แบบรายงาน ก.

แบบรายงานตนเองของนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

(นักเรียนเป็นผู้เขียนรายงาน)

Text Box:    93.99
 

 ************

                                                                          ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงปัจจุบัน 

 

ชื่อ – สกุล เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทองแกมแก้ว อายุ 14 ปี  ศาสนา  พุทธ เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536   ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่  254  ม.11  ต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 
      หมายเลขโทรศัพท์   074 -797095.  083-9009928

บิดา  นายสมนึก ทองแกมแก้ว (เสียชีวิต)  มารดา    นางเบ็ญจา ทองแกมแก้ว  อาชีพ  รับจ้าง(โรงงานปลากระป๋องสยาม จ. สตูล ) 
      มีพี่น้อง  2  คน  เป็นบุตรคนที่ 1  

ด้านคุณลักษณะพื้นฐาน

    ๑.๑ การศึกษาเล่าเรียน
                 (๑) มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา

ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถพื้นฐานตามระดับการศึกษา  ดังนี้
                    ๑.ข้าพเจ้าใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ ในการเรียน ดังต่อไปนี้
                       ๑.๑ สุ คือ จดจำบทเรียนต่างๆ โดยการหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ  เช่น การจดจำสูตรคณิตศาสตร์  การจดจำสูตรคูณและการจดจำบทอาขยาน เป็นต้น
                       ๑.๒ จิ คือ การคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆและเหตุการณ์ต่างๆโดยมีการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ เช่น การโต้วาที  ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนในระดับ
กลุ่มเครือข่ายในการแข่งขันโต้วาทีในระดับเขตพื้นที่ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ 
                       ๑.๓ ปุ คือ การซักถามไขข้อสงสัยต่างๆเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น การซักถามเพื่อไขข้อสงสัยในการทำแบบฝึกหัด  และกิจกรรมต่างๆที่คุณครูมอบหมาย จนเป็นที่เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้   เป็นต้น
                       ๑.๔ ลิ คือ การจดบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆเพื่อสามารถนำความรู้มาใช้ได้เมื่อมีโอกาส   เช่น  การไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้น  หรือไปด้วยตนเอง  ก็จะทำการจดบันทึกสาระความรู้จากแหล่งเรียนรู้เหล่านั้น

                    ๒.ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น  การอ่านหนังสือเพิ่มเติม การเข้า ห้องสมุดและ การใช้ Internet

        ๓.ข้าพเจ้าได้นำความรู้จากการเข้าค่ายอบรมมาใช้ในการเรียนและใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การนำความรู้จากการเข้าค่ายอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาใช้ในการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

        ๔.ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมต่างๆเพื่อประเมินสมรรถภาพของตัวเองและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเองในโอกาสต่อไป

              ๕.ข้าพเจ้าได้นำความรู้จากการทัศนศึกษา  และเยี่ยมชมนิทรรศการในงานมหกรรมต่างๆมาใช้ในการพัฒนาตนเอง  เช่น นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

   

              ๖.ข้าพเจ้ายึดมาตรการ ๑๐ ประการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ 

                 ๖.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ

- อ่านหนังสือทุกวัน

- เลือกสรรอ่านตามความสนใจ

- ท่องอาขยานได้เข้าใจความ

- ลายมืองามตามมาตรฐาน

- บันทึกการอ่าน ฟัง ค้นคว้า

- พัฒนาการเขียนเรียงความย่อความ

- พยายามทำแบบฝึกหัด

- ศึกษาวิเคราะห์เหตุผล

- ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสถานศึกษา

- ศรัทธาสืบทอดภาษาไทย

                  ๖.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คือ

- สูตรคูณหมั่นฝึกให้คล่อง

- ต้องคิดเลขในใจ

- อธิบายขั้นตอนและวิธีการคิดได้

- ใส่ใจทำแบบฝึกหัด

- รวบรวมและจัดข้อมูลให้เป็นระบบ

- หมั่นทบทวนความรู้เดิม

- เสริมความรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย

- สร้างและทายปัญหา

- ย้ำเตือนใจหมั่นให้เหตุผล

- ฝึกฝนแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่

                  ๖.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                   - สังเกตสิ่งแวดล้อม

