เหรียญชายแดน

การขอพระราชทานเหรียญชายแดน (ชด.)

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับพระราชทาน

 - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ อำเภอชายแดน ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจหน้าที่สั่งการให้ปฏิบัติราชการชายแดนเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร โดยต้องมีเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากเวลาไม่ถึงให้สะสมเวลาได้)  นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งและเริ่ม ปฏิบัติหน้าที่และ ได้ปฏิบัติ สมความมุ่งหมายของทางราชการ( อย่าขอพระราชทานผู้ที่ได้เคยได้รับแล้ว)

- ถ้าปฏิบัติราชการชายแดนในเขตที่มีการสู้รบ ก็ให้พิจารณาขอพระราชทานตามผลแห่งการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวที่จำเป็น โดยไม่ต้องมีกำหนด ระยะเวลาการปฏิบัติ

2.การขอรับสิทธิ

- หน่วยในความควบคุมของ ศปก.ทบ. ,กอ.รมน. และแผนป้องกันประเทศ เสนอพระราชทานขึ้นไปตามายการบังคับบัญชาไปยัง ศปก.ทบ. หรือ กอ.รมน.

- เมื่อคณะกรรมการ ฯ พิจารณาว่า ผู้ใดสมควรได้รับพระราชทานแล้ว ก็จะเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทย ขอพระราชทานต่อไป

- ผู้ที่ได้รับพระราชทานจะมีรายชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษา

- การเสนอขอพระราชทานก็ดี หรือการขอบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนก็ดี สำหรับผู้ปฏิบัติราชการในสายงาน กอ.รมน. ดำเนินทำนองเดียวกับการขอพระราชทานและการขอบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

3.สิทธิของเหรียญราชการชายแดน

- ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือองค์กรของรัฐทุกแห่ง ตลอดจนให้ได้รับการบำบัดโรคโดยไม่ต้องเสียค่าทดแทน

- ได้ลดค่ายานพาหนะ เช่น รถราง รถไฟ รถยนต์โดยสารประจำทาง เรือเดินทะเลที่เป็นของรัฐหรือองค์การและบริษัทในความควบคุมของรัฐกึ่งหนึ่ง ของอัตราธรรมดา


 

1