vestnieciba Kanada: consulate.canada@mfa.gov.lv, (613) 238-6014, fax: (613) 238-7044.

[LATVIA'S SAEIMA VOTING DAY, Toronto Latvian Centre.

Go vote and take along your Latvian passport or proof of citizenship. Information about political parties and candidates can be found at http://www.cvk.lv. Specific questions can be directed to the Latvian Embassy in Ottawa: consulate.canada@mfa.gov.lv, (613) 238-6014, fax: (613) 238-7044.]

 

*** 5. okt - 11:00-16:00 - RUDENS SVETKI, Kristus Darza (netalu no Toronto).

Cepumu tirdzins, piragi, citi cepumi, Janu siers, zavetas foreles, BBQ, kafijas galds. Lietotu mantu tirgs, atrakcijas berniem ar Laimes aku. Ienakums par labu Kristus Darzam.

[Autumn Festival, Christ's Garden (near Toronto).

Cookie market, "Jani" cheese, smoked trout, hot lunch and coffee. Flea market, actvities for kids.

Proceeds go to Christ's Garden.]

 

*** 5. okt, 16:00 - SIDRABENES SLEGSANAS SARIKOJUMS, Sidrabene.

16:00 Kokteilu stunda; 17:00 Peldbaseinu iezimesanas ceremonija; 17:30 Vakarinas - Ogles gatavots cuku cepetis ar kapostiem; 19:00 Koncerts: Uzstajas V. Maksina un Dzirksts; Sekos Valentino muzika. Bus liela un maza loterija. $20; berniem lidz 16. g.v. $5.

[SIDRABENE SEASON CLOSER EVENT, Sidrabene.

16:00 Cocktail hour; 17:00 Pool groundbreaking ceremony; 17:30 Dinner; 19:00 Concert: V. Maksina and "Dzirksts"; Valentino dance music. Lotteries. Entrance $20; Kids under 16 only $5.

 

6. okt, 15:00 - PLAUJAS SVETKU DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu, Sv. Andreja baznica.

[THANKSGIVING SERVICE WITH COMMUNION, St. Andrew's Church.]

 

*** 6. okt - SPORTA  AZAIDS, Toronto Latviesu Centra.

Latviesu Sporta Apvieniba Kanada riko gadskartejo azaidu Toronto Latviesu Centra. Bus loterija. Visi bijusie sportisti un sporta darbinieki, ka ari tagadejie sportisti, ir sirsnigi aicinati atbalstit LSAK turpmako darbibu.

[SPORTS BRUNCH,Toronto Latvian Centre.

The Latvian Sports Association of Canada is organizing its annual brunch. A lottery will be held. All athletes and sports enthusiasts are invited to support the LSAK.]

 

*** 9. okt, 18:30 - SIEVIETES CENTRA: CELOSANA LIETUVA (ANGLU VALODA), Toronto Latviesu Centra.

Ilze un Vitauts Kalnins, dedzigi celotaji, atkal apgaismos ar priekslasijumu par savu celojumu no Rigas garam Krustu kalnam lidz Kuroniesu Spicei (pie Baltijas juras) rietumos; un tad atgriezoties gar Kaunu un Vilnu uz austrumiem.

18:30 Kokteili, 19:00 Vakarinas, 20:00 Priekslasijums. Ieeja $20 (ieskaita vakarinas); Info un rezervacijas zvanit Centra birojam, 416-759-4900; Rezervaciijas japiesaka vismaz 2 dienas ieprieks; Viriesi laipni lugti.

[WOMEN AT THE CENTRE: TRAVELOGUE - TRAVELS IN LITHUANIA (IN ENGLISH), Toronto Latvian Centre.

Ilze and Vitauts Kalnins, avid travelers, will again enlighten us with a presentation of their trip from Riga past the Hill of Crosses to hike in The Curonian Spit (by the Baltic Sea) in the west and then back through Kaunas to Vilnius in the east.  The Curonian Spit is an elongated peninsula of sand dunes, 98 km long and 0.4 km wide.  Despite many invasions and partial destruction, see the impressive complex of historic Gothic, Renaissance and Baroque buildings that have been preserved in Vilnius.

18:30 Cocktails, 19:00 Dinner, 20:00 Evening speaker. Admission $20 per evening (buffet dinner included); Info and reservations: Latvian Centre office, 416-759-4900; Reservations required at least 2 days before the meeting; Men welcome.]

 

*** 12. okt, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 19. okt, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 20. okt - TRIS AUTORI UN KLINGERIS, Toronto Latviesu Centra.

Piedalas Indra Gubina, Guna Ikona un Tadeuss Puisans.

[THREE AUTHORS AND "KLINGERIS", Toronto Latvian Centre.

