ข่าวความเคลื่อนไหวย้อนหลัง


 

โรงพยาบาลทุ่งสง  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการวิศวกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Safety Engineering & Occupational Health for Hospital Project)   ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับ การตรวจสอบมาตรฐาน / ค้นหา บันทึกความเสี่ยง / และแนวทางในการแก้ไขปัญหา   สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล   เมื่อ วันที่  8-12  ก.ค. 2545   โดยได้รับการสนันสนุนวิทยากรจาก ศูนย์ช่างบำรุงที่ 9 (สุราษฎร์ธานี)   และ กองช่างบำรุง สำนักงานปลัดกระ ทรวงสาธารณสุข


 

นายแพทย์สุรพงษ์   สืบวงศ์ลี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลทุ่งสง และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลทุ่งสง   ที่บ้านควนไม้แดง   ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง   เมื่อวันที่  4  ก.ค. 2545


 

สโมสรโรตารีทุ่งสง   นำโดยนายกสโมสร  คุณดิศพันธ์   ปิยะกาญจนะ พร้อมด้วยมวลหมู่สมาชิก   มอบเครื่องฟอกไต (ไตเทียม) พร้อมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบ Reverse Osmosis (RO)  มูลค่า  1,200,000  บาท   ให้กับโรงพยาบาลทุ่งสง   เพื่อใช้บริการให้กับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง   โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   นพ.ยุทธนา  ศิลปรัสมี   ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ด้วย   เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2545


 

ในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   ได้จัดพิธีไหว้ครู  นาย ธีรพงศ์  คงไสยา   อุปนายกฝ่ายกิจกรรม   สโมสรนักศึกษา   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   พร้อมคณะได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งสง   เมื่อวันที่  27  มิ.ย.  2545


ผลการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม   ประจำปี  2545   โรงพยาบาลทุ่งสงยังคงรักษามาตรฐานระดับดีเยี่ยมอีกต่อไปอย่างน่าภาคภูมิใจ...Go

ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลทุ่งสง โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสงบรรยายสรุป   พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงและคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   โรงพยาบาลทุ่งสง   ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ   เมื่อวันที่  13  มิ.ย. 2545   ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งสง

 

งานอายุรเวท โรงพยาบาลทุ่งสง ร่วมกับชมรมแพทย์แผนไทยสมุนไพรทุ่งสง จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย เพื่อรำลึกคุณบรมครูแพทย์แผนไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2545 บริเวณตึกอายุรเวท โรงพยาบาลทุ่งสง


 

ผู้กำกับการ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ พ.ต.ท. อาคม  บุญแท้ นำคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ของโรงพยาบาลทุ่งสง เมื่อ วันที่ 21- 22 พ.ค. 45 โดยมี ภญ.ทัศนีย์ ธนวีระสุวรรณ ประธานกิจกรรม 5 ส และทีมงานให้การต้อนรับ


กลุ่มงานการพยาบาลจัดอบรมเรื่องการฟื้นคืนชีพขั้นสูง ให้กับพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด   โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 2545

คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม   ประกอบด้วย  นพ.สุวิทย์   พงศ์หล่อพิศิษฎ์ และ  คุณนิรมล   คำเผื่อน   ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทุ่งสงเมื่อ   23 เมษายน 2545   พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแก่โรงพยาบาลด้วย

คนดีของเรา   ประจำเดือนเมษายน  2545  คุณถาวร   ยอดระบำ...Go

คณะกรรมการวิชาการโรงพยาบาลทุ่งสง   จัดประชุมวิชาการ  เรื่อง กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related group)   โดยมี ผศ.นพ.พรณรงค์   โชติวรรณ   จากคณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นวิทยากรบรรยาย   มีแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งสง   โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร   เข้ารับฟังอย่างคับคั่ง   เมื่อวันที่  3 เม.ย. 2545   ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งสง

