สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
จำนวนคนเข้ามาเยี่ยม
สมุดเยี่ยม
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างบริหาร
เครือข่ายประสานงาน
งบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
สถานะสุขภาพ
link
สถานีอนามัย Iสถานีอนามัยหนองฮี Iสอ. หนองเทาใหญ่ I สถานีอนามัยโคกสว่าง I สถานีอนามัยกุตาไก้ I สถานีอนามัยมหาชัยI
I สถานีอนามัยนาดอกไม้ I
สถานีอนามัยโพนสวาง Iสถานีอนามัยนามะเขือ I สถานีอนามัยโคกสูง I

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

*****************


หลักการและเหตุผล
การดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขในปัจจุบันทั้งในด้านบริการ การบริหารจัดการ รวมทั้ง
เทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ของโลก ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูล
ระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการใช้งาน โดยต้องมาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดเรียงลำดับ
การจัดกลุ่ม การคำณวนค่าสถิติต่างๆ ตามความต้องการขององค์กรและใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันยังพบว่าขาดระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลสาธารณสุขในภาพรวมของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ ขององค์กร เนื่องจากความซับซ้อนของระบบข้อมูลข่าวสารที่มีมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับอำเภอยังไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบการจัดเก็บโดยคอมพิวเตอร์
(CIS: Computer Information System) ทำให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่าตลอดจนส่งผล
ให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการจัดเก้บข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้เกิดความบกพร่องของข้อมูล อาทิเช่น
ความซ้ำซ้อน ความถูกต้องเที่ยงตรง ความทันเวลาในการใช้งาน ในภาพรวมขององค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
โดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องผ่านขั้นตอนของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลายขั้นตอน ตลอดจนการประมวลผล
จากผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการในการใช้
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับการ
ปฏิรูประบบราชการในเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก จึงได้จัด
ทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอปลาปาก เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและบุคลากรสาธารณสุข
ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวและรองรับการเปลี่ยน
แปลงในอนาคตในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปลาปาก และสถานีอนามัยในสังกัด

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งานในสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ
ปลาปาก
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในระดับตำบล อำเภอ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ข้อมูล
ประชากรและหลังคาเรือน
2. สถิติชีพ
3. สถานะสุขภาพ
4. ทรัพยากรสาธารณสุข
5 การบริการสาธารณสุข
3. เพื่อพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่องระบบฐานข้อมูลที่ใช้กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
4. เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปากและสถานีอนามัยที่มีความพร้อมสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็น
หน่วยงานนำร่องในการจัดทำโฮมเพจเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูล การใช้อีเมล์
ในการรับส่งรายงาน ฐานข้อมูลต่างๆ
เป้าหมาย
1. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ของ
สถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก แบ่งเป็นระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
1.1 สถานีอนามัยนามะเขือ จำนวน 1 ชุด
1.2 สถานีอนามัยโคกสูง จำนวน 1 ชุด
1.3 สถานีอนามัยโคกสว่าง จำนวน 1 ชุด
1.4 ค่าจ้างเหมาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานีอนามัยกุตาไก้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท
ระยะที่ 2
1.5 สถานีอนามัยมหาชัย จำนวน 1 ชุด
1.6 สถานีอนามัยหนองฮี จำนวน 1 ชุด
1.7 สถานีอนามัยโพนสวาง จำนวน 1 ชุด
ระยะที่ 3
1.8 สถานีอนามัยนาดอกไม้ จำนวน 1 ชุด
1.9 สถานีอนามัยหนองเทาใหญ่ จำนวน 1 ชุด

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปากและสถานีอนามัย 9 แห่ง
3. พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องฐานข้อมูลที่ใช้กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจำนวน
30 คน
วิธีดำเนินงาน
1. จัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
3. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในสังกัดฯ ที่มีคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม
ปฏิบัติการต่างๆ การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบเรื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอปลาปากและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในสังกัด
5. ประชุมเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน วางแผนการจัดการข้อมูลให้เป็น
ระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน
6. ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในหน่วยงานระดับปฏิบัติการ
7. ติดตามและพัฒนาปรับปรุงระบบ
8. ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 เมษายน 2544 - 30 กันยายน 2544

งบประมาณ
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 405,000 บาท(สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุง
ของสถานีอนามัย ดังนี้
ท สถานีอนามัยมหาชัย จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท
ท สถานีอนามัยโคกสูง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท
ท สถานีอนามัยโคกสว่าง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท
ท สถานีอนามัยหนองเทาใหญ่ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท
ท สถานีอนามัยหนองฮี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท
ท สถานีอนามัยนาดอกไม้ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท

ท สถานีอนามัยนามะเขือ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท
ท สถานีอนามัยโพนสวาง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานีอนามัยกุตาไก้ จำนวน 1 ชุด
เป็น เงิน 40,000 บาท โดยใช้เงินบำรุงของสถานีอนามัยกุตาไก้
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 445,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถวน)

