รายชื่อสถานศึกษา
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

ที่

สถานศึกษา

รหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ

1

โรงเรียนกุมภวาปี

ศธ 04177.001 /

2

โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

ศธ 04177.002 /

3

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์

ศธ 04177.003 /

4

โรงเรียนพันดอนวิทยา

ศธ 04177.004 /

5

โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์

ศธ 04177.005 /

6

โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม

ศธ 04177.006 /

7

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม

ศธ 04177.007 /

8

โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์

ศธ 04177.008 /

9

โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุข

ศธ 04177.009 /

10

โรงเรียนบ้านท่าแร่

ศธ 04177.010 /

11

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทร์

ศธ 04177.011 /

12

โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ

ศธ 04177.012 /

13

โรงเรียนบ้านกุดยาง

ศธ 04177.013 /

14

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ราษฎร์

ศธ 04177.014 /

15

โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี

ศธ 04177.015 /

16

โรงเรียนบ้านโนนเขวา

ศธ 04177.016 /

17

โรงเรียนบ้านหนองกวาง

ศธ 04177.017 /

18

โรงเรียนบ้านหนองแดง

ศธ 04177.018 /

19

โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง

ศธ 04177.019 /

20

โรงเรียนบ้านกุดจิก

ศธ 04177.020 /

21

โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ศธ 04177.021 /

22

โรงเรียนบ้านหนองแวง

ศธ 04177.022 /

23

โรงเรียนบ้านห้วยบง

ศธ 04177.023 /

24

โรงเรียนบ้านท่าสัง

ศธ 04177.024 /

25

โรงเรียนบ้านโนนมะข่า

ศธ 04177.025 /

26

โรงเรียนบ้านปะโค

ศธ 04177.026 /

27

โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน

ศธ 04177.027 /

28

โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่

ศธ 04177.028 /

29

โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

ศธ 04177.029 /

30

โรงเรียนบ้านดงน้อย

ศธ 04177.030 /

31

โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย

ศธ 04177.031 /

32

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ

ศธ 04177.032 /

33

โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

ศธ 04177.033 /

34

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

ศธ 04177.034 /

35

โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

ศธ 04177.035 /

36

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

ศธ 04177.036 /

37

โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก

ศธ 04177.037 /

38

โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง

ศธ 04177.038 /

39

โรงเรียนบ้านสี่แจ

ศธ 04177.039 /

40

โรงเรียนบ้านดงเรือง

ศธ 04177.040 /

41

โรงเรียนบ้านเชียงแหว

ศธ 04177.041 /

42

โรงเรียนบ้านเซียบ

ศธ 04177.042 /

43

โรงเรียนบ้านหมากบ้า

ศธ 04177.043 /

44

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน

ศธ 04177.044 /

45

โรงเรียนบ้านเดียม

ศธ 04177.045 /

46

โรงเรียนบ้านนกขะบา

ศธ 04177.046 /

47

โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง

ศธ 04177.047 /

48

โรงเรียนบ้านเมืองพรึก

ศธ 04177.048 /

49

โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง

ศธ 04177.049 /

50

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม

ศธ 04177.050 /

51

โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย

ศธ 04177.051 /

52

โรงเรียนบ้านดอนเงิน

ศธ 04177.052 /

53

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา

ศธ 04177.053 /

54

โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ

ศธ 04177.054 /

55

โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ

ศธ 04177.055 /

56

โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย

ศธ 04177.056 /

57

โรงเรียนบ้านคำไผ่

ศธ 04177.057 /

58

โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง

ศธ 04177.058 /

59

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม

ศธ 04177.059 /

60

โรงเรียนบ้านนาแบก

ศธ 04177.060 /

61

โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง”วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง”