                   - พร้อมรับข่าวสาร

                   - อ่านเรื่องวิทยาศาสตร์

                   - ไม่ขาดการถามตอบ

                   - ลงมือปฏิบัติ

                   - จัดกิจกรรมสร้างสรรค์

                   - เขียนบรรยาย พรรณนา

                   - กล้านำเสนอความคิดความรู้

                   - เชิดชูนักวิทยาศาสตร์และการค้นพบ

                   - ครบกระบวนการด้วยโครงงานที่ทำ

                  ๖.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                    - ทำสมาธิก่อนเรียนทุกคน

                    - สวดมนต์และปฏิบัติตามแนวศาสนา

                    - ร่วมกิจกรรมนานาในวันสำคัญ

                    - มุ่งมั่นอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                    - คิดติดตามความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์

                    - ทุกปีเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม

                    - บันทึกเป็นนิจเมื่อทำความดี

                    - เคารพนบน้อมตามแบบไทย

                    - สืบค้นข้อมูลและเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ

                    - บันทึกการใช้อุปกรณ์ทุกสัปดาห์
                               ๖.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                                - พูดภาษาอังกฤษทุกวัน
                                - ท่องบทประพันธ์คำคล้องจอง
                                - อ่านเรื่องให้แคล่วคล่องเป็นประจำ
                                - บันทึกคำศัพท์ทุกวัน
                                - ร่วมกิจกรรมสำคัญตามเทศกาล
     
                          - ร่วมงานประกวดแข่งขัน
                                - เข้าค่ายสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ

                          - จดบันทึกเป็นกิจนิสัย

                          - สรุปเรื่องราวในสิ่งที่อ่าน

                          - สื่อสารกับชาวต่างชาติ

            ๗.ผลที่ได้จากการปฏิบัติตนดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้ผลการเรียน ดังนี้

                 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   94.30

                 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.10

                 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85.50

                 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  95.00

                  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  99.00

                  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100

                  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ   98.00

                                                รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    93.99

        ๘.ผลจากการแข่งขันทักษะจากความรู้ความสามรถพื้นฐานตามระดับการศึกษา  ดังนี้

                    - เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ ๑ ของจังหวัดสตูล  โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ บริษัท ทอ็ปเทส เซนเตอร์ ในปีพ.ศ. 2546

                    - เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ ๑ ของจังหวัดสตูล  โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  บริษัท ทอ็ปเทส เซนเตอร์ ในปีพ.ศ. 2548

                    - ชนะการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ อันดับที่ ๒ กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ในระดับกลุ่มเครือข่าย

                    - ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปี พ.ศ. 2548 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

                    - ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินในการแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการ - แนะแนว  ในงานเปิดโลกทางการศึกษาโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหมายเลข ๕ - ๙  และ ๑๘ - ๒๓ ในภาคผนวก

 

          (๒) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา

                 ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  ดังนี้ 

                            ๒.๑  เมื่อเจอกับปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ต้องตั้งสติ ไตร่ตรองปัญหาคิดหาวิธีแก้ไข

                            ๒.๒ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการแก้ปัญหา  เช่น  การโต้ตอบฝ่ายตรงข้ามด้วยเหตุผลในการโต้วาที

                            ๒.๓ เมื่อเจอกับปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเอง ต้องปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครู

                            ๒.๔ หากผู้ปกครองมีปัญหาก็สามารถช่วยแก้ไขได้  เช่น ปัญหาทางการเงินในครอบครัว   เราก็สามารถช่วยได้ด้วยการช่วยกันประหยัด  และใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

                            ๒.๕  เมื่อมีปัญหาก็พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ อย่างมีสติ ไม่หนีปัญหาที่เกิดขึ้น

        (๓) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่ เรียน   ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดังนี้

                                ๓.๑เข้าเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง

                                ๓.๒ในกรณีที่ไม่สบายไม่สามารถไปเรียนได้ ก็จะศึกษาบทเรียนด้วยตนเองเพื่อให้ทันกับเพื่อนคนอื่น

                                ๓.๓ในกรณีที่ไปเข้าค่ายอบรมก็จะฝากให้เพื่อช่วยเก็บแบบฝึกหัดหรือใบงานไว้ให้

                                ๓.๔เมื่อได้รับมอบหมายงานก็จะทำงานส่งตรงตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง

                                ๓.๕ช่วยเหลืองานคุณครูตามความสามารถ เช่น การจัดทำสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน   พิมพ์เอกสาร  จัดป้ายนิทรรศการ  เป็นต้น

