ารทำอักษรไฟลุก

ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการลงไป


ขั้นตอนที่ 2 ทำการหมุนรูปแบบทวนเข็มนาฬิกา Image --> Rotate Canvas --> 90 CCW ได้ตามรูป


ขั้นตอนที่ 3 ทำการเอา Preserve Transperency ที่ Layer ของตัวอักษรออกหากมีการติ๊กไว้
เลือกใช้ Filter --> Stylize --> Wind ตัวอักษรจะมีลักษณะเป็นดังรูปขั้นตอนที่ 4 ทำการหมุนรูปกลับให้เหมือนเดิมโดยเลือก Image --> Rotate Canvas --> 90 CW
จากนั้นให้เลือก Filter --> Distort --> Ripple โดย set ค่าตามความพอดีกับตัวอักษรขั้นตอนที่ 5 Image --> Mode --> Grayscale เมื่อเปลี่ยนเป็น Mode Grayscale แล้วให้เลือก Image --> Mode --> Index Color
ขั้นตอนที่ 6 เลือกไปยัง Image --> Mode --> Color Table แล้วทำการปรับค่าในช่อง Table ให้เป็น Black body
เสร็จแล้วได้รูปตามตัวอย่าง

1