ศธ 04177.061 /

62

โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน

ศธ 04177.062 /

63

โรงเรียนบ้านโสกคูณ

ศธ 04177.063 /

64

โรงเรียนบ้านห้วยกองสี

ศธ 04177.064 /

65

โรงเรียนบ้านโนนสิมมา

ศธ 04177.065 /

66

โรงเรียนบ้านโนนจำปา

ศธ 04177.066 /

67

โรงเรียนบ้านตูม

ศธ 04177.067 /

68

โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์

ศธ 04177.068 /

69

โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี

ศธ 04177.069 /

70

โรงเรียนบ้านกงพาน

ศธ 04177.070 /

71

โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม

ศธ 04177.071 /

72

โรงเรียนบ้านวาปี

ศธ 04177.072 /

73

โรงเรียนบ้านผือ

ศธ 04177.073 /

74

โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง

ศธ 04177.074 /

75

โรงเรียนบ้านคำเจริญ

ศธ 04177.075 /

76

โรงเรียนบ้านดงแคน

ศธ 04177.076 /

77

โรงเรียนบ้านพันดอน

ศธ 04177.077 /

78

โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

ศธ 04177.078 /

79

โรงเรียนบ้านท่าเปลือย

ศธ 04177.079 /

80

โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

ศธ 04177.080 /

81

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ศธ 04177.081 /

82

โรงเรียนบ้านปอ

ศธ 04177.082 /

83

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

ศธ 04177.083 /

84

โรงเรียนตาดทองพิทยาคม

ศธ 04177.084 /

85

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

ศธ 04177.085 /

86

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

ศธ 04177.086 /

87

โรงเรียนบ้านโคกศรี

ศธ 04177.087 /

88

โรงเรียนบ้านกอก

ศธ 04177.088 /

89

โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา

ศธ 04177.089 /

90

โรงเรียนบ้านนายูง

ศธ 04177.090 /

91

โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง

ศธ 04177.091 /

92

โรงเรียนบ้านหนองกุง

ศธ 04177.092 /

93

โรงเรียนบ้านคำดอกไม้

ศธ 04177.093 /

94

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

ศธ 04177.094 /

95

โรงเรียนบ้านคำม่วง

ศธ 04177.095 /

96

โรงเรียนบ้านโคกก่อง

ศธ 04177.096 /

97

โรงเรียนบ้านป่าไร่

ศธ 04177.097 /

98

โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ

ศธ 04177.098 /

99

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์

ศธ 04177.099 /

100

โรงเรียนบ้านโปร่ง

ศธ 04177.100 /

101

โรงเรียนบ้านป่าหวาย

ศธ 04177.101 /

102

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

ศธ 04177.102 /

103

โรงเรียนบ้านสามขา

ศธ 04177.103 /

104

โรงเรียนบ้านสมดี

ศธ 04177.104 /

105

โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง

ศธ 04177.105 /

106

โรงเรียนคำเมยวิทยาคม

ศธ 04177.106 /

107

โรงเรียนคำกุงประชานุกูล

ศธ 04177.107 /

108

โรงเรียนบ้านโคกกลาง

ศธ 04177.108 /

109

โรงเรียนบ้านคำบอน

ศธ 04177.109 /

110

โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา

ศธ 04177.110 /

111

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร

ศธ 04177.111 /

112

โรงเรียนป่าหวายวิทยาสรรพ์

ศธ 04177.112 /

113

โรงเรียนบ้านโนนอำนวย

ศธ 04177.113 /

114

โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ

ศธ 04177.114 /

115

โรงเรียนชุมชนจำปี

ศธ 04177.115 /

116

โรงเรียนบ้านโนนสูง

ศธ 04177.116 /

117

โรงเรียนบ้านโคกน้อย

ศธ 04177.117 /

118

โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย

ศธ 04177.118 /

119

โรงเรียนบ้านดูนเลา

ศธ 04177.119 /

120

โรงเรียนบ้านโนนม่วง

ศธ 04177.120 /

121

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรพ์

ศธ 04177.121 /

122

โรงเรียนทมนางามพิทยาคม

ศธ 04177.122 /

123

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด

ศธ 04177.123 /

124

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ศธ 04177.124 /

125

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

ศธ 04177.125 /

126

โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง

ศธ 04177.126 /

127

โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง

ศธ 04177.127 /

128

โรงเรียนบ้านหนองจาน

ศธ 04177.128 /

129

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

ศธ 04177.129 /

130

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

ศธ 04177.130 /

131

โรงเรียนบ้านกุดขนวน

ศธ 04177.131 /

132

โรงเรียนบ้านโคกล่าม

ศธ 04177.132 /

133

โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง

ศธ 04177.133 /

134

โรงเรียนบ้านหนองโก

ศธ 04177.134 /

135

โรงเรียนบ้านบะยาว

ศธ 04177.135 /

136

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ

ศธ 04177.136 /

137

โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสำราญ

ศธ 04177.137 /

138

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์

ศธ 04177.138 /

139

โรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณวิทยา

ศธ 04177.139 /

140

โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า

ศธ 04177.140 /

141

โรงเรียนบ้านทมนางาม

ศธ 04177.141 /

142

โรงเรียนบ้านค้อน้อย

ศธ 04177.142 /

143

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร

ศธ 04177.143 /

144

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

ศธ 04177.144 /

145

โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด

ศธ 04177.145 /

146

โรงเรียนบ้านหนองแสง