                                 ๓.๖.ทัศนะศึกษาดูงานนิทรรศการงานต่างๆ

                                                - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม  Science  show ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสตูล

                                                - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี

                                                - งานวิชาการ จ.ภ. ๔๙  โรงเรียนจุลาภรณราชวิทยาลัย

                                ๓.๗ เรียนครบทุกวันและกลับบ้านตรงตามเวลาทุกครั้ง

                                ๓.๘ ก่อนเปิดภาคเรียนก็จะทบทวนบทเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะเรียน

                              ๓.๙.ใช้เวลาในวันเสาร์ – อาทิตย์ อ่านหนังสือเพิ่มเติม

                                ๓.๑๐ใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำงานบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแม่

 หมายเหตุ : เอกสารประกอบหมายเลข ๒๔ – ๒๕ ในภาคผนวก

        ๑.๒ การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน

            (๑)  สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน โดย  ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางแบบการทำงาน ดังนี้

                -  เขียนตารางการทำกิจวัตรประจำวัน เพื่อกำหนดสิ่งที่ทำและสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้

ได้แก่ ตารางกิจวัตรประจำวันเสาร์-อาทิตย์

          (๒) สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

        ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  โดยใช้หลักประชาธิปไตยในการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น โดยไม่มีอคติ     ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน        เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่ก้าวก่าย ซึ่งกันและกัน  วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ   มีความรักสามัคคีระหว่างเพื่อน    เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเสมอ ในตำแหน่งหัวหน้าห้อง  และกรรมการนักเรียนในตำแหน่งประชาสัมพันธ์    ไม่นำความลับของเพื่อนไปเปิดเผย

        (๓)เห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต

         ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต  ดังนี้

                     ๑.ร่วมกับเพื่อนๆที่อยู่ในโครงการยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผัก เลี้ยงปลา และจัดสวนสมุนไพร

                    ๒.สนับสนุนการซื่อเทป ซีดี วีซีดีจากเจ้าของลิขสิทธิ์                          

                    ๓.เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

                   ๔.ร้อยสร้อยลูกปัดขายเพื่อเป็นการหารายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว

                   ๕.เข้าเยี่ยมชมการฝึกอาชีพในสาขาต่างๆที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

                    ๖.ได้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพอิสระ  สาขาวิชา  การทำเทียนหอมสมุนไพร

                   ๗.ได้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพอิสระ   สาขาวิชา  การประดิษฐ์ของชำร่วย

                   ๘.ได้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพอิสระ   สาขาวิชา  การทำเข็มกลัดติดเสื้อจากเกล็ดปลา

                   ๙.ได้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพอิสระ    สาขาวิชา  การทำเทียนเจล

                  ๑๐.มีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตจะประกอบอาชีพพยาบาล

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหมายเลข ๑๕ – ๑๗ ในภาคผนวก

       (๔) สามารถนำทรัพยากร  ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพยากร  ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้

                    ๑.ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรสร้างชุมชน  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย“มิตรภาพที่ ๔๙”

                    ๒.ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point ในค่ายเยาวชน  ICT ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

                    ๓.ได้รับความไว้วางจาก คุณครูให้กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม Student ช่วงชั้นที่ 1ได้แก่

                                          - คุณครูมณฑา หมานปุเต๊ะ

                                         - คุณครูปราณี พรหมดำ

                                         - คุณครูจินตนา จันทรศรี

                   ๔.ได้รับความไว้วางใจจากคุณครูให้พิมพ์งานและกรอกข้อมูล ได้แก่

                                         - คุณครูสไบแพร ฉิมเกื้อ

                                         - คุณครูสุนิสา เอี่ยมสกุล

                                         - คุณครูมณฑา หมานปุเต๊ะ

                  ๕.ใช้ Internet เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลในการทำรายงาน เพื่อความหลากหลายและทันสมัย

 หมายเหตุ : เอกสารประกอบหมายเลข ๔ ในภาคผนวก             

   

 ๑.๓ สุขภาพอนามัย

          (๑)มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัยและมีบุคลิกที่ดี

     ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัยและมีบุคลิก ดังนี้

                     ๑.รักและดูแลตนเองทั้งในและเรื่องอาหารการกิน  ดังนี้

                            - รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ทุกวัน

                            - รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งเป็นพิษที่มีอยู่ในอาหาร ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