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลทุ่งสง ร่วมกับเทศบาลตำบลปากแพรก   จัดงานวันดอกลำดวนบาน   ณ สวนพฤกษาสิรินธร (สวนในหวัง) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 โดยได้รับเกียรติจากท่านเทศมนตรี ปรีชา  อร่ามวิทย์ เป็นประธานในพิธี   ภาคเช้าเป็นพิธีการทางศาสนา   และการรดน้ำขอพรจากตัวแทนผู้สูงอายุ   ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมบันเทิง   ซึ่งรวมถึงการประกวดขวัญใจผู้สูงอายุด้วย   มีผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้สูงอายุ   และบุตรหลานกว่า  300  คน   เป็นกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม   และให้ความอิ่มเอิบใจแก่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง

คณะเจ้าหน้าที่ทีมพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลทุ่งสง   ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา   จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2545

นายบรรจิตต์   รัตนโชติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ศูนย์ / เขต / ภาค / ผู้บริหารสถานศึกษา / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชมรม / สมาคม / มูลนิธิ / สโมสร   อำเภอทุ่งสง  ครั้งที่ 3/2545   ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุ่งสง   เมื่อ  12 มี.ค. 2545 โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุ่งสงร่วมให้การต้อนรับ และในโอกาสเดียวกันนี้   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง   ได้บรรยายสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ของเครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งสงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

สโมสรโรตารี ทุ่งสง จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องฟอกเลือด(ไตเทียม) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2545 ที่อาคารส่งเสริมกีฬาประชาชน หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยมีนายสวัสดิ์   แกล้วทนงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธาน   ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 700,000 บาท   ซึ่งจะสมทบกับเงินจากสโมสรโรตารีสากล   เพื่อใช้จัดซื้อเครื่องฟอกเลือด(ไตเทียม)ให้กับโรงพยาบาลทุ่งสงต่อไป

โรงพยาบาลทุ่งสงจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง บุคลิกภาพและการให้บริการที่สร้างความประทับใจ ที่ หาดปิติรีสอร์ท อ.สิชล ระหว่างวันที่ 18-23 ก.พ. 2545...ดูภาพบรรยากาศการอบรม

บุคคลที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2545... Go

คณะอนุกรรมการระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จัดประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นแนวเดียวกัน ให้กับเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนประจำ ศูนย์สาธารณสุขเทศบาล และ สถานีอนามัยต่างๆ ในเครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งสง ที่ห้องประชุมโรงพยาบาล เมื่อ วันที่ 12-13 ก.พ. 2545...ดูภาพบรรยากาศการประชุม

งานสุขภาพจิต กลุ่มงานการพยาบาล รพ.ทุ่งสง จัดอบรมโครงการดูแลทางสังคม จิตใจ สำหรับพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตพื้นที่ 3) เมื่อวันที่ 4 -5 ก.พ. 2545 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งสง โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

นายสนั่น   สมนวล สาธารณสุขอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงานสมุนไพร ในโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแพทย์แผนไทย ณ คลินิกอายุรเวท โรงพยาบาลทุ่งสง  เมื่อ 30 ม.ค. 2545

ผ.ศ.วีระศักดิ์   ไพรัชเวทย์   คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะฯ มาตรวจเยี่ยมบัณฑิต ณ โรงพยาบาลทุ่งสง   ตามโครงการตรวจเยี่ยมบัณฑิต   ครั้งที่ 2 เมื่อ 29 ม.ค.  2545

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงคอนกรีตอัดแรง  โดย คุณเยาวมาศ  เลิศวนวัฒนา   บริจาคเงินจำนวน  700,000  บาท ให้กับกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลทุ่งสง   เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร   สำหรับตึก ICU เมื่อ  21 ม.ค. 2545

คุณทศพร พฤกษ์วังขาว บริจาคเงินให้ กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลทุ่งสง เป็นเงินรวม 20,000 บาท เมื่อ 8 ม.ค. 2545

ผลการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ปี 2544  โรงพยาบาลทุ่งสงผ่านการประเมินด้วยคะแนนดีเยี่ยม...Go

กลับหน้าหลัก

1