คนดีของเรา

คนดีของเรา

เมษายน 2545

นายถาวร   ยอดระบำ

พนักงานเปล

งานศูนย์เปลผู้ป่วยนอก

ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา - ร.ร.วัดราษฎร์ประดิษฐ์
 • มัธยมต้น - ร.ร.มัธยมวีรศิลปิน

ได้รับคำชมเชยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต กรณีเก็บกระเป๋าเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ

กุมภาพันธ์ 2545

นางบุญนำ   หิรัญรัตน์

คนงาน

งานผู้ป่วยนอก(ห้องบัตร)

ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา - ร.ร.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ
 • มัธยมต้น - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ทุ่งสง
 • มัธยมปลาย - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ทุ่งสง

ได้รับคำชมเชยการปฏิบัติงานจากผู้ป่วย

มกราคม 2545

ตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมชาย

งานผู้ป่วยใน

ได้รับคำชมเชยการให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส   ไม่เลือกปฏิบัติ   และให้ข้อมูลดี  จากผู้ป่วย

 

หัวหน้าตึก - คุณอุไร   ช่วยบำรุง

มกราคม 2545

งานผู้ป่วยนอก

ได้รับคำชมเชยการให้ข้อมูล   และพฤติกรรมบริการจากญาติผู้ป่วย

 

หัวหน้างาน - คุณฌัชชา  จันทมาลา

มกราคม 2545

คลินิกฝากครรภ์

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ได้รับคำชมเชยการปฏิบัติงาน พฤติกรรมบริการจากผู้รับบริการ

 

หัวหน้ากลุ่มงาน - คุณเบญจวรรณ  แก้วประเสริฐ

มกราคม 2545

ตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมหญิง

งานผู้ป่วยใน

ได้รับคำชมเชยการให้บริการจากผู้ป่วย

 

หัวหน้าตึก - คุณสุจินต์  เฮ่าสุวรรณ

มกราคม 2545

งานเวชกรรมฟื้นฟู

ได้รับคำชมเชยการให้บริการจากผู้ป่วย

 

หัวหน้างาน - คุณนิภา  ตรีรัตนกิจ

ธันวาคม 2544

ตึกพิเศษ

ได้รับคำชมเชยการปฏิบัติงานจากญาติผู้ป่วย

 

หัวหน้าตึก - คุณกิจจานี  บุญราษฎร์

ธันวาคม 2544

นางสาวผกาพันธ์   สกุลแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 5

ตึก ICU

ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา - ร.ร.รัตนศึกษา
 • มัธยมศึกษา - ร.ร.สตรีทุ่งสง
 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ได้รับคำชมเชยการปฏิบัติงานจากญาติผู้ป่วย

กันยายน 2544

นางสาวธนัญชนก   หนูนวล

พยาบาลวิชาชีพ 4

ตึกกุมารเวชกรรม

ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา - ร.ร.วัดถ้ำพระพุทธ
 • มัธยมศึกษา - ร.ร.คลองปางวิทยาคม
 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ได้รับคำชมเชยการปฎิบัติงานจากญาติผู้ป่วย

กันยายน 2544

นางสาวศุภมน   พันจินา

พยาบาลวิชาชีพ 4

ตึก ICU

ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา - ร.ร.บ้านทวดทอง
 • มัธยมศึกษา - ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช, ร.ร.เบญจมราชูทิศ
 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ได้รับคำชมเชยการปฏิบัติงานจากผู้ป่วย

กันยายน 2544

นางสาวสุชาดา   สิทธี

พยาบาลวิชาชีพ 3

ตึกกุมารเวชกรรม

สุชาดา.bmp (129654 bytes)

ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา - ร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
 • มัธยมศึกษา - ร.ร.สตรีทุ่งสง
 • พยาบาลศาตร์บัณฑิต - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ได้รับคำชมเชยการปฎิบัติงานจากญาติผู้ป่วย

กลับหน้าหลัก

1