CYPRUS-2000

 

1.In the bath of Aphrodite

2.On the top of Cyprus

3.Aphrodite's rock

4.Nikosia

5.Old castle

6.Kykkos monastery

7.Arcade

8.Apollo column

1