การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า..ตอน ๑


     ข้อความการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าตอนแรก
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีที่มาและมีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้
พระกิตติศัพท์
จากเวรัญชกัณฑ์ มีเรื่องราวที่แสดงให้ทราบดังนี้
เมื่อพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปประทับ ณ ที่ใด จะมีการกล่าวขานถึงพระผู้มีพระภาค ของมหาชนโดยทั่วไป ว่า
พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล
ก็แล พระกิตติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้น ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงบรรลุวิชชา และจรณะ เสด็จไปตี ทรงทราบโลก ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า ทรงเป็นศาสดาของเทพ และมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นพุทธ ทรงเป็นพระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัด ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทพ และมนุษย์ให้รู้ ทรงแสดงธรรมในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ อนึ่งการเห็นพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นความดี

การเข้าเฝ้า พระศาสดา และทูลถามปัญหา
เมื่อผู้นั้นได้ไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วได้ทูลปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการทูลปราศรัยพอให้เป็นที่บรรเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วจึงทูลถามพระศาสดาถึงปัญหาที่ตนสงสัยไปตามลำดับ พระผู้มีพระภาคก็จะทรงตอบปัญหา ที่ผู้นั้นสงสัยไปตามลำดับ
ตัวอย่างการเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาของเวรัญชพราหมณ์ บางตอนมีดังนี้
เวรัญชพราหมณ์ ท่านพระโคดมมีปกติไม่ไยดี
พระผู้มีพระภาค จริงเช่นนั้น เหตุที่เขากล่าวหาเราว่ามีปกติดีไม่ไยดี ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะความไยดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหล่านั้น ตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มีในภายหลัง มีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่ามีปกติไม่ไยดี ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว
ว. ท่านพระโคดมไม่มีสมบัติ
ภ. จริงเช่นนั้น เพราะสมบัติ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหล่านั้นตถาคตละได้แล้ว.....
ว. ท่านพระโคดม กล่าวการไม่ทำ
ภ. จริงเช่นนั้น เพราะเรากล่าวการไม่ทำกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากล่าวการไม่ทำบาปอกุศลหลายอย่าง.....
ว. ท่านพระโคดมกล่าวการขาดสูญ
ภ. จริงเช่นนั้น เพราะเรากล่าวความขาดสูญแห่งโทสะ โมหะ เรากล่าวความขาดสูญแห่งสภาพที่เป็นบาป อกุศลหลายอย่าง.....
ว. ท่านพระโคดมช่างรังเกียจ
ภ. จริงเช่นนั้น เพราะเรารังเกียจกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพร้อมแห่งสภาพที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง.....
ว. ท่านพระโคดม ช่างจำกัด
ภ. จริงเช่นนั้น เพราะเราแสดงธรรมเพื่อจำกัด ราคะ โทสะ โมหะ และแสดงธรรมเพื่อกำจัดสภาพที่เป็นบาปอกุศล หลายอย่าง.....
ว. ท่านพระโคดมช่างเผาผลาญ
ภ. จริงเช่นนั้น เพราะเรากล่าวธรรมที่เป็นบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่าเป็นธรรมที่ควรเผาผลาญ ธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่ควรเผาผลาญ อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำให้ไม่มีในภายหลัง มีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นคนช่างเผาผลาญ.....
ว. ท่านพระโคดมไม่ผุดเกิด
ภ. จริงเช่นนั้น เพราะการนอนในครรภ์ต่อไป การเกิดในภพใหม่ อันผู้ใดละได้แล้ว.. เรากล่าวผู้นั้นว่าไม่ผุดเกิด
.
ทรงอุปมาด้วยลูกไก่
ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนฟองไข่หลายฟอง อันแม่ไก่กกดีแล้ว อบดีแล้ว ฟักดีแล้ว ลูกไก่ตัวใดทำลายฟองไข่ออกมาได้โดยสวัสดีก่อนเขา ลูกไก่ตัวนั้นควรเรียกว่าพี่หรือน้อง
ว. ควรเรียกว่าพี่ เพราะมันแก่กว่าเขา
ภ. เราก็เหมือนอย่างนั้น เมื่อประชาชนตกอยู่ในอวิชชา เกิดในฟอง เราผู้เดียวเท่านั้นในโลกได้ทำลายฟอง คือ อวิชชา แล้วได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม เรานั้นเป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดของโลก เพราะความเพียรของเราที่ปรารภแล้ว ไม่ย่อหย่อน สติดำรงมั่นไม่ฟั่นเฟือน กายสงบไม่กระสับกระส่าย จิตตั้งมั่น อารมณ์เป็นหนึ่ง

อย่าลืมติดตามเนื้อเรื่องต่อไปนะค่ะดอกแก้ว.

โดย : ดอกแก้วค่ะ - [ 16 ส.ค. 2544 , 21:48:29 น. ] แจ้งลบกระทู้ เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmark print หน้านี้ ส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ


     ข้อความสาธุ_/¦\_สาธุ_/¦\_อนุโมทามิ

โดย : เทพธรรมครับ - [16 ส.ค. 2544 , 23:25:00 น.]


     ข้อความ


อวิชชาพาโลกหมอง
กิเลสครองมองไม่เห็น
พระองค์ทรงบำเพ็ญ
พบพระธรรมนำทำลาย

มรรคแปดนำเผดเผา
ทำลายเจ้าทั้งเหล่าหาย
เจริญเพลินมิคลาย
อริยะนะพบเป็น....โดย : ดอกสารภี [17 ส.ค. 2544 , 11:22:13 น.]


     ข้อความ

ดีจังเลยครับ
ถ้าเปรียบน้ำเป็น ธรรมะ
ใจเราเหมือนตุ่ม ความชุ่มฉ่ำเย็น คงไม่ไกล
แถมยัง ยังประโยชน์ แก่ผู้ผ่านไปผ่านมา
ได้ด้วย
ทำให้ผมนึกถึงศาลาริมทาง ที่สร้างให้คนพักอาศัย
ได้หลบร้อนหลบฝน
คุณพี่ดอกแก้ว ทำต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ
ผมเคยทำยาวตั้ง หกสิบกว่าตอน
แต่ก็มีวิบาก แต่ประโยชน์มีมากทีเดียว
จนผมได้รู้อะไรเยอะเลย แถมคนอื่น ก็ได้ประโยชน์ด้วย

สาธุ จากใจจริงเลยครับ
นับ ถือ เคารพ ต่อความตั้งใจ และความเสียสละ ...นั่นหนอ...

โดย : โก๋ขอรับ [19 ส.ค. 2544 , 15:51:01 น.]
เรียนเชิญแสดงความคิดเห็น

ศึกษาพระอภิธรรมออนไลน์ ข่าวสาร-กิจกรรม
สมุดเยี่ยม แหล่งค้นหา แหล่งธรรมะ กรรมฐาน


จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...