Presenting Indra Gubina, Guna Ikona un Tadeuss Puisans.]

 

*** 26. okt, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 26. okt - ZIEMELAMERIKAS BALTIESU PELDESANAS SACIKSTES, MCMURCHY BASEINS (BRAMPTON).

Sajas 49as Ziemelamerikas sacikstes bus isie kursi (25m) sesas leines. Drikst piedalities igaunu, latviesu un lietuviesu izcelsmes peldetaji. Info un pieteiksanas formas: Modris K. Lorbergs, ModrisKL@msn.com, tel: (416) 626-7262; 73 North Height Rd., Etobicoke, ON, M9B 2T7. Formas jaiesnidz lidz 13. okt. Vela pieteiksanas iespejama ja ir vel vietas.]

[NORTH AMERICAN BALTIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS, MCMURCHY POOL (BRAMPTON).

The 49th North American Baltic Swimming Championships will be a short course (25m) event (6 lanes). Restricted to swimmers of Estonian, Latvian and Lithuanian descent. Info and official entry forms, contact the meet director: Modris K. Lorbergs, ModrisKL@msn.com, tel: (416) 626-7262; 73 North Height Rd., Etobicoke, ON, M9B 2T7. Entry forms must be submitted by Oct 13. Late entries may be accepted by telephone, fax or on site, subject to availability.]

 

27. okt, 14:00 - BURTNIEKU VELU DAUDZINASANA, Toronto Latviesu Centra.

Pieminas bridis veltits Verai Slavietei. Info: Edite Apse, edite.apse@sympatico.ca, 416-499 -0281.

[LATVIAN COMMUNION BURTNIEKI "SPIRITS" CELEBRATION, Toronto Latvian Centre.

Memorial moment for Vera Slaviete. Info: Edite Apse, edite.apse@sympatico.ca, 416-499 -0281.]

 

*** 29. okt, 14:00 un 19:00 - KVELI ILGOTA , Toronto Latviesu Centra.

Latvijas Nacionalais Teatris uzved Paula Putnina lugu "Kveli Ilgota." Lugas darbiba risinas Latvijas lauku seta drizi pec valsts neatkaribas atgusanas. Si luga rosina pardomas - kada veida cilveks musdienas ir vertigs neatkaribu atguvusajai Latvijas valstij, kas bija tik kveli ilgota? Biletes $25 perkamas Centra biroja: 416-759-4900.

[PASSIONATELY DESIRED, Toronto Latvian Centre.

The National Theatre of Latvia performs Paul Putnins' play. The play takes place in a Latvian farmhouse shortly after independence. This play raises questions about the nature of people: Who is worthy in the post-independence era? Tickets $25 at the Latvian Centre: 416-759-4900.]

 

*****************************************

 

*****************************************

 

ATBALSTI TORONTO ZINAS

Atbalstot katru numuru ar $1 Tev izmaksa tikai $24 gada!

Ieguldi naudu Toronto Latviesu Kreditsabiedribas konnta #7054,

vai suti ceku Marai Gulenai, 76 Hopedale Ave, Toronto, ON, M4K 3M7.

 

[SUPPORT TORONTO ZINAS

A donation of $1 per issue costs you only $24 per year!

Make donations to account #7054 at the Toronto Latvian Credit Union,

or send a cheque to: Mara Gulens, 76 Hopedale Ave, Toronto, ON, M4K 3M7]

 

*****************************************

 

*****************************************

___________NOV 2002___________________

_____________________________________

*** 2. nov, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 2. nov - VAKARS SIDRABENES PELDBASEINAM, Ein-Stein Café (229 College St.).

Vakars par labu Sidrabenes baseinam. Uzstasies "Testostertones" (a.k.a. "Elektriskie Burkani" ), un citi. Gatavojies dancot visu nakti! Ludzu naciet atbalstit baseina projektu! Biletes ($25 ieprieks pardosana; $30 pie durvim) var iegadaties Latviesu Kreditsabiedriba, Ein-Stein kafejnica, vai pa telefonu: Karina Mierins (416) 604-1778, vai e-pastu: karina.mierins@sympatico.ca.

[SIDRABENE POOL FUNDRAISER, Ein-Stein Café (229 College St.).

A special evening devoted to raising funds for Sidrabene's new pool. The "Testostertones" (a.k.a. "Elektriskie Burkani") and others will be performing. Prepare to dance the night away!  Please come and

show your support for the pool! Tickets ($25 in advance; $30 at the door) available at the Latvian Credit Union, Ein-Stein Café, or by telephone: Karina Mierins (416) 604-1778, or by e-mail: karina.mierins@sympatico.ca.]

