www.oocities.org/university2u
มหาวิทยาลัย ถึง คุณ
****************************************

[1.คำนำของผู้จัดทำ] [2.เนื้อหาแต่ละเรื่อง] [3.สมุดเยี่ยมชม]

**************************************************

... สวัสดีครับ...
…...เว็บไซต์นี้...จัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้ต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งผู้จัดทำได้มีการเพิ่มเนื้อหาสาระต่างๆ ลงในเว็บนี้อยู่เสมอๆ

2. เพื่อที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่ บทความทางวิชาการต่างๆ ของผู้จัดทำ

เว็บไซต์นี้ มีเป้าหมายที่จะจัดทำให้เป็นเสมือน "มหาวิทยาลัยเปิด" (Open University) สำหรับทุกๆคน ภายใต้ปรัชญาที่ว่า...การศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด...ศึกษาได้ทุกรูปแบบ...ศึกษาได้ทุกสถานที่...ศึกษาได้ทุกเวลา... และ ศึกษาได้ตลอดชีวิต ครับ...

ท่านผู้อ่านสามารถติดต่อกับผู้จัดทำได้ โดยการแจ้งลงใน สมุดเยี่ยมชม หรือจะติดต่อทาง อีเมลก็ได้นะครับ
ด้วยความจริงใจ ครับ...รองศาสตราจารย์ ดร. ชยพร แอคะรัจน์... E-mail : chayaporn@ymail.com