ค่าการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการ

โรงเรียนของรัฐบาล

- มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่อเป็นอื่น ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาตรี ทั้งนี้จะเบิกได้ไม่เกิน อนุปริญญาตรี หาที่เปิด ระดับอนุปริญญา ยาก ได้แก่ จุฬา ฯ ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

-วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัด ส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรอง คุณวุฒิ ส่วนมาก เปิดสอนในระดับ ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา เช่น สถานบันราชภัฎ , วิทยาลัยอาชีวะ ,วิทยาลัยเทคนิค

- โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดมหาวิทยาลัย วิทยาลัย กทม. ได้แก่ โรงเรียนสาธิตต่าง ๆ โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 1 - 5 แต่ในหลักสูตรระยะสั้นใช้ไม่ได้

- โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลต่าง ๆ

- โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการอื่น ที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ รร.เตรียมทหาร

โรงเรียนเอกชน

- สถานบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแยกหลักสูตรอนุปริญญา

- โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฏร์

อายุบุตรที่หมดสิทธิเบิกค่าการศึกษา

....................บุตร และ บุตรที่เป็นข้าราชการ

- โดยให้ถือวันที่ 1 พ.ค.ของทุกปีเป็นหลัก หากปีใด บุตรมีอายุยังไม่มีเกิน 25 ปี มีสิทธิเบิกในตลอดปี แม้จะเกินใน เทอมที่ 2 แล้วก็ตาม

- เบิกไม่เกิน 3 คน เว้น แต่ บุตร 1 ในสาม ตาย หรือพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ เป็นคนไร้ซึ่งความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถวิกลจริต ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ จึงจะนำลุตรในลำดับถัดไปมาเบิกทดแทนได้

- บุตรแฝดคนที่ 3 รวมเป็น สี่คน มีสิทธิเบิกค่าการศึกษา ทั้ง 4 คน

ยอดเงินในการเบิก

...............เบิกได้ในระดับชั้นอนุบาล ถึง อนุปริญญา ทั้งในภาคเรียนที่ 1 ,2 และภาค ฤดูร้อน รวมถึงการเรียนซ้ำชั้นมีสิทธิเบิกได้

แต่ได้ไม่เกินใน 1 ปี นับตั้งแต่เปิดภาคเรียน โดยต้องไม่เกินยอดเงินที่กำหนด ดังนี้

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด

---------------------------------------------------

1