การประเมินผล
1. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการจัดเก็บวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
3. ระบบข้อมูลพื้นฐานของสถานีอนามัยมีความเป็นระเบียบ สะดวกในการค้นหาและเรียกใช้ สามารถนำไปใช้ประโยชน
์ในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลข่าวสารของ
สถานีอนามัย
2. มีระบบฐานข้อมูลในหมู่บ้านและตำบลที่มีรูปแบบมาตรฐานเป็นระบบ สะดวกในการค้นหาและเรียกใช้ โดยประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลประชากร
2.2 ข้อมูลสถิติชีพ
2.3 ข้อมูลสถานะสุขภาพ
2.4 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
2.5 ข้อมูลการบริการสาธารณสุข
3. เจ้าหน้าที่ในระดับสถานีอนามัยมีความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถนำข้อมูลมาจัดเก็บ วิเคราะห์ ประเมินผล และใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
4. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สามารถพัฒนาต่อเนื่องและถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื่นๆ ได้

ผู้เสนอโครงการ


(นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6

ผู้เห็นชอบโครงการ


(นายสุวิทย์ ประสงค์สุข)
สาธารณสุขอำเภอปลาปาก

ผู้อนุมัติโครงการ

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
ที่ /2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
*****************************

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้
ข้อมูลในการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก และสถานีอนามัยในสังกัด นั้น เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปลาปาก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสุวิทย์ ประสงค์สุข สาธารณสุขอำเภอปลาปาก ประธานกรรมการ
2. นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารสาธารรสุข 6 รองประธาน
3. หัวหน้าสถานีอนามัยในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ
4. นายจิรชาย ประสพธัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 กรรมการ
5. นายมงคล ธงยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 กรรมการ
6. นายธวัชชัย แสงจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. สนับสนุน ช่วยเหลือในการจัดหาคอมพิวเตอร์แก่สถานีอนามัย
2. กำหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด
3. ดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด
4. รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และแต่งตั้งคณะทำงานออกเป็น 3 คณะ ดังนี้
คณะทำงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (People ware)
1. นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 หัวหน้าคณะทำงาน
2. นายมงคล ธงยศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 คณะทำงาน
3. นายพัฒนชัย รัชอินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 คณะทำงาน

มีหน้าที่
1. จัดทำแผนการอบรมโปรแกรมด้านสาธารณสุข ได้แก่โปรแกรม HCIS (Health center information system )
โปรแกรมWindows, Microsoft office97, Welfare แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
2. จัดทำคู่มือและจัดหาคู่มือที่ใช้ในการอบรม
3. ดำเนินการอบรมตามแผน
4. ประเมินผลการอบรม ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ
คณะทำงานที่ 2 การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (INTERNET)
1. นายธวัชชัย แสงจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 หัวหน้าคณะทำงาน
2. นายจิรชาย ประสพธัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 คณะทำงาน
มีหน้าที่
1. จัดทำโฮมเพจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก และหน่วยงานในสังกัดได้แก่สถานีอนามัยเพื่อเป็นแหล่งใน
การสืบค้นข้อมูลต่างๆ
2. ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม การรับส่งข้อมูลด้วย อีเมล์(electronic mail) แก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ปลาปาก และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่มีความพร้อม รวมทั้งการค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WWW)
3. พัฒนาระบบเครือข่าย(Local area network) ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละเครื่องได้
4. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

(ลงชื่อ)
(นายสุวิทย์ ประสงค์สุข)
สาธารณสุขอำเภอปลาปาก


ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

********************


1. เครื่อง MICROCOMPUTER ประกอบด้วย
1.1 CPU ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 GHz หรือเทียบเท่า PENTIUM III ความเร็ว 1 GHz ขึ้นไป
1.2 MAINBOARD ATX สนับสนุน UDMA/66,FSB 133 MHz มี PCI ไม่น้อยกว่า 4 slots
1.3 SDRAM -133 ไม่น้อยกว่า 128 MB
1.4 VGA CARD AGP 8X, VGA-RAM TV-OUT
1.5 HARDISK UDMA/66 20 GB 7,200RPM
1.6 CD-ROM ไม่ต่ำกว่า 50X
1.7 MONITER SUPER VGA DIGITAL ไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว
1.8 SOUNDCARD 3D+WAVETABLE
1.9 ลำโพง 200W(P.M.P.O)
1.10 FLOPP DISK 3.5 1.44 MB
1.11 CASE 250 W ATX
1.12 MOUSE PS/2
1.13 MOUSE PAD
1.14 DUST COVER
1.15 Internal Fax/Modem 56K (v.90)
2. เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ เครื่องพิมพ์เข็มกระแทกชนิดแคร่สั้น
3. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 VA

 

 

 

 

Iกลับหน้าหลักI

copyright by thawatchai sangjun plapak health center ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2544 เวลา 10.00 น.

    1