ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี กำหนดการจัดหน่วยบริการรับสมัครและบริการด้านทะเบียนนักศึกษาเคลื่อนที่
ตามวัน / เวลา / สถานที่ ต่อไปนี้

 วัน/เดือน/ปี
 เวลา
 สถานที่รับสมัคร
3 - 4 เมษายน 2547
09.30 - 16.00 น.
  ห้องสมุดประชาชน จ. หนองคาย
17 - 18 เมษายน 2547
09.30 - 16.00 น.
 ห้องสมุดประชาชน จ.ขอนแก่น
  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
1 - 2 พฤษภาคม 2547
09.30 - 16.00 น.
  ห้องสมุดประชาชน จ.กาฬสินธุ์
15 - 16 พฤษภาคม 2547
09.30 - 16.00 น.
  ห้องสมุดประชาชน จ.นครราชสีมา
  ห้องสมุดประชาชน จ.มหาสารคาม
22 - 23 พฤษภาคม 2547
09.30 - 16.00 น.
  ห้องสมุดประชาชน จ.ชัยภูมิ
29 - 30 พฤษภาคม 2547
09.30 - 16.00 น.
  ห้องสมุดประชาชน จ.เลย
  ห้องสมุดประชาชน จ.หนองคาย
4 - 6 มิถุนายน 2547
09.30 - 16.00 น.
  ห้องสมุดประชาชน จ.ขอนแก่น
5 - 6 มิถุนายน 2547
09.30 - 16.00 น.
  ห้องสมุดประชาชน จ.หนองบัวลำภู
12 - 13 มิถุนายน 2547
09.30 - 16.00 น.
  ห้องสมุดประชาชน จ.มหาสารคาม

          หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร

              1. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
              2. สำเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
              3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการทั้ง 2 ด้าน
              4. รูปถ่ายสี ติดบัตรขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
              5. สำเนาหลักฐานอื่น ( เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส )

            หมายเหตุ
              1. ลงทะเบียนชุดวิชาพื้นฐานรับเอกสารการสอนทันที (10151)
              2. ผู้สมัครที่อายุเกิน 60 ปี ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
              3. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,000 บาท

 

 

 

1