                           - รับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยระบบการขับถ่าย  และลดไขมันในเส้นเลือด

                            - รับประทานอาหารประเภทไขมันพอเหมาะ เพื่อป้องกันการสะสมของไขมันมากเกินไป

                            - ระวังการรับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารประเภททอด ย่าง หรืออาหารที่ไหม้เกรียม                                                                                      

                           - ลดปริมาณอาหารที่มีรสจัด  เช่น  หวานจัด  เปรี้ยวจัด  เค็มจัด  เผ็ดจัด เพราะจะทำให้ระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหาร และอาจก่อให้เกิดโรคได้

                          - หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม

                      ๒.รักและดูแลตนเองในเรื่องความสะอาดของร่างกาย  ดังนี้

                            - แปรงฟันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้าและก่อนนอน

                            - อาบน้ำอย่างน้อยวันละ ๒  ครั้ง

                            - แปรงฟัน หรือ บ้วนปากหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง

                            - สระผมอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๓ ครั้ง

              (๒) มีสุขภาพจิตดี

             ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพจิตที่ดี  ดังนี้

                      ๑.รักษาสุขภาพกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพระสุขภาพกายที่ดีย่อมทำมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย

                      ๒.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะจะทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื้นแจ่มใส

                      ๓.คิดในแง่บวกคิดแต่เรื่องดีๆ

                     ๔.มีอารมณ์ขันไม่กลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้น                                                                                  

                    ๕.มีจิตใจเข้มแข็งสามารถเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆได้ทุกเรื่อง

                     ๖.ทำจิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่าน

                    ๗.ระบายความเครียดให้กับบุคคลรอบข้างฟัง

                   ๘.ทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาที่ชื้นชอบ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหมายเลข ๒๙ – ๓๒  ในภาคผนวก

      

        (๓) มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด

           ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติตนที่ทำให้มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่หางไกลและปลอดภัยจากสารเสพติด  ดังนี้

              ๑.ไม่คิดทดลองเสพสารเสพติดทุกชนิด ไม่ว่าจะถูกชักชวนหรือล่อลวงตาม

                ๒.เมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาแม่ผู้ปกครองไม่เก็บปัญหาเอาไว้และไม่ควรคิดว่าการเสพติดจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น

               ๓.ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดชนิดต่างๆ

              ๔.ไม่มั่วสุมกับผู้ติดสารเสพติด

             ๕. ไม่ชักชวนเพื่อนฝูงทดลองเสพสารเสพติด เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน ควรจับกลุ่มกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา

             ๖.ไม่คิดว่าการดื่มสุรา สูบบุหรี่เป็นเรื่องโก้เก๋

             ๗.ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนา

 ๑.๔ ความประพฤติ คุณธรรม  จริยธรรม

                  (๑) มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

          ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ   ดังนี้

                        ๑.ยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ในการดำรงชีวิต  ดังนี้

                                            - มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อบังคับของสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆ

                                            - มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ทานแก่เพื่อนมนุษย์

                                           - ซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบใคร

                                            - ขยัน มีความขยันหมั่นเพียรในด้านการเรียน การทำกิจกรรมและการทำงานบ้าน

                                            - ประหยัด รู้จักประหยัดอดออมใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                                            - สุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย ไม่พูดคำหยาบ และแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม

                                          - สะอาด ดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

                                          - สามัคคี มีความสมัคสมานสามัคคีในหมู่คณะ

      

                      ๒.ยึดหลักคุณลักษณะสำคัญ ๓ ประการในการดำรงชีวิต  ดังนี้

                                         - ความพอประมาณ ไม่โลภ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ประหยัดอดออม

                                           - มีเหตุผล สามารถตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่ทำทำเพื่ออะไร ทำแล้วได้อะไร

                                           - มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถนำเงินที่ออมไว้มาใช้ได้

                     ๓.ใช้ศีล ๕ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

                     ๔.ยอมรับผิดและรับบทลงโทษเมื่อทำผิด

                     ๕.ไปวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

                     ๖.สวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าและก่อนนอน

                    ๗.เข้าร่วมแข่งขันการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

                    ๘.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กำหนดทั้งที่บ้านและโรงเรียน

