สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนพโลชัย อบ 3400

ที่ อบ 0025/ว 266
   

ขอความร่วมมือประสานลูกจ้างกรณีประสงค์ขอใช้แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

     16 กรกฎาคม 2550

             เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

             เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าสถานีอนามัย/สาธารณสุขอำเภอ

             สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

                                  2. แบบขอบัตรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (มาตรา 38)

                                  3. หนังสือมอบอำนาจ

                                  ด้วยมีประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนมากเดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด แล้วขึ้นทะเบียน

            เป็นลูกจ้าง/ ผู้ประกันตนกับสำนังานประกันสังคม ได้ลาออกจากงานแล้วเดินทางกลับภูมิสำเนาไปของใช้บัตรประกัน

            สุขภาพถ้วนหน้ายังสำนักงานสาธารณสุข ปรกฏว่าไม่สามารถขึ้นทะเบียนฯ ได้ เนื่องจากยังมีสิทธิคุ้มครองจากประกัน

            ซึ่งเกิดจากนายจ้างยังไม่แจ้งลาออกหรือลาออกจากงานยังไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกจ้าง /

            ผู้ประกันตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งเอกสารพร้อมแนวปฏิบัติดังนี้

                                 1. ลูกจ้าง /ผู้ประกันตนลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน ให้กรอกเอกสารตามสิ่ที่ส่งมาด้วย 1 และ 2  

                                 2. ลูกจ้าง/ ผู้ประกันตนลาออกจากงานเกิน 6 เดือน หรือไม่พบการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ใน 15 เดือน

            แล้วลาออกให้กรอกเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

                                 ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 317/1 ถนนพโลชัย อำเภอเมือง

            จั งหวัดอุบลราชธานี 34000 หรือหากประสงค์ให้บุคคลอื่ไปยื่นเอกสารแทนยังสำนักงานฯ โปรดกรอกเอกสารตามแนว

            ปฏิบัติและเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ จักขอบคุณยิ่ง

 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                (นายชำนาญ เฮงวานิชย์)

                                                                           ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

            ฝ่ายทะเบียนและประสานการแพทย์

            โทร. 045-245157 ต่อ 501-503

            โทรสาร. 045-245436 ต่อ 104
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี :- 317/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 webmaster5@hotmail.com Tel :- ทะเบียน 045-245157,

บริหารงานทั่วไป 045-245436,ประโยชน์ทดแทน045-243187,สมทบและตรวจสอบ045-244820 [Fax :- 045-245436 ต่อ 104] ,[FaxCliam :-045-240075]1