Hoved

Statutter

                                  S t a t u t t e r
                                            for
                     Undheim kapell og bedehus.

                                            § 1.
Undheim kapell og bedehus må ikke benyttes til andet enn sådant som kan være til Guds rikes fremme og menneskers åndelige gavn, såsom gudstjenester og kirkelige forretninger, opbyggelsesmøter, misjonsmøter, kvinneforeningsmøter for misjonen eller andre veldedige øiemed, samt samtalemøter om åndelige, kirkelige og samfundsgavnlige emner, bønnemøter og andre møter, hvorved den kristelige tro og et kristelig liv vekkes, styrkes og bevares.

                                          § 2.
Koret, klokkene og kirkegården (kapellet) står under kirke-tilsynets ledelse, de øvrige rum (bedehuset) ledes av et styre på 5 medlemmer, som nyder alminnelig tillid som levende, prøvede og erfarne kristne, valgt av de av kapelldistriktets kirkelige stemmeberettigede, der i alminnelighet søker op-byggelsesmøterne og står på og vedkjenner sig den apostoliske tro efter dens ordlyd, og om forlanges av styret vedkjenner sig samme tro skriftlig, og er disse (d.v.s. de stemmeberettigede) eiere av huset.

                                          § 3.
Ved ordinære gudstjenester og kirkelige forretninger overlates hele huset uten innskrenkning til den forrettende prest, ellers har styret fri rådighet over benyttelsen av huset fra-regnet koret og klokkerne.

                                         § 4.
Styret velges på årsmøte, som bekjendtgjøres med 14 dagers varsel og avholdes en søndag innen utgangen av februar, og fungerer i 2 år. Av styret uttreder vekselvis 2 og 3. De uttredende kan gjenvelges. Styret velger sig innbyrdes formann, nestformann og kasserer.

                                         § 5.
Presten plikter som regel å underrette styrets formann 1 -en- måned i forveien, når han skal bruke kapellet eller om ikke dette lar sig gjøre konferere med formannen snarest mulig. Likeledes bør de forskjellige kristelige virksomheter, der ønsker å benytte huset, henvende sig i rimelig tid i forveien til formannen så man ikke kommer i veien for hinanden med møterne.

 

                                        § 6.
Styret skal ha tilsyn med huset og møterne og påse at kun den, som har godt vidnesbyrd for levende tro på Jesus efter den lutherske bekjendelse og ikke støter an i liv eller love, får adgang til å tale i huset.Ukjedte personer, som med tale eller virksomhet virker i retning av den moderne vantro eller i antikristelig retning, får ikke tale i huset.

 

                                        § 7.
Forslag til forandring av disse statutter kan fremsettes på et årsmøte, men blir å behandle på det følgende årsmøte, og må vedtages med 2/3 flertal av de efter disse statutter stemmeberettigede.Stemmeberettigede er de som efter § 2 er eiere og som hører til Undheim Skolekrets* pr. 23.02.97, samt brukere som de siste to år har vært tilsluttet Undheim kapell. *Undheim skolekrets pr. 23.02.97:
Tjensvoll, Tunheim, Årrestad, Taksdal, St. og L. Undheim, Tjåland, Skårland, Sikveland, Aurenes, Mellemstrand, Kartevoll, Bergene, Myrebø, Fløymeland, Helland, Garborg og Mossige.


Sponsorer

Gi en gave til Kapellet !
3325.25.08959

 

Vil du bli sponsor ?

Ta kontakt med:
Torvald Tjåland <malenius@frisurf.no>