• โรงพยาบาลทุ่งสง   นครศรีธรรมราช

 • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลสู่ภายนอก

 • เพื่อเผยแพร่วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • เพื่อเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไป หน่วยงานทั่วไป

 • นพ. จรัส  จันทร์ตระกูล

 • นพ. สวรรค์  กาญจนะ
 • พญ. รุจิพร  ชื่อธนบุญ
 • นพ. ธีระพันธ์  สงนุ้ย
 • สมใจ  ธิติประเสริฐ
 • นพ. ธานินทร์  วรานันตกุล
 • นพ. ธีรพล  สุขมาก
 • ทพ. ทวี  จันทามงคล
 • สุจินต์  เฮ่าสุวรรณ

 • นลินรัตน์   บูรณธัญรัตน์

 • อุไร  ช่วยบำรุง
 • จุรีภรณ์  น้อยสำลี

 • ภญ. สุขุมาล  นลินพิเชฐ
 • อมรรัตน์  เรือนโต
 • รุ่งทิวา  ปานแก้ว
 • อัญชุลี  ชื่นโชคสันต์
 • จินตนา  โอทอง
 • เพ็ญศิริ  พันธุวงศ์
 • รุ่งฤดี  พิกุลงาม

 • นลินรัตน์  บูรณธัญรัตน์
 • เพ็ญศิริ  พันธุวงศ์
 • อุไร  ช่วยบำรุง

 • กองบรรณาธิการวารสารสายใยรักษ์   โรงพยาบาลทุ่งสง   ถนนชัยชุมพล  ตำบลปากแพรก   อำเภอทุ่งสง  นครศรีธรรมราช   80110  โทรศัพท์  0-7541-1384, 0-7541-1785   โทรสาร  0-7541-1676

1