בנות

תירוקמה העדוהה לא

 

:העדוה

.ןכדועמ וניא ןלהל אבומש עדימה ,2003 רבמבונ שדוחל ןוכנ
.ךשמהב אבוי ינכדע עדימ

 

 

תינימ תוהזו םדאה תוינימל ילארשיה זכרמה:זכרמה ילהנמ
Ph.D ,רגרב הנליא ר"ד
M.D ,רצל החמש ר"ד


המרכז הישראלי למיניות האדם וזהות מינית
תינימ תוהזו םדאה תוינימל ילארשיה זכרמה


האופר יתוריש עיצמ תינימ תוהזו םדאה תוינימל ילארשיה זכרמה
לש םיידוחיה םימוחתב תוגוזלו םירגובל ,םירגבתמל היפרתוכסיפו
.םדאה לש תינימה ותוהזו ודוקפת

תוקינכטו םילדומ הכותב תבלשמ רשא תימוחת בר השיג ץמאמ זכרמה
תיסיסבה הסיפתה .תויגולוכיספו תויאופר תוירואיתמ תוילופיט
המצעהל ,ינימה ודיקפתה רופישל תנווכמ זכרמה תא החנמ רשא
.(Life enhancement) תימצע המשגהלו

,תימצע הלבקל תוליבומש תויוגהנתהו תודמע קזחל ותילכת
תויתריציה דודיעל ,תלוזה םע תימיטניאה תורשקתהה תלוכי קוזיחל
.םייחב תועמשמו תויתילכת תשוחתלו


:םיילופיט םידמימ ינש שיגדמ זכרמה
.תינימה הבוגתה לגעמ ףצר ינפ לע ינימה דוקפיתה רופיש .א
.תונווגמ תוינימ תויוהזו תויטנ ילעבל עויס .ב

תא רבחל םינופה ולכוי וב ,ךמות ילופיט בחרמ עיצמ זכרמה
.תיתרבחהו תישיאה םתוהמ לא םהיתויוסנתהו םהיתויווחתוחמתה ימוחת
Sex therapy - ינימ לופיט
תושיגב שומיש ךות םיינללוכ לופיטו ןוחבא יתורש קפסמ זכרמה
,תוימינדוכיספ ,תויטמוסוכיספ ,תויאופר :תונוש תוברעתה
םידיחיל דעוימ הז תוריש .תויתכרעמו תויתוגהנתה ,תויביטנגוק
.ינימה םודקפתב םיישק םיווח רשא תוגוזלו

Gender Identity/ Transgender Conditions - תינימ תוהז
לש בחר ןווגמ םיווח רשא תוגוז וא םידיחיל עייסמ זרכמה
,תוינגורדנא ,Drag kings & queens :ןוגכ ,תינימ תוהז ייוטיב
.תוילאוסקסנרטו רדנ'גסנרט ,(Cross dressers) םזיטסווסנרט

,היפרתוכיספ םיללוכ רשא םיימוחת בר לופיטו ןוחבאל םיכוז םינופה
תינימה תוהזה יונישל חותינל הנכהו םינומרוה תועצמאב לופיט
.(Gender Reasignment Surgery )

תוהזו הייטנ לש תולאשב םיטבלתמ רשא םישנאל רשפאמ זכרמה
תפוקת תא לצנלו ,תוישיאה םהיתויווח תא ררבלו קודבל תינימ
.תכמות הריוואב תימצע הלבקל (Transition period) רבעמה

סדייא
ונחבואש םידיחיל יתכימת לופיטו היפרתוכיספ עיצמ זכרמה
.םהיתוחפשמו םגוז תונב/ינבלו םילוחל ,(HIV) םיאשנכ


זכרמה קפסמש םיתורישה ןווגמ
תיתחפשמו תיתצובק ,תינטרפ היפרתוכיספ -
יגוז לופיט -
(Peer support group) םיתימע ץועיי /הכימת תוצובק -
םירנימסו תואצרה -
יאופר ץועיו ןוחבא -
ילנומרוה לופיט -
םיחותינל הנכה -
םייגולוכיספ (םיטסט) םינוחבא -


.תינימ תוהזו ינימ לופיטל זכרמה תלהנמ ,רגרב הנליא ר"ד
,הנש 15 הזמ תיתחפשמו תיגוז תינטרפ היפרתוכיספב תקסוע
תטיסרבינואב תדמלמ רגרב ר"ד .ב"הרא ,קרוי-וינב הנש 13 םכותמ
תרגוב איה .לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל ס"יב ,ביבא-לת
המייסו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל ס"יב
תנידמבש (Rutgers) סרגטר תטיסרבינואב טארוטקודו .א.מ
יתחפשמו ימנידוכיספ לופיטב המלתשה איה .ב"הרא ,יסר'ג וינ
(Fellowship) ינימ לופיטב תוחמתה המייס ןכ ומכ ,ב"הראב
,קרוי-וינב האופרל ס"יב (Cornell) לנרוק תטיסרבינואב
Gender) תינימ תוהז אשונב המלשתהו ןלפק רגניס ןלה ר"ד לצא
טרבלא תטיסרבינוא ,ירויפיטנומ יאופרה זכרמב (Dysphoria
.ב"הרא ,קרוי-וינב ןייטשנייא


ר"ד .הירטסוא הניו - האופרל ס"יב רגוב ,רצל החמש ר"ד
1980 תנשמ .דליימו גולוקינגכ 1974 תנשמ האופרב קסוע רצל
,הקורוס יאופרה זכרמב ריכב אפורכו םוחתב החמומכ דבוע אוה
האופרל ס"יבב הצרמ אוה ןכ ומכ ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא
- ינימ לופיטב םלתשה רצל ר"ד .ןוירוג ןב תתטיסרבינואב
תטיסרבינוא ,ןוסנילב ח"יב - הדלוג יאופר זכרמב גולוסקסכ
,קרוי-וינב ,האופרל ס"יב (Cornell) לנרוק תטיסרבינואבו ביבא-לת
אשונב םלתשה אוה ,ףסונב .ןלפק רגניס ןלה ר"ד לצא ,ב"הרא
תוילנמרוה) תויאופר תויגוס (Gender Dysphoria) תינימ תוהז
טרבלא תטיסרבינוא - ירויפיטנומ יאופרה זכרמב (תויחותנ
.ב"הרא ,קרוי-וינב ןייטשנייא:זכרמה תודוא םיפסונ םיטרפל
,Ph.D ,רגרב הנליא ר"ד
.M.D רצל החמש ר"ד

.03-5445296 .סקפ 03-6850917 .לט 64738 ביבא לת 58 ו"ליב בוחר
riberger@netvision.net.il:ינורטקלא ראוד