ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2545

         

เดือน

ผู้รับบริการ

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

ผ่าตัดใหญ่

วันนอน รพ.

อัตราการครองเตียง

ต.ค.

14,357

12,832

1,803

416

7,417

159.51

พ.ย.

15,366

14,161

2,010

422

6,405

142.33

ธ.ค.

13,960

12,857

1,764

420

6,290

135.27

ม.ค.

14,845

13,689

1,968

490

6,435

138.39

ก.พ.

13,238

12,113

1,761

367

7,449

177.36

มี.ค.

12,105

11,098

1,755

228

5,808

124.90

เม.ย.

12,705

10,511

2,033

237

6,665

148.11

พ.ค.

12,991

12,079

2,052

228

6,448

138.67

มิ.ย.

14,733

12,304

2,275

194

6,784

150.76

ก.ค.

16,516

12,992

2,394

200

7,526

161.85

ส.ค.

14,209

13,537

2,438

234

7,271

156.37

ก.ย.

         

-

รวม

155,025

138,173

22,253

3,436

74,498

136.07

เฉลี่ยต่อเดือน

12,918.75

11,514.42

1,854.42

286.33

6,208.17

136.07

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งสง

กลับหน้าข้อมูล สถิติ     กลับหน้าหลัก

1