                    ๙.ร่วมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

                   ๑๐.แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  ดังนี้

                                         วันจันทร์ ชุดนักเรียน

                                         วันอังคาร  ชุดนักเรียน

                                         วันพุธ  ชุดพละ

                                         วันพฤหัสบดี  ชุดเนตรนารี

                                          วันศุกร์  เสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์

                (๒) ความกตัญญูกตเวที เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ดังนี้

   ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้มีความกตัญญูกตเวที  เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ดังนี้

                           ๑.มอบดอกมะลิและการ์ดอวยพรให้แม่ในวันแม่เพื่อแสดงถึงความรักความเคารพและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

                          ๒.ตักบาตรและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พ่อในวันพ่อ

                          ๓.ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันครอบครัว

                          ๔.ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สำคัญทางศาสนา

                          ๕.เป็นนักเรียนบริการของโรงเรียนทำหน้าที่  ดังนี้

                                          - ตักอาหารกลางวัน

                                         - ฝ่ายต้อนรับ และบริการแขกของโรงเรียนโรงเรียน

                                          - ดูแลให้ความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน

                                         - ทำหน้าที่สารวัตรนักเรียน

                          ๖.ช่วยแม่หารายได้พิเศษด้วยการร้อยสร้อยลูกปัดขายเป็นอาชีพเสริม                      

             (๓)รู้จักประหยัดอดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า

 ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักประหยัดอดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า  ดังนี้

                          ๑.นำกระดาษหน้าเดียวมาใช้เป็นสมุดจดการบ้าน  วางเค้าโครงการทำรายงาน  เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อกระดาษและ   ลดปริมาณการตัดต้นไม้มาทำกระดาษ

                          ๒.นำกระดาษที่ใช้แล้วไปขายเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในห้องเรียน

                          ๓.นำกระป๋องน้ำอัดลม ขวดยาสระผมและขวดแก้วไปขาย   เพื่อสามารถนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่

                        ๔.ปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งหลังการใช้งาน

                        ๕.ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ

                        ๖.ออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการโดยไม่ต้องรบกวนผู้ปกครอง

             (๔) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำ

 ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำ  ดังนี้

                    ๑.ใช้หลักประชาธิปไตยในการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

                   ๒.มีความเป็นประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน เช่น การเลือกประธานนักเรียน

                   ๓.ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนในห้องคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

                  ๔.ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักเรียนคัดเลือกให้เป็นประธานสีในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

                ๕.ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักเรียนคัดเลือกให้เป็นประธานโครงการยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

                ๖.ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนต่างโรงเรียนคัดเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเด็กจังหวัดสตูล

                ๗.ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการนักเรียนคัดเลือกให้เป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

                ๘.ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อเนตรนารีคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าหมู่ในการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

                ๙.ได้รับความไว้วางใจจากครู และ เพื่อนนักเรียนในการถือพานดอกไม้ในวันไหว้ครู

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหมายเลข ๒๖ – ๒๘ ในภาคผนวก

 

            (๕) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                        ๑.เคารพธงชาติทุกวัน

                       ๒.ร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสต่างๆ

                       ๓.เป็นสมาชิกวงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี

                        ๔.สวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าและก่อนนอน

                       ๕.เข้าร่วมแข่งขันการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

                       ๖.ใส่เสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์เนื่องในปีมหามงคล

                       ๗.ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในปีมหามงคล

                       ๘.ไปวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

                       ๙.เขียนคำถวายพระพรลงในไปรษณียบัตร

                     ๑๐.ใส่สายรัดข้อมือ“เรารักในหลวง”

 ๑.๕ การอนุรักศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

         (๑)ใช้ภาษาไทยถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย

         ข้าพเจ้าปฏิบัติที่ทำให้ใช้ภาษาไทยถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย  ดังนี้

                    ๑.พูดภาษาไทยโดยออกเสียงพยัญชนะ ร ล ถูกต้องตามอักขรวิธี

                    ๒.พูดภาษาไทยโดยออกเสียงพยัญชนะ ง ฮ ถูกต้องตามอักขรวิธี

                    ๓.ออกเสียงคำควบกล้ำแท้ กว    กล    กร

                    ๔.ออกเสียงคำที่มีพยัญชนะ ซ ศ ส จ ควบกับ ร ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า