ศธ 04177.146 /

147

โรงเรียนบ้านตาดโตน

ศธ 04177.147 /

148

โรงเรียนบ้านโคกสง่า

ศธ 04177.148 /

149

โรงเรียนบ้านม่วงดง

ศธ 04177.149 /

150

โรงเรียนบ้านหนองกุง

ศธ 04177.150 /

151

โรงเรียนบ้านนาเหล่า

ศธ 04177.151 /

152

โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ

ศธ 04177.152 /

153

โรงเรียนบ้านโนนจำปา

ศธ 04177.153 /

154

โรงเรียนหมู่ป่าไม้

ศธ 04177.154 /

155

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ศธ 04177.155 /

156

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม

ศธ 04177.156 /

157

โรงเรียนคำยางพิทยา

ศธ 04177.157 /

158

โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

ศธ 04177.158 /

159

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

ศธ 04177.159 /

160

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ศธ 04177.160 /

161

โรงเรียนบ้านคำโคกสูง

ศธ 04177.161 /

162

โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ

ศธ 04177.162 /

163

โรงเรียนบ้านดงง่าม

ศธ 04177.163 /

164

โรงเรียนบ้านท่าลาด

ศธ 04177.164 /

165

โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

ศธ 04177.165 /

166

โรงเรียนหาญใจพิทยาคม

ศธ 04177.166 /

167

โรงเรียนบ้านไทยสมพร

ศธ 04177.167 /

168

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์

ศธ 04177.168 /

169

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า

ศธ 04177.169 /

170

โรงเรียนบ้านโนนสวาง

ศธ 04177.170 /

171

โรงเรียนบ้านนาแก

ศธ 04177.171 /

172

โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา

ศธ 04177.172 /

173

โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง

ศธ 04177.173 /

174

โรงเรียนบ้านโคกเล้า

ศธ 04177.174 /

175

โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร

ศธ 04177.175 /

176

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ศธ 04177.176 /

177

โรงเรียนบ้านคำยาง

ศธ 04177.177 /

178

โรงเรียนผาสุกประชานุกูล

ศธ 04177.178 /

179

โรงเรียนบ้านดงกลาง

ศธ 04177.179 /

180

โรงเรียนบ้านคำน้อย

ศธ 04177.180 /

181

โรงเรียนบ้านคำจวง

ศธ 04177.181 /

182

โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร

ศธ 04177.182 /

183

โรงเรียนบ้านผาทอง

ศธ 04177.183 /

184

โรงเรียนคำไฮพิทยาคม

ศธ 04177.184 /

185

โรงเรียนบ้านวังทอง

ศธ 04177.185 /

186

โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

ศธ 04177.186 /

187

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง

ศธ 04177.187 /

188

โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม

ศธ 04177.188 /

189

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ

ศธ 04177.189 /

190

โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ศธ 04177.190 /

191

โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ

ศธ 04177.191 /

192

โรงเรียนทับกุงประชานุกูล

ศธ 04177.192 /

193

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

ศธ 04177.193 /

194

โรงเรียนบ้านทับไฮ

ศธ 04177.194 /

195

โรงเรียนบ้านท่าสี

ศธ 04177.195 /

196

โรงเรียนบ้านท่ายม

ศธ 04177.196 /

197

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ศธ 04177.197 /

198

โรงเรียนบ้านคำบอน

ศธ 04177.198 /

199

โรงเรียนบ้านหนองแสง

ศธ 04177.199 /

200

โรงเรียนบ้านหนองบัว

ศธ 04177.200 /

201

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง

ศธ 04177.201 /

202

โรงเรียนบ้านนาฝาย

ศธ 04177.202 /

203

โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง

ศธ 04177.203 /

204

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

ศธ 04177.204 /

205

โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร

ศธ 04177.205 /

206

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน

ศธ 04177.206 /

207

โรงเรียนโพนทอง

ศธ 04177.207 /

208

โรงเรียนบ้านเมืองปัง

ศธ 04177.208 /

209

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

ศธ 04177.209 /

210

โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

ศธ 04177.210 /

211

โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

ศธ 04177.211 /

212

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ศธ 04177.212 /

213

โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือ

ศธ 04177.213 /

214

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

ศธ 04177.214 /

215

โรงเรียนบ้านนาม่วง

ศธ 04177.215 /

216

โรงเรียนบ้านโนนสา

ศธ 04177.216 /

217

โรงเรียนบ้านโนนแสวง

ศธ 04177.217 /

218

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง

ศธ 04177.218 /

219

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

ศธ 04177.219 /

220

โรงเรียนบ้านเชียงกรม

ศธ 04177.220 /

221

โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง

ศธ 04177.221 /

222

โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์

ศธ (สช) 04177.222 /

223

โรงเรียนพัชรโกศล

ศธ (สช) 04177.223 /

224

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

ศธ (สช) 04177.224 /

225

โรงเรียนเทคโนคอมกุมภวาปี

ศธ (สช) 04177.225 /

226

โรงเรียนกมลาลักษณ์

ศธ (สช) 04177.226 /

227

โรงเรียนเทคโนโลยีวังสามหมอ

ศธ (สช) 04177.227 /

228

โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์

ศธ (สช) 04177.228 /

   

1