มาตรฐาน ISO 9002

หน้าหลัก

ย้อนอดีต

คณะกรรมการบริหาร

งานคุณภาพ

คนดีของเรา

บทความ อ้างอิง

ข้อมูล สถิติ

 

 

 คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ.....คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ.....คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ชื่อ - ตำแหน่ง

นพ.จรัส   จันทร์ตระกูล

ผู้อำนวยการ

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 711
บ้าน - 0-7542-0724
มือถือ - 0-1956-2781

ทพ.จโรจน์   คืนตัก

หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 718
บ้าน - 0-7541-1619

นพ.สวรรค์   กาญจนะ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 799
บ้าน - 0-7541-1096

นางเบญจวรรณ   แก้วประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
ครุศาสตร์บัณฑิต(สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 724
บ้าน - 0-7541-1607

นางทัศนีย์ ธนวีระสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 781
บ้าน - 0-7541-1533
มือถือ - 0-1895-4380, 0-1894-0012

นางมยุรี   สุดภู่ทอง

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนี่ง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 748
บ้าน - 0-7542-0424, 0-7541-1612

นายสมใจ   ธิติประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 715
บ้าน - 0-7534-2053
มือถือ - 0-9728-9228

นายปรีชา   ขันใส

นักวิชาการสุขาภิบาล 6

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 716
บ้าน - 0-7548-6699
มือถือ - 0-9867-0100

พญ.รุจิพร   ชื่อธนบุญ

นายแพทย์ 7

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม   โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 750
บ้าน - 0-7533-2331

ทพ.ทวี   จันทามงคล

ทันตแพทย์ 7

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 718
บ้าน - 0-7542-1162

นพ.ธานินทร์   วรานันตกุล

นายแพทย์ 7

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 720
บ้าน - 0-7541-2160

นพ.สมพงศ์   ทองใส

นายแพทย์ 7

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2
บ้าน - 0-7533-2054

นางทัศนีย์   เกตุศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 7

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 720
บ้าน - 0-7541-2737

นพ.รัตนพล   ล้อประเสริฐกุล

นายแพทย์ 6

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2
บ้าน - 0-7533-2877

พญ.นันทาวดี   ล้อประเสริฐกุล

นายแพทย์ 6

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2
บ้าน - 0-7533-2877

นพ.อนุชิต   ศิวาวุธ

นายแพทย์ 6

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ วชิรพยาบาล
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 758
บ้าน - 0-7533-2841-2 ต่อ 775
มือถือ - 0-1892-8738

น.ส.จุรีรัตน์   ยงค์

พยาบาลวิชาชีพ 7

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2
บ้าน - 0-7542-1751

นพ.ธีรพล   สุขมาก

นายแพทย์ 6

แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2
บ้าน - 0-7542-1958
มือถือ - 0-1985-9102

นพ.ธีระพันธ์   สงนุ้ย

นายแพทย์ 6

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2
บ้าน - 0-7533-2841-2 ต่อ 776
มือถือ - 0-1330-1121

นายประมวล   สวนจันทร์

นักเทคนิคการแพทย์ 6

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ทำงาน - 0-7533-2841-2 ต่อ 739
บ้าน - 0-7541-3037
มือถือ - 0-1597-6762

โรงพยาบาลทุ่งสง 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110    โทรศัพท์ : 0-7541-1044, 0-7541-1384, 0-7541-1785

http://www.oocities.com/tsh2545

e-mail : tsh2545@thaimail.com

ปรับปรุงล่าสุด พุธ, 31. กรกฎาคม 2002 01:25:50

1