การสื่อสารผ่านดาวเทียม
   ความเป็นมาของดาวเทียม
   การเข้าถึงหลายทางแบบขยายสเปกตรัม
   อัตราการส่งกำลำสัญญาณต่อเสียงรบกวน
   สถานีคมนาคมภาคพื้นดิน
 ระบบเครือข่ายดาวเทียม
  เครือข่ายกับการสื่อสาร
  แนวโน้มการสื่อสาร
  โมเด็ม
  สายส่งในงานโทรคมนาคม
  มาตรฐานสากล
   ISO
   CCITT
   ANSI
   IEEE
  WWW Links
   เครือข่าย1
  

เครือข่าย2

 เครือข่ายกับการสื่อสารข้อมูล
Tri - net >>
ระดับของการสื่อสารข้อมูล
  รูปแบบ  OSI
  จุดหมายการใช้ลำชั้น
  เอนทิตี้
  โหมดการเชื่อมต่อของโอเอสไอ
  สถาปัตยกรรมลำดับชั้น 7 ชั้น>>
 
  ทีซีพี / ไอพี และ โอเอสไอ
Tri - net >>
TCP / IP
  networking devices
  encoding
  electronic data interchange
  local area networks
  introduction
Tri - net >>
  data  link control
  data  link  protocols
  digital  data  transmission
transmission  media

  การสื่อสารข้อมูล
a ระบบซิงโครนัส
a สวิตชิงและมัลติเพล็กซ์
a วิธีมัลติเพล็กซ์
a โครงร่างของสถาปัตยกรรม
a โครงสร้างของโปรโตคอล
a รายละเอียดของโปรโตคอลแต่ละชั้น
  X.25 แพ็กเก็ต
a เฟรมรีเลย์
a เอทีเอ็ม ATM
a รูปแบบของสื่อสารและช่องสัญญาณ
Analog &DigitalTransmission
 
การส่งสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อก
การส่งสัญญาณข้อมูลแบบดิจิตอล

การแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลPCI

การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล

การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อก
NU Net
 
a Internet Kit : คู่มือการใช้งาน Internet
a Webboard สอบถามเรื่องการใช้งาน Internet
a การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์
   
   
   
   
   
Send to e - mail Srilarat@chaiyo.com
 recomments or comments that about web sit

 

1