 

*** 9. nov, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 13. nov, 18:30 - SIEVIETES CENTRA: 20th ANNIVERSARY CELEBRATION (ANGLU VALODA), Toronto Latviesu Centra.

18:30 Kokteili, 19:00 Vakarinas, 20:00 Priekslasijums. Ieeja $20 (ieskaita vakarinas); Info un rezervacijas zvanit Centra birojam, 416-759-4900; Rezervaciijas japiesaka vismaz 2 dienas ieprieks; Viriesi laipni lugti.

[WOMEN AT THE CENTRE: 20TH ANNIVERSARY CELEBRATION (IN ENGLISH), Toronto Latvian Centre.

18:30 Cocktails, 19:00 Dinner, 20:00 Evening speaker. Admission $20 per evening (buffet dinner included); Info and reservations: Latvian Centre office, 416-759-4900; Reservations required at least 2 days before the meeting; Men welcome.]

 

*** 16. nov, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 23. nov, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 24. nov, 13:30 (LAIKU MAINA!) - "MITISKAIS LATVIESU FOKLORA", Toronto Latviesu Centra.

Referes Latvijas Universitates fakultates dekane, Dr. Janina Kursite. Info: Agra Vagnere, agraa_v@hotmail.com.

[(TIME CHANGE!) "MYTHICAL ASPECTS OF LATVIAN FOLKLORE", Toronto Latvian Centre.

Lecture by Dr. Janina Kursite, dean of the Philology Faculty, University of Latvia. Info: Agra Vagnere, agraa_v@hotmail.com.]

 

*** 30. nov, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

___________DEC 2002___________________

_____________________________________

Dec 1, 16:30 - BALTIESU NOEL: KORU MUZIKA ZIEMASSVETKIEM, (56 Queen Street East pie Church St.).

Koncerta piedalisies "Dzirksts", Estonia", Volunge", and "Vox Finlandiae" un uzvedis Haydn "Missa Sancti Nicolai". Kora un orkestra dirigents Ivars Taurins. Biletes $25.

[BALTIC NOEL: CHORAL MUSIC FOR CHRISTMAS, Metropolitan United Church (56 Queen Street East at Church St.).]

A concert featuring "Dzirksts", Estonia", Volunge", and "Vox Finlandiae", with a special performance of Joseph Haydn's "Missa Sancti Nicolai". Choir and Orchestra conducted by Ivars Taurins. Tickets $25.]

 

*** 7. dec, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

*** 14. dec, 11:30 - "SVEIKS" LATVIESU TV RAIDIJUMS, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks.

["SVEIKS" LATVIAN TV PROGRAM, TV (Channel 47; Cable 4).

http://www.latviancentre.org/sveiks]

 

21. dec, 16:00 - BURTNIEKU ZIEMASSVETKU DAUDZINAJUMS, Toronto Latviesu Centra.

Info: Edite Apse, edite.apse@sympatico.ca, 416-499 -0281.

[LATVIAN COMMUNION BURTNIEKI WINTER SOLSTICE CELEBRATION, Toronto Latvian Centre.

Info: Edite Apse, edite.apse@sympatico.ca, 416-499 -0281.]

 

___________ARPUS TORONTO___________________

__________________________________________

 

***11.-13. okt - 11. GADSKARTEJAIS ZIEMELAMERIKAS LATVIESU ERGELU FESTIVALS, Otava.

Koncertos piedalas ergelnieki no Ziemelamerikas un Latvijas. http://www.latvianorganfestival.org

[11th BIEENIAL NORTH AMERICAN LATVIAN ORGAN FESTIVAL, Ottawa.

Concert performances by Latvian organists from North America and Latvia. http://www.latvianorganfestival.org.]

 

*****************************************

 

*****************************************

>> Atbalstiet Toronto Zinas (TZ) turpmako darbibu! Ievietojat brivpratigu abonentu maksu Toronto Latviesu Kreditsabiedribas konnta #7054, vai sutot ceku: Marai Gulenai, 76 Hopedale Ave, Toronto, ON, M4K 3M7.

... TZ izsuta bez maksas katras divas nedelas.

... Ja velaties/nevelaties sanemt TZ, varat sniegt informacija par kadu notikumu, jeb velaties ievietot sludinajumu, ludzu rakstiet torontozinas@yahoo.com.

 

>> Support Toronto News (TZ)! Make a voluntary subscription to account #7054 at the Toronto Latvian Credit Union, or send a cheque to: Mara Gulens, 76 Hopedale Ave, Toronto, ON, M4K 3M7.

... TZ is distributed free every two weeks.

... If you wish to subscribe/unsubscribe, know of an event, or would like to advertise, please contact torontozinas@yahoo.com.]

********************************************

1