การจัดกำลังพล 

กำลังพล

การจัดกำลังพลเป็นการสนธิกำลังจาก กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารเรือ และกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำลังพลจาก กองทัพบก  จำนวน  24 นาย  คือ

ยศ - ชื่อ

สังกัด

พ.ท.สยาม ศรีสุคนธ์

พัน.สร.6

พ.ต.ไพบูลย์ กาญจนกรทอง

รพ.รร.6

พ.ต.จิรวิทย์ ขาวเมืองน้อย

รพ.ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก

พ.ต.หญิง ทัศนาลัย หิรัญโรจน์

รพ.ค่ายสุรนารี

พ.ต.หญิง กนกพรรรณ มาศิริ

รพ.ค่ายสุรนารี

ร.อ.หญิง วสุวันทน์ พิธรัตน์

รพ.ค่ายสุรนารี

ร.อ.หญิง สุนทราภรณ์ วงศ์ศิริกุล

พบ.

ร.อ.หญิง วิไลวรรณ ขาวเมืองน้อย

รพ.ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก

ร.ท.สมหมาย ภูกลาง

พัน.สร.6

ร.ต.ธีระวัฒนศักดิ์ สถานพงศ์

พัน.สร.3

จ.ส.อ.วุฒิชัย วีระศร

พัน.สร.6

จ.ส.อ.เรืองฤทธิ์ บุญประสิทธิ์

พัน.สร.6

จ.ส.อ.วีรยุทธ ชัยบุรินทร์

รพ.ค่ายสุรนารี

จ.ส.อ.สันติ ดายใหม่

พัน.สร.3

จ.ส.อ.ชนะชัย ทรงเย็น

พัน.สร.6

จ.ส.อ.ณรงค์ สีวะโสภา

พัน.สร.6

จ.ส.อ.วิชาญ มงคลโอภาสสกุล

รพ.ค่ายสุรนารี

จ.ส.อ.นภดล อภิญญาภรณ์

รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์

ส.อ.สุนทร เพชรพิศ

พัน.สร.6

ส.อ.สัมพันธ์ ธรรมมะ

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

ส.อ.ชาติชาย เจริญ

รพ.ค่ายสุรนารี

ส.อ.ประเสริฐ ปุริสมัย

พัน.สร.6

ส.ท.คมสินธุ์ ไชยแสง

พัน.สร.6

ส.อ.มงคล ค้องก่ำ

พัน.สร.6

 

กำลังพลจาก กองทัพอากาศ  จำนวน 8  นาย

ยศ - ชื่อ

สังกัด

น.ต.จินดา เจริญพร

ทอ.

น.ต.ธนพล เกตุมาลา

ทอ.

น.ต.อุดมศักดิ์ รักเสนาะ

ทอ.

ร.อ.ชัยพฤกษ์ ปั้นดี

ทอ.

พ.อ.อ.เสนาะ รักษ์ศิริ

ทอ.

พ.อ.อ.ทำนุ หมื่นราช

ทอ.

พ.อ.อ.จารุวิทย์ สุทธิคีรี

ทอ.

พ.อ.อ.วิโรจน์ เหล่าเขตกิจ

ทอ.

กำลังพลจาก กองทัพเรือ  จำนวน  5 นาย

ยศ - ชื่อ

สังกัด

ร.ท.สมชาย เย็นประเสริฐ

ทร.

พ.จ.อ.สุทิศ ชินวิชา

ทร.

พ.จ.อ.ชาญณรงค์  ประยูรทอง

ทร.

พ.จ.ท.สุทธิศักดิ์ นครชัย

ทร.

พ.จ.ต.วิโรจน์ ย่องเหล่ายุง

ทร.

กำลังพลจาก กองบัญชาการทหารสูงสุด  จำนวน 3 นาย

ยศ - ชื่อ

สังกัด

ร.อ.เกื้อกูล บัวเทศ

บก.สส.

จ.ส.อ.เริงชัย สุนทรมณี

บก.สส.

จ.ส.อ.คณิต รัตนจินดา

บก.สส.

1