                   ๕.เขียนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี

                   ๖.ทักทายชาวต่างชาติด้วยภาษาไทย

                    ๗.ท่องจำบทอาขยาน

                   ๘.แต่งกลอนสุภาพ กาพย์ยานี  ๑๑  และบทร้อยกรอง

                  ๙.ผลที่ได้จากการใช้ภาษาไทยถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย คือ มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับ ๔     

  

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหมายเลข ๒๑ – ๒๓ ในภาคผนวก

              (๒) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ดังนี้

         ๑.ทักทายผู้ใหญ่ด้วยการไหว้เพื่อแสดงความเคารพ

                      ๒.ทักทายชาวทางชาติด้วยการไหว้

                      ๓.ทักทายชาวต่างชาติด้วยภาษาไทย

                      ๔.อนุรักษ์การละเล่นของไทย เช่น การเล่นอีมอนซ่อนผ้า  การเล่นหมากขุม เป็นต้น

                      ๕.ชมมหรสพของไทยในภาคต่างๆ เช่น มโนราห์ ลิเก หนังตะลุง เป็นต้น

                       ๖.กินขนมไทย เช่น ทองหยิบ ทองหยอด เป็นต้น

                       ๗ รณรงค์การแต่งกายแบบไทย  เช่น นุ่งผ้าถุงเมื่ออยู่บ้าน

                       ๘ .ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ

                        ๙ มีพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐาน

                       10. มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา  และพระหมากษัตริย์

           (๓) มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

                 ข้าพเจ้ายึดหลักปฏิบัติที่ทำให้มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานที่มีอยู่ให้ยั่งยืน  โดยปฏิบัติตนดังนี้

๑)      ในการดำรงชีวิตได้ยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง

๒)    เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    ที่หน่วยงานหรือโรงเรียนจัดขึ้น 

๓)     เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสำรวจพืชป่าต้นน้ำ บ้านเขาวง  หมู่6 ต. ทุ่งนุ้ย     อ.ควนกาหลง จ. สตูล ร่วมกับหน่วยงาน  NGO

๔)    เป็นสมาชิกโครงการยุวเกษตร

ด้านกิจกรรมและผลงานดีเด่น

1.      ชนะการประกวด สร้างภาพปะติดจากเศษวัสดุ  ระดับชั้น  ป.1-2  ระดับ  อำเภอในเนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2544        

2.      ได้ผ่านการเป็นสมาชิก  และร่วมกิจกรรมชุมนุมนักจัดรายการรุ่นเยาว์  ประจำปีการศึกษา 2545

3.      ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัมพันธ์  เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.      ได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน

5.      เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1  ของจังหวัด ระดับชั้น ป.3-4  โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถ ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2546

                      (บริษัทท็อปเทสท์เซ็นเตอร์  จำกัด  )

6.      เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1  ของจังหวัด ระดับชั้น ป.3-4  โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถ ทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสาตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2546

                      (บริษัทท็อปเทสท์เซ็นเตอร์  จำกัด  )

7.      ชนะการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 2 ช่วงชั้นที่ 2  ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา  2548

8.      ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสงาน ฉลอง สิริราชสมบัติ ครบ  60 ปี

9.      ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์งานมหกรรมวิชาการ – การแนะแนว  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

10.  ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรม  จภ.” 49 ได้รับรางวัลชมเชย  แต่   ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจมาก   เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในโอกาสอื่น ๆ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ในระดับ เขตพื้นที่

11.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นนานาชาติ สพท.สตูล

12.  ได้เป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี  2549

13.  ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ยุวเกษตรกร  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน รุ่นที่ 6  ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

14.  ได้เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดสตูล

15.  ได้ผ่านการอบรมวิชาชีพอิสระ วิชา การทำเทียนหอมสมุนไพร  ในการจัดประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 27

16.  ได้ผ่านการอบรมวิชาชีพอิสระ วิชาการประดิษฐ์ของชำร่วย  ในการจัดประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 27

17.  ได้ผ่านการอบรมวิชาชีพอิสระ วิชา การทำเข็มกลัดติดเสื้อจากเกล็ดปลา  ในการจัดประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 27

18.  ได้ผ่านการอบรมวิชาชีพอิสระ วิชา การทำเทียนเจล  ในการจัดประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกร อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 27

19.  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย  ICT  คุณธรรม จริยธรรม    จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

20.  ได้เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน  จังหวัดสตูล

 

              

 

               

                                                

1