ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2544

         

เดือน

ผู้รับบริการ

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

ผ่าตัดใหญ่

วันนอน รพ.

อัตราการครองเตียง

ต.ค.

14,704

10,032

1,934

393

5,542

119.18

พ.ย.

14,256

10,807

1,947

409

5,336

118.57

ธ.ค.

14,379

11,410

1,873

378

6,543

140.70

ม.ค.

13,270

10,263

1,708

375

5,884

126.53

ก.พ.

13,413

10,370

1,669

406

6,721

160.02

มี.ค.

12,051

10,654

1,672

435

6,188

133.07

เม.ย.

13,608

10,200

1,861

403

6,433

142.95

พ.ค.

12,875

10,317

1,864

426

6,176

132.81

มิ.ย.

14,403

11,001

1,964

447

6,831

151.80

ก.ค.

15,464

11,504

2,094

414

6,427

138.21

ส.ค.

15,921

12,100

2,253

435

7,737

166.38

ก.ย.

14,461

11,727

2,064

407

7,149

158.86

รวม

168,805

130,385

22,903

4,928

76,967

140.57

เฉลี่ยต่อเดือน

14,067.08

10,865.42

1,908.58

410.67

6,413.92

140.57

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งสง

กลับหน้าข้อมูล สถิติ     กลับหน้